Определение № 1157

към дело: 20151230100147
Дата: 09/29/2015 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Предмет на настоящото производство е депозираната на 14.08.2015година от
пълномощника на ищцата частна жалба, обективираща доводи за неправилност на определение № 881/04.08.2015година, в частта, с която в тежест на ищцата са
присъдени сумите от по 310.00лева, представляващи разноски, сторени от
ответниците по делото. Сочи, че в приложения в кориците на делото и представен от ответниците договор за правна защита и съдействие липсва записване в графа „платена сума”, че договореното възнаграждение е платено. Сочи, че графа „ПЛАТЕНА СУМА” в договора е празна. Претендира сторените в това производство разноски.
Към молбата е приложен препис за другата страна.
Препис от молбата е изпратена на насрещната страна за сведение и
становище. В указания срок пълномощникът на ответниците депозира отговор, с
който заявява становище за неоснователност на искането. Сочи, че в приложеното по делото пълномощно е отразено както договореното между упълномощителите и адвоката възнаграждение, така и неговото плащане. Възразява срещу искането за присъждане на разноски за производството по ч.жалба с твърдение, че не са приложени доказателства за сторени такива.
Съдът, след като обсъди материалите по делото и доводите на страните,
прави следните фактически и прави изводи:
Производството е с правно основание чл.248 ГПК и има за цел поправяне на
допуснати от съда грешки при определяне на отговорността за разноските - чл.253 ГПК. Касае се за грешки, които могат да се изразяват както в неточно
изчисляване, така и в неправилно отхвърляне/уважаване на искането за разноски.
Законодателят е въвел изискване изменението на решението в частта за разноските да може да се разгледа само при представен списък по чл.80 ГПК.
Съгласно чл.81 от ГПК във всеки акт, с който приключва делото в
съответната инстанция, съдът се произнася и по искането за разноски.
Съгласно чл.78, ал. 4 ГПК при прекратяване на делото ответникът има
право на разноски.
Производството по гр.д. № 147/2015година е образувано по молба на М. Г.
К., ЕГН *, гр. П., У.Н. В." № * срещу М. К. М. и Г. С. М., от гр. П., У.С.Г." № **.
В хода на съдебното дирене по делото ищцата заявява оттегляне на иска.
В тази връзка и след надлежно уведомяване на ответниците, които заявяват
съгласие с оттеглянето на претенцията, съдът е постановил определение №
881/04.08.2015година, с което делото е прекратено. С цитирания съдебен акт
съдът се е произнесъл и по искането на ответниците за присъждане на сторените
от тях разноски по делото като е присъдил в тежест на ищцата сумите от по
310.00лева, представляващи сторени от всеки от ответниците съдебни разноски,
което ищцата оспорва с жалба вх.№ 2831/14.08.2015година.

Молбата-предмет на настоящото разглеждане е допустима – подадена е от
ищеца в процеса, в срока по чл.248, ал.1 ГПК – препис от прекратителното
определение е връчен на ищцата на 10.08.2015година, а молбата е депозирана в
съда на 14.08.2015година.
Молбата, в частта за изменение на определение № 881/04.08.2015година
относно присъдените разноски е частично основателна. Съображенията:
Предвид изхода на делото – прекратяване на производството поради
оттегляне на исковата претенция несъмнено е в казуса, че ответниците имат право на разноски, доколкото с поведението си не са станали причина за завеждане на делото. Наред с това следва да се има предвид, че по правилата на чл.78 ГПК могат да се присъдят само доказани разноски. Съгласно Тълкувателно решение № 6/06.11.2013година на ОСГТК на ВКС по тълк.д. № 6/2012година съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е заплатила възнаграждението. В договора трябва да бъде вписан начина на плащане – ако е по банков път, задължително се представят доказателства за това, а ако е в брой, то тогава вписването за направеното плащане в брой в договора за правна помощ е достатъчно и има характера на разписка.
В настоящия случай ответниците претендират съдебни разноски както с
отговора на исковата молба, така и с отговор вх. № 2677/03.08.2015година. В
подкрепа на искането представят пълномощно и договор за правна защита и
съдействие от 30.03.2015година /лист 69 в кориците на делото/ и договор за
правна защита и съдействие от 08.06.2015 година / лист 86 в кориците на
делото/.
При внимателния прочит на цитираните документи се установява, че
приложения на лист 86 договор за правна защита и съдействие /анализиран в
определение 881/04.08.2015година/ действително не съдържа записване относно
уговорения между страните начин на плащане на договореното възнаграждение в
размер на по 250.00лева плюс по 60.00лева на заседание, в срок до приключване
на последното заседание от всеки от ответниците. Ето защо, съобразявайки и т.1
от Тълкувателно решение № 6/06.11.2013година на ОСГТК на ВКС по тълк.д. №
6/2012година, съгласно която в договора за правна помощ и съдействие
задължително следва да бъде указан начина на плащане на договореното
възнаграждение, следва да се приеме, че този документ не удостоверява заплатени от ответниците М. на А.Г.К. суми по делото от по 310.00лева, от които
250.00лева първоначално възнаграждение и по 60 лева за явяване в две съдебни
заседание. В този смисъл присъдените на основание договор за правна помощ и
съдействие от 08.06.2015година в полза на ответниците разноски от по 310.00лева се явяват недоказани.
Наред с горното съдът съобрази и представените от ответниците с
отговора на исковата молба пълномощно и договор за правна защита и съдействие от 30.03.2015година /лист 69 в кориците на делото/, от записванията в които се установява както уговореното между страните /ответниците М. и А.Г.К./
възнаграждение на последната в размер на по 250.00лева, платим от всеки от
клиентите – ответниците Г. М. и М. М. или общо сумата от 500.00лева, така и че
същата е платена в брой на пълномощника – графа „от които в брой”. Последното
води до категоричен извод, че по делото е налице доказателство по смисъла на
Тълкувателно решение № 6/06.11.2013година на ОСГТК на ВКС по тълк.д. №
6/2012година, удостоверяващо сторени от ответниците М. разноски по делото,
представляващи заплатен от тях адвокатски хонорар в размер на по 250.00лева.
С оглед на горното е налице основание за изменяване на определение №
881/04.08.2015година в частта относно присъдената в тежест на ищцата
отговорност за разноски в полза на всеки от ответниците М. като същата бъде намалена до размер от по 250.00лева.
В молбата на ищцата К. по чл.248 ГПК се съдържа и искане за присъждане на
сторените от нея в това производство разноски. В молбата не е посочен размер на
претендираните разноски. Към молбата не е приложено доказателство в подкрепа на искането. Ето защо, съобразявайки и съдържанието на приложения в кориците на делото договор за правна защита и съдействие от 07.06.2015година /лист 85 в кориците на делото/, в който липсва записване в графи: „платена сума” и „от които в брой”, предвид и липсата на други документи, доказващи сторено от
ищцата заплащане на адвокатски хонорар по делото, искането на К. за присъждане на разноски се явява неоснователно и като такова следва да се остави без уважение.
Договор за правна защита и съдействие, приложен в кориците на в.ч.гр.д. №
746/2015година по описа на Окръжен съд-гр.Б. е несвоевременно
представен и като такъв съдът не го обсъжда.
Мотивиран от горното и на основание чл.248 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:
ИЗМЕНЯ Определение № 881/04.08.2015година, постановено по гр. дело №
147/2015година по описа на Районен съд-П. в частта за разноските като ОСЪЖДА М. Г. К., ЕГН *, гр. П., У.Н. В." № * да заплати на М. К. М., от гр. П., У.С.
Г." № ** съдебни разноски в размер на 250.00 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ лева.
ИЗМЕНЯ Определение № 881/04.08.2015година, постановено по гр. дело №
147/2015година по описа на Районен съд-П. в частта за разноските като ОСЪЖДА М. Г. К., ЕГН *, гр. П., У.Н. В." № * да заплати на Г. С. М., от гр. П., У.С.
Г." № ** съдебни разноски в размер на 250.00 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ лева.
ОСТАВЯ без уважение като НЕОСНОВАТЕЛНА молбата на М. Г. К., ЕГН *, гр. П.,
У.Н. В." № * чрез пълномощник А.А.З. за присъждане на разноски в производството
по чл.248 ГПК.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Б. с
частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
F454B36A7E50D40FC2257ECF004A44BD.rtf