Протоколно определение № 646

към дело: 20151230200975
Дата: 09/25/2015 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

1.Подсъдимият Г. Д. К. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2015г. около 17.50 часа в [населено място] по ул.“П.“ е управлявал моторно превозно средство –мотоциклет неустановена марка, модел „Кросов“, без регистрационен номер, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление/ с Присъда №558/24.07.2015г. по НОХД №748/2015г. по описа на РС-П., влязла в сила на 03.08.2015г., наказателно постановление на Началника на РУ на МВР-П. №14-0314-000927 от 15.10.2014г., влязло в сила на 23.06.2015г. и с наказателно постановление №14-0314-001009 от 11.11.2014г.на Началника на РУ на МВР-П., влязло в сила на 23.06.2015г.-престъпление по чл.343в ал.2 във вр. с ал.1 от НК.
2.За извършеното от подсъдимия Г. Д. К. престъпление,на основание чл. 384 от НПК , във вр.с чл.343 в, ал.2 във връзка с ал.1 НК и във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б”б” от НК от НК и във вр. с чл.42 а, ал.2, т.1 и 2 и 6 и ал.3 НК му се налага наказание ”ПРОБАЦИЯ” при следната съвкупност от мерки за контрол и въздействие, които се налагат заедно, а именно:

-Задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред П. служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично за срок от 10 / десет / месеца.

-Задължителни периодични срещи с П. служител с продължителност на мярката 10 / десет / месеца.


-Безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 /сто/ часа за срок от 1/една/ година

4.По делото няма веществени доказателства, които да са необходими за нуждите на наказателното производство срещу други лица.

5. По делото няма причинени имуществени вреди.
6. По делото не се дължат разноски.


С П О Р А З У М Е Л И С Е :

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ПОДСЪДИМ:Съдът, като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и 9 от НПК

О п р е д е л и : N 646 / 25.09.2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДелоN 975/ 2015 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: