Протоколно определение № 637

към дело: 20151230200968
Дата: 09/15/2015 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1. Обвиняемият С. С. П. се признава за ВИНОВЕН:
- За това, че на 21.06.2015г. в Г., при условията на продължавано престъпление,
в съучастие като съизвършител с М. Й. К. от гр.Д. , чрез повреждане на
прегради, здраво направени за защита на чужди имоти са отнели чужди движими
вещи на обща стойност 1 734.56 лева/хиляда седемстотин тридесет и четири лева
и петдесет и шест стотинки/ от владението на собствениците им, без тяхно
съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят, а именно:
- На 21.06.2015г. в Г., ул.“Родопи“ № 7, в съучастие като съизвършител
с М. Й. К. от гр.Дупница, чрез повреждане на преграда, здраво направена за
защита на имот- разбиване на ПВЦ врата на тераса на първия етаж на къщата са
отнели чужди движими вещи- чифт сребърни обеци във формата на безкрайност на
стойност 1.24лева /един лев и двадесет и четири стотинки и сумата от 80 лева,
от които 75 лева, собственост на Т. В. П. от Г. и 5 лева,
собственост на сина на Т. В. П. от Г.-Н.Н.
Пиперевски от Г. - или всичко на обща стойност 81.24 лева/осемдесет и един лева
и двадесет и четири стотинки/ от владението на собствениците Т. В.
П. и сина й Н. Н. П. - двамата от Г., без тяхно
съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят

- На 21.06.2015г. в съучастие като съизвършител с М. Й. К. от гр.
Д. от магазин за хранителни стоки, находящ се в град Петрич на ул.“Васил
К.“№19, стопанисван от “С.“-Г. с Управител А. И.
Б. от Г. са отнели чужди движими вещи- сума в банкноти на обща
стойност 70 лева и кутия от парфюм с надпис „STR 8“ на стойност 6/шест/
стотинки, ведно с поставените в същата монети на обща стойност 61.65 лева-
всичко на обща стойност 131.71 лева/ сто тридесет и един лева и седемдесет и
една стотинки/ от владението на собственика А. И. Б. от Г., без
негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят

- На 21.06.2015г. в съучастие като съизвършител с М. Й. К. от гр.
Д., от първи жилищен етаж на дома на В. А. Т.,
находящ се в Г. на ул.“Кочо М.“№ 20 а са отнели чужди движими вещи-
сумата от 1050 /хиляда и петдесет/ лева и сумата от 190/сто и деветдесет/ евро
с левова равностойност 371.61 лева/триста седемдесет и един лева и шестдесет и
една стотинки/-всичко на стойност 1421.61 лева/ хиляда четиристотин двадесет и
един лева и шестдесет и една стотинки/ от владението на собственика В.
А. Т. от Г., без нейно съгласие и с намерение противозаконно
да ги присвоят

- На 21.06.2015г. в Г., ул.“З. манастир“№10 б, в съучастие като
съизвършител с М. Й. К. от гр.Д. , чрез повреждане на преграда, здраво
направена за защита на имот- счупване механизма на външна щора, принадлежаща на
прозорец на първи етаж на къщата, са отнели чужди движими вещи- сумата от 100
лева от владението на собственика А. Д. П.от Г., без негово
съгласие и с намерение противозаконно да я присвоят- престъпление по чл.195 ал.
1 т.3 пр.2 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 и във вр. с чл.20 ал.2 от НК.


2.Обвиняемият М. Й. К. се признава за ВИНОВЕН:
- За това, че на 21.06.2015г. в Г., при условията на продължавано
престъпление, в съучастие като съизвършител със С. С. П. от гр.Р. ,
чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на чужди имоти са
отнели чужди движими вещи на обща стойност 1 734.56 лева/хиляда седемстотин
тридесет и четири лева и петдесет и шест стотинки/ от владението на
собствениците им, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги
присвоят, а именно:
- На 21.06.2015г. в Г., ул.“Р.“ № 7, в съучастие като съизвършител
със С. С. П. от гр.Р. , чрез повреждане на преграда, здраво направена за
защита на имот- разбиване на ПВЦ врата на тераса на първия етаж на къщата са
отнели чужди движими вещи- чифт сребърни обеци във формата на безкрайност на
стойност 1.24лева /един лев и двадесет и четири стотинки и сумата от 80 лева,
от които 75 лева, собственост на Т. В. П. от Г. и 5 лева,
собственост на сина на Т. В. П. от Г.-Н. Н.
П.от Г. - или всичко на обща стойност 81.24 лева/осемдесет и един лева
и двадесет и четири стотинки/ от владението на собствениците Т. В.
П. и сина й Н. Н. П. - двамата от Г., без тяхно
съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят

- На 21.06.2015г. в съучастие като съизвършител със С. С. П. от гр.
Радомир от магазин за хранителни стоки, находящ се в град П. на ул.“В.
К.“№19, стопанисван от “С.“-Г. с Управител А. И.
Б. от Г. са отнели чужди движими вещи- сума в банкноти на обща
стойност 70 лева и кутия от парфюм с надпис „STR 8“ на стойност 6/шест/
стотинки, ведно с поставените в същата монети на обща стойност 61.65 лева-
всичко на обща стойност 131.71 лева/ сто тридесет и един лева и седемдесет и
една стотинки/ от владението на собственика А. И. Б. от Г., без
негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвоят

- На 21.06.2015г. в съучастие като съизвършител със С. С. П. от гр.
Радомир, от първи жилищен етаж на дома на В. А. Т.,
находящ се в Г. на ул.“К. М.“№ 20 а са отнели чужди движими вещи-
сумата от 1050 /хиляда и петдесет/ лева и сумата от 190/сто и деветдесет/ евро
с левова равностойност 371.61 лева/триста седемдесет и един лева и шестдесет и
една стотинки/-всичко на стойност 1421.61 лева/ хиляда четиристотин двадесет и
един лева и шестдесет и една стотинки/ от владението на собственика В.
А. Т. от Г., без нейно съгласие и с намерение противозаконно
да ги присвоят

- На 21.06.2015г. в Г., ул.“З.манастир“№10 б, в съучастие като
съизвършител със С. С. П. от гр.Р. , чрез повреждане на преграда, здраво
направена за защита на имот- счупване механизма на външна щора, принадлежаща на
прозорец на първи етаж на къщата, са отнели чужди движими вещи- сумата от 100
лева от владението на собственика А. Д. П. от Г., без негово
съгласие и с намерение противозаконно да я присвоят- престъпление по чл.195 ал.
1 т.3 пр.2 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 и във вр. с чл.20 ал.2 от НК.

3. За извършеното от обвиняемия С. С. ПАВЛОВпрестъпление, на основание чл.
381 и сл. от НПК, във вр. с чл.195 ал.1 т.3 пр.2 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.26
ал.1 и във вр. с чл.20 ал.2 от НК и чл. 55 ал. 1 т.1 от НК му се налага
наказание “Лишаване от свобода” за срок от 11 /единадесет/ месеца, което да
бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при
първоначален строг режим, съгласно чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС
.
На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК от определеното наказание“Лишаване
от свобода” за срок от 11/единадесет/ месеца, което да бъде изтърпяно в затвор
или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим,
съгласно чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, се приспада/зачита/ времето,
през което обв. П. е бил задържан по ЗМВР със Заповед рег.№ 314/33/200 от
21.06.2015г. от 05.30 часа на посочената дата , с постановление на наблюдаващия
прокурор до 72 от 13,40 часа на 21.06.2015г. и времето, през което е бил с
МН“Задържане под стража“ съгласно Определение № 476/24.06.2015г. на РС-П.,
постановено по ЧНД № 627/2015г по описа на съда, потвърдено с Определение №
2927/02.07.2015г, постановено по ВЧНД № 262/2015г по описа на БОС до одобряване на настоящето споразумение от Районен съд-П.-15.09.2015г..

4.За извършеното от обвиняемия М. Й. К. престъпление, на основание чл.
381 и сл. от НПК, във вр. с чл.195 ал.1 т.3 пр.2 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.26
ал.1 и във вр. с чл.20 ал.2 от НК и чл. 54 ал. 1 от НК му се налага
наказание “Лишаване от свобода” за срок от 2 години, чието изтърпяване на
основание чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от 4 години.
На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК от определеното наказание
“Лишаване от свобода” за срок от 2 години,чието изтърпяване на основание чл.66
ал.1 от НК се отлага за срок от 4 години, се приспада/зачита/ времето , през
което обв. К. е бил задържан по ЗМВР със Заповед рег.№ 314/33/201 от
21.06.2015г. от 05.30 часа на посочената дата , с постановление на наблюдаващия
прокурор до 72 от 13,00 часа на 21.06.2015г. и времето, през което е бил с
МН“Задържане под стража“ съгласно Определение № 476/24.06.2015г. на РС-П.,
постановено по ЧНД № 627/2015г по описа на съда, потвърдено с Определение №
2927/02.07.2015г, постановено по ВЧНД № 262/2015г по описа на БОС до одобряване на настоящето споразумение от Районен съд-Петрич-15.09.2015г..
5.Причинените с престъплението имуществени вреди са възстановени.
6.Веществени доказателства по делото няма/ върнати на собствениците им/ .
7. Разноските по делото са в размер на 34.96 /тридесет и четири лева и
деветдесет и шест стотинки/ лева, представляващи възнаграждение на вещото лице
по изготвената съдебно-оценителна експертиза ще бъдат изплатени от
обвиняемите С. П. и М. К. по равно по сметка на ОД на МВР-Б..
С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/адв.В.Б./

ОБВИНЯЕМ: ОБВИНЯЕМ:
/ Сл.П./ /М.К./


Съдът, като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда
на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а производството по делото
прекратено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 НПК
О п р е д е л и : N 637 /15.09.2015
г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N 968/2015г. по описа на РС-
Петрич.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: