Определение № 1097

към дело: 20151230100621
Дата: 09/15/2015 г.
Съдия:Диана Хаджиева
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на Р. А. Я., ЕГН * от
град П., ул.”К.” № 20, чрез процесуалния си представител – адвокат
А. З. с адрес за призоваване – град П., пл.В. № 2, .1 против Х. С. Я., от град П., ул.”З.” № 125.
С исковата молба са заявени в условията на обективно съединяване искови
претенции за прекратяване на брака, фамилното име на съпругата след
прекратяване на брака с правно основание чл.49 ал.1 от Семейния кодекс и чл.53
от същия кодекс.
С Разпореждане № 899/05.08.2015 година съдът е разпоредил на ответника да се
връчи препис от исковата молба и му е указал правото на отговор на исковата
молба.
След като съдебните книжа не са били връчени на ответника, съдът е разпоредил връчването на съдебните книжа да бъде извършено по реда на чл.47 ал.1 от ГПК – чрез залепване на уведомление.
Видно от приложеното в кориците на делото уведомление и стореното в него
отбелязване длъжностното лице е изпълнило разпореждането на съда, като на
12.08.2015 година е залепило уведомление на входната врата на жилището по
постоянен и настоящ адрес на ответника, посредством което същият е уведомен, че е образувано производство по гр.дело № 621/2015 година по описа на Районен съд Г., по което е ответник и че съдебните книжа са оставени в канцеларията на
съда, откъдето може да ги получи в двуседмичен срок от залепване на
уведомлението. Този срок е изтекъл на 26.08.2015 година.
При преценка на горните обстоятелства и по аргумент от разпоредбата на чл.47 ал.5 и ал.6 от ГПК, съдът е приел наличието на редовност на връчването на
съдебните книжа на ответника Х. Я. на 26.08.2015 година, като в този смисъл с
Разпореждане № 1001/01.09.2015 година е разпоредил прилагане на съобщението
към делото и е предоставил правна помощ на ответника.
Съдът е указал на ищеца да внесе дължимия се размер за възнаграждение на
особения представител на ответника, който следва да бъде внесен преди съдът да изиска и назначи поименно адвокат за особен представител на ответника – по
аргумент от разпоредбата на чл.47 ал.6 предложение последно от ГПК, според
който съдът следва да определи дължимия се от ищеца размер на разноските, който следва да бъде внесен и заплатен от ищеца в посочения от съда размер съгласно правилата на чл.7 ал.1 т.2 от Наредба № 1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения на 600.00/шестстотин/ лева.
Разпореждането на съда с указания за внасяне на депозит и последиците от
непредставянето по делото на доказателства за заплащането на такъв е връчен на адв.З. – пълномощник и съдебен адрес на ищеца на 07.09.2015 година, като
указания срок е изтекъл на 14.09.2015 година и по делото не е представено
доказателство за заплащане на депозита.
И до настоящият момент ищецът не е изпълнил указанията на съда за внасянето на възнаграждението за особен представител. С оглед на посоченото съдът не може да осъществи следващо съдопроизводствено действие, а именно да връчи книжата по реда на чл.131 от ГПК на особен представител, за да тече срок за предоставяне на отговор на исковата молба и организиране на защитата от ответника, чрез особения представител, тъй като процеса като динамичен фактически състав, действието на съда е обусловено от процесуалното действие на ищеца. С тези си действия, от категорията на бездействие - невнасяне на депозит, определен от съда, съдът намира, че възпрепятстват развитието на производството, тъй като съдът не може да извърши следващите се съдопроизводствени действия, преди извършването на процесуални действия от ищеца, изразяващи се във внасяне на определен от съда депозит за допуснат особен представител, предвид разпоредбата на чл.47, ал.6 от ГПК. Това процесуално бездействие на страната е скрепено с процесуална санкция, каквото е прекратяването на производството по делото. Това е така, защото задължението за внасяне на депозит за разноски за особения
представител е неотменимо, т.е. страната следва да го изпълни.
Предвид изложеното, съдът намира, че са налице предпоставките за прекратяване производството по делото и връщане на исковата молба, визирани в чл. 129, ал. 3 вр. чл. 128, т. 2 предл. второ от ГПК.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 621/2015 година по описа на Районен съд-П. и ВРЪЩА исковата молба на Р. А. Я., ЕГН * от град П., ул.”К.” № 20, чрез процесуалния си представител – адвокат А. З. с адрес за призоваване – град П., пл.В. № 2, .1 против Х. С. Я., от град П., ул.”З.” № 125.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Благоевградски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението от ищеца.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
F6C3F185E4028A64C2257ECB00211BB1.rtf