Протоколно определение № 8529

към дело: 20201230100406
Дата: 09/09/2020 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

СПОГОДИЛИ СЕ:

ЗА ИЩЕЦ:
/ А. Г. /

ЗА ОТВЕТНИК:
/А. Д. С./

Съдът прилага към делото представената спогодба, подписана от страните по
делото.

Съдът като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, счита, че същата следва да бъде одобрена, поради което и на основание чл. 234 от ГПК,

О п р е д е л и: № 8529 /09.09.2020г.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Гр.д. № 406/2020г. по описа на
Районен съд – гр.П. спогодба, съгласно която:
1. А. И. З., с ЕГН: *, с постоянен адрес: ул. „В. Л.“ № **, с. П., общ. П., действащ Ч. А. Л. М. Г., член на АК - Б., с личен адвокатски номер – *, със съдебен адрес (кантора): ул. „С.К. № *, с.К. ****, общ. П., наричан по- долу за краткост „ИЩЕЦ“

2. наричано по- долу за краткост „ОТВЕТНИК“, а двете заедно наричани
„СТРАНИТЕ“, „СТРАНИТЕ“ като взеха предвид желанието си за доброволно уреждане на спора по образуваното гражданско дело № 406/2020г. по описа на Районен съд- град П. и на основание чл. 365 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл. 234 от ГПК, СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. „ОТВЕТНИКЪТ“ “С. С.“ О.- търговско дружество вписано в Агенция по
вписванията- Търговски регистър с ЕИК ****, със седалище и адрес на
управление- град С. улица „Х. И.“ № *, със законен представител и
управител А.И.П., ЕГН *, действащо Ч. А. Д. Ю.С., с ЕГН: *
признава, че дължи на „ИЩЕЦА“ А. И. З., с ЕГН: *, с постоянен адрес: ул. „В.Л.“ № **, с. П., общ. П., действащ Ч. А. Л.М.Г., сума в размер на 1930 лева /хиляда деветстотин и тридесет/, представляваща сбор от
дължими суми по основание и размер, както следва:
1.1) нетно трудово възнаграждение за месец ноември 2019 година в размер на 480
/четиристотин и осемдесет/ лева;
1.2) нетно трудово възнаграждение за месец декември 2019 година в размер на 480 /четиристотин и осемдесет/ лева;
1.3) нетно трудово възнаграждение за месец януари 2020 година в размер на 485
/четиристотин осемдесет и пет/ лева;
1.4) нетно трудово възнаграждение за месец февруари 2020 година в размер на 485 /четиристотин осемдесет и пет/ лева;

Чл.2. „ОТВЕТНИКЪТ“ признава и се задължава, че ще заплати на „ИЩЕЦА“ и сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща сбор от заплатения адвокатски хонорар по гражданско дело № 406/2020г. и от образуваното обезпечително дело пред ЧСИ-Б.В.

Чл.3. „ОТВЕТНИКЪТ“ „С. С.“ О. се задължава да изплати на „ИЩЕЦА“, Ч. специална
адвокатска банкова сметка на неговия процесуален представител - адвокат Л.
М.Г., описаните в чл. 1 и чл. 2 парични задължения в общ размер на 2430(
две хиляди четиристотин и тридесет) лева, в следните срокове и размери:
1.1) сумата от 607 (шестстотин и седем) лева в срок до 25.09.2020 година;
1.2) сумата от 607 (шестстотин и седем) лева в срок до 23.10.2020 година;
1.3) сумата от 607 (шестстотин и седем) лева в срок до 25.11.2020 година;
1.4) сумата от 609 (шестстотин и девет) лева в срок до 15.12.2020 година;
Чл. 4. (1) Посочената по-горе сума ще бъде платена по следната адвокатска
банкова сметка - IBAN: BG-**************

2) „ОТВЕТНИКЪТ“ „С. С.“ О. се задължава да спазва стриктно всяка една падежна
дата по чл. 3 по-горе и приема, че в случай на закъснение на което и да е
частично плащане, дори с 2-два дни, „ИЩЕЦЪТ“ ще може да заяви издаването на
изпълнителен лист и съответно да образува изпълнително дело пред ЧСИ, със
съответните последици от това.

Чл. 5 (1) С полагането на подписите си в спогодбата, „СТРАНИТЕ“ по нея,
декларират, че с точното изпълнение на поетите в нея задължения, по описания по-горе начин, ще считат за напълно уредени имуществените си отношения и
претенции, които са предмет на гражданско дело № 406/2020 година пред Районен
съд- град П. и няма да имат за в бъдеще имуществени претенции, произтичащи
от действието или прекратяването на съществувалото между страните трудово
правоотношение.
Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдът, като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба за
претенцията, предмет на делото е одобрена, счита че е десезиран от
разглеждането на спора, поради което и
О п р е д е л и:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. №406/2020г. по описа на Районен съд – гр.
П.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес пред ОС – Б.