Определение № 727

към дело: 20171230101007
Дата: 03/12/2020 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Производството е с правно основание чл.34 ЗС.
В проведеното на 09.03.2020г. открито съдебно заседание по делото съдът,
предвид процесуалното поведение на страните, е обявил за приключени устните
състезания на втора фаза в делбеното производство и е посочил деня, в който ще обяви решението.
На 12.03.2030г. по делото е получена молба от всички съделители, в която се
сочи, че са уредили извън съдебно спора като доброволно са прекратили
съсобствеността –предмет на производството. Заявяват воля за прекратяване на
делото поради уреждане на спора помежду си.
Като обсъди молба В.№ 1145/11.03.2020г., съдът прави следните изводи:
С оглед на постигнатата между съсобствениците на процесния делбен недвижим имот извънсъдебна делба, която по аргумент на чл.235, ал.3 ГПК съдът е длъжен да вземе предвид, е налице промяна в материално правните отношения – предмет на разглеждане и решаване в настоящото производство, която е основание за
прекратяване на делото. Доколкото страните извънсъдебно са прекратили
съсобствеността върху процесния недвижим имот следва, че производството по
извършване на делбата е недопустимо и като такова следва да се прекрати.
Във връзка с изхода на делото и в изпълнение правомощието за събиране на
дължимите деловодни разноски съдът следва да определи при условията на чл.9 от Тафира по ГПК окончателна държавна такса по молбата за делба в размер на 100.00 /сто/ лева, от която всяка страна/съсобственик следва да заплати сумата от 20.00 /двадесет/ лева.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по Г.дело № 1007 по описа на Районен съд-Г.П. за
2017година.
ПРЕКРАТЯВА производството по Г.дело № 1007 по описа на Районен съд-Г.П. за
2017година поради извън съдебно прекратяване на съсобствеността върху процесния недвижим имот.
ОСЪЖДА М. Г. К., ЕГН *, Г.П., У."Н. В." № * да заплати по сметка на Районен съд-
Г.П. държавна такса в размер на 20.00 /двадесет/ лева.
ОСЪЖДА М. К. М., ЕГН *, Г.П., У."С.Г. № ** да заплати по сметка на Районен
съд-Г.П. държавна такса в размер на 20.00 /двадесет/ лева.
ОСЪЖДА Г. С. М., ЕГН *, Г.П., У."С.Г. № ** да заплати по сметка на Районен
съд-Г.П. държавна такса в размер на 20.00 /двадесет/ лева.
ОСЪЖДА Г. С. Т., ЕГН *, с.Р., община П. да заплати по сметка на Районен съд-Г.
П. държавна такса в размер на 20.00 /двадесет/ лева.
ОСЪЖДА З. С. Р., ЕГН *, Г.П., У."П. Д." № *** да заплати по сметка на Районен
съд-Г.П. държавна такса в размер на 20.00 /двадесет/ лева.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Г.Б. с частна жалба, в
едноседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: