Определение № 1668

към дело: 20201230100229
Дата: 07/07/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Съдебното производство е на фаза - насрочено първо открито съдебно заседание.
На 06.07.2020г. е постъпила молба вх. № 2481 от ищцата И. Х. М., [ЕГН], с която същата е заявила оттегляне на иска, който е предявила срещу ответника Л. М. М., ЕГН: [ЕГН].
С оглед подадената молба и обстоятелството, че по делото все още не е проведено първо открито съдебно заседание, съдът намира че е налице хипотезата на чл.232, изр.1 ГПК.
Настоящото производство подлежи на прекратяване, без да е необходимо съгласието на насрещната страна.
Базирайки се на изложеното, Районен съд –Петрич,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№229/2020г. по описа на Районен съд – [населено място], поради оттегляне на иска, надлежно сторено от ищцата И. Х. М., [ЕГН] по реда В. в чл.232, изр.1 ГПК.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд–гр.Б., с частна жалба, която следва да бъде подадена в едноседмичен срок, считано от връчването на препис на страните по делото.

Препис от съдебния акт да се връчи на ищцата и на ответника.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: