Решение № 359

към дело: 20191230101754
Дата: 02/24/2020 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Производството е образувано по молба от "А. З С. Н В." Е., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление Г. С., б. "Д-р П. Д. " № ***, О. С. Л., ***, О. , представлявано от Д. Б.Б., правоприемник на А. З С. Н В.ООД, ЕИК ***, Ч. пълномощника срещу М. Л. Б., ЕГН *, с настоящ адрес обл. Б., общ. П. с. М., У. В. П. №***.
Ищецът сочи, че на 05.12.2017г. „М.К." е сключило с М. Л. Б. договор за заем СгеdiGo № ***, с който договор дружеството е предоставило на Б. кредит в размер на 3 000.00 лева. Сочи, че условията на „Договора за кредит" се съдържат в отделните полета или клетки, отпечатани на лицевата страна на формуляра "Искане за кредит" и "договор за заем", като "Общите условия", при които се отпуска кредитът, са неразделна част както от "Искане за кредит", така и от "договор за заем". С подписването на искането за кредит Заемополучателят е декларирал, че подробно се е запознал, както и че приема Общите условия към договора. Подписвайки Договора за кредит, Заемополучателят се е задължил да върне получената в кредит сума по начина и в срока, описани в Договора за кредит. Заемополучателят е посочил банкова сметка, по която Кредитодателят е превел заемната сума, предмет на договора за кредит.
Твърди, че съгласно разпоредбите на Общите условия, в съответствие с които е
сключен договора за кредит, с подписването му заемополучателят е удостоверил,
че е надлежно уведомен за всички клаузи на договора, предварително му е била
предоставена необходимата информация относно договора, разбира и приема
клаузите на договора и Общите условия, съгласен е да бъде обвързан с техните
разпоредби и желае договорът да бъде сключен.

Твърди, че съгласно Общите условията, при които е подписан договора за кредит
СгеdiGo № ***, заемополучателят се е задължил да върне кредита заедно
с договорната лихва, която е в размер на 740.04 лева. Твърди, че страните са
договорили общ размер на плащанията по кредита в размер на 3 740.04 лева, която сума заемополучателят се е задължил да върне на 18 равни месечни погасителни вноски, всяка в размер на 207.78 лева, считано от датата на първата погасителна вноска 07.01.2018г. Твърди, че с подписване на искането за заем
заемополучателят е предоставил съгласието си да бъде сключена застраховка
„Защита" по Групова полица на ЗК "У. Ж." , като е определил за неотменимо ползващо лице „М.К." за обезщетение равно на остатъчния размер на кредита към датата на настъпване на застрахователно събитие. На основание т. 3 от договора за кредит, Заемополучателят с полагане на подписа си е удостоверил, че желае да ползва допълнителна услуга, представляваща финансиране и разсрочване на застрахователна премия по сключен договор за застраховка.

Страните по договора уговорили застрахователна премия по договора в размер на 3 564.00 лева, която заемополучателят се е задължил да заплати на 18 броя равни части, всяка в размер на 198.00 лв., като с подписването на договора и искането за заем Заемополучателят е приел условията на застраховката и е потвърдил, че ще спазва задълженията си на застраховано лице по полицата.
Ищецът сочи, че кредитополучателят му дължи и лихва за забава за периода от
08.06.2018г. (датата на която е станала изискуема първата неплатена от длъжника погасителна вноска) до датата на подаване на заявлението в съда, в общ размер 117.08 лева - сбор от лихвите за забава, изчислени за всяка отделна падежирала, неплатена погасителна вноска.

Сочи, че срокът на договора е изтекъл на 07.06.2019г. с последната погасителна
вноска и не е обявяван за предсрочно изискуем.

Твърди, че на 10.09.2018г. е подписано Приложение № 1 към Рамков договор за
продажба и прехвърляне на В. (цесия) от 16.01.2015г., сключен на основание чл.
99 от ЗЗД между „А. за С. на В." ООД, ЕИК *** и „М.К." , ЕИК ***, по силата на който вземането на „Микро Кредит" срещу М. Л. Б., произтичащо от договор за паричен заем *** е прехвърлено изцяло с всички привилегии, обезпечения и принадлежности, включително и всички лихви на дружеството - кредитор, в собственост на „А. за С. на В." ООД. Сочи, че договорът за заем съдържа изрична клауза, която предоставя право на кредитора да прехвърли вземането си в полза на трети лица. Сочи, че „А. за С. на В." /сега „А. за С. на В." Е./, ЕИК *** е правоприемник на „А. за С. на В." ООД, ЕИК *** както и че длъжникът е уведомен за сключената продажба на вземането от страна на „М. К." , с уведомително писмо, изпратено с известие за доставяне.

Съгласно 2.1 от Договор за продажба и прехвърляне на В. (цесия) – вземанията,
индивидуализирани в Приложение №1 са неразделна част от договора. В тази връзка за „А. за С. на В." Е., правоприемник на „А. за С. на В." ООД е възникнал
правен интерес от подаване на заявление за издаване на Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.

Твърди, че до ответника е изпратено уведомително писмо за извършено прехвърляне на В. (цесия) с изх. №*** от 13.09.2018 Ч. "Б.п.", връчено на адресата на 18.09.2018г.
Сочи, че съгласно от договора за цесия „А. за С. на В." ООД, в качеството на
цесионер се е задължило от името на цедента и за своя сметка да изпраща
уведомления за извършената цесия. Позовава се на постановените от ВКС на
основание чл. 290 и 291 от ГПК Решение № 3/16.04.2014 г. по т.д. № 1711/2013 на
I т.о. и Решение №123 от 24.06.2009 год. на ВКС по т.д. №12/2009 год., II Т.О.,
ТК, съгласно които, ако към исковата молба по иск на цесионера е приложено
уведомление на цедента до длъжника за извършената цесия, същото уведомление достигнало до длъжника с връчване на препис от исковата молба, съставлява надлежно съобщаване за цесията, съгласно чл. 99, ал. 4 ЗЗД и същото следва да бъде съобразено от съда, като факт от значение за спорното право. С горното обосновава правния си интерес от предявяване на претенциите по съдебен ред.
Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено по
отношение на М. Л. Б., ЕГН *, че дължи на молителя като правоприемник на "А. ЗА
С. НА В." ООД, ЕИК ***, сумите, предмет на заповед за изпълнение, издадена по ч.Г.д. № 1040/2019г. по описа на Районен съд - Г.П. произтичащи от договор за заем СгеdiGo № ***г., сключен между „М.К." и М. Л. Б., прехвърлени от страна на „М.К." по силата на Договор за продажба и прехвърляне на В. /цесия/ от 16.01.2015г. в полза на „А. за С. на В." ООД, както следва:

- главница в размер на 2 292.24 /две хиляди двеста деветдесет и два лева и
двадесет и четири стотинки/ лева, ведно със законната лихва за забава, считано
от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на
задължението;
- договорна лихва по договор за заем в размер на 400.80 /четиристотин лева и
осемдесет стотинки/ лева, считано от 07.06.2018г. /падеж на първа неплатена
погасителна вноска/ до 07.06.2019г. /дата на последна вноска по погасителен
план/;
- застрахователна премия в размер на 2 574.00 /две хиляди петстотин седемдесет
и четири/ лева, за периода от 07.06.2018г. /падеж на първа погасителна вноска/
до 07.06.2019г. /падеж на последна погасителна вноска/;

- лихва за забава в размер на 117.08 /сто и седемнадесет лева и осем стотинки/
лева, за периода от 08.06.2018г. /датата на която е станала изискуема първата
неплатена вноска/ до датата на подаване на заявлението в съда.
Ищецът претендира сторените по делото деловодни разноски, представя писмени доказателства, документ за платена държавна такса, препис от молбата и доказателствата за ответника. Прави доказателствени искания.
Препис от исковата молба и доказателствата към нея, ведно с разпореждане по чл.131 ГПК са надлежно връчени на ответника, който в указания едномесечен срок не депозира писмен отговор.

В съдебно заседание ищецът не изпраща процесуален представител. Депозира
писмена молба с искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Не прави
възражения срещу проекта на доклад по делото. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение при наличие на продпоставки за това. Заявява становище за допустимост, доказаност и основателност на предявените искове.

В съдебно заседание ответникът не се явява. Представлява се от договорен
представител, която заявява становище за неоснователност на исковете. Не
оспорва възникването на облигационно правоотношение между „М.к.“ и Б.
по силата на договор за кредит, сключен на 05.12.2017г. Твърди, че е погасявал
договорените погасителни вноски, т.е. че е изправна страна по сделката. Оспорва
размера на дължимите на основание процесния договор за заем и претендирани от ищеца като неплатени В.. Оспорва възникването на описаното в исковата молба застрахователно правоотношение.

Твърди, че Б. не е сключвал договор за застраховка „Защита“ по Групова полица
на ЗК „У. Ж.“ . Твърди, че по делото липсват доказателства за възникване на твърдяното застрахователно обезщетение. Счита, че за ответника не е възникнало задължение за заплащане на сумата от 3 564.00 лева- астрахователна
премия по застраховка „Защита“ по Групова полица на ЗК „У. Ж.“ . В тази връзка счита за недоказана и неоснователна претенцията на ищеца за сумата от 2 574.00 лева - застрахователна премия, за периода от 07.06.2018г. до 07.06.2019г.

Оспорва като недължимо вземането на ищеца за лихва за забава. Счита, че такава се дължи само върху дължимите и неплатени от ответника погасителни вноски.
С горното пълномощникът на ответника пледира за отхвърляне на предявените
искове.
Като доказателства по делото са събрани материалите по ч.Г.дело № 1040/2019година по описа на Районен съд-П. искане за сключване на договор за
заем СгеdiGo № ***г., договор за заем № СгеdiGo №***г., ведно с погасителен план към него, застрахователна полица за застраховка „Защита" № ***, Общи условия към договор за заем СrediGo от дата 01.01.2017г., копие на личната карта на ответника, рамков договор за продажба и прехвърляне на В. /цесия/ между „М.К." и
„А. за С. на В." ООД от дата 16.01.2015 г., потвърждение за сключена цесия на
основание чл. 99, ал. 3 от ЗЗД, ведно с приложени Анекс с №1/11.12.2015г., приложение № 6 към рамков договор за продажба и прехвърляне на В. /цесия/ от
16.01.2015г., Анекс № 2/08.04.2016г., Анекс № 3/16.12.2016г., Анекс №
4/22.01.2018 г. и Анекс от 14.01.2019г., извлечение от Приложение №
1/10.09.2018г. към Рамков договор за продажба и прехвърляне на В. /цесия/ между
„М.К." и „А. за С. на В." ООД от дата 16.01.2015г., уведомително писмо
за извършено прехвърляне на В. (цесия) с изх. *** от 13.09.2018г. от „М. К." Ч. „А. за С. на В." Е., ведно с известие за доставяне, извлечение от ТР по партида на ищеца, удостоверение от 24.08.2015г., издадено от А. по вписванията по партида на ищеца. По искане на ищеца е назначена съдебно-счетоводна експертиза. Вещото лице е изслушано в съдебно заседание, заключението е приобщено към доказателствата по делото.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в
тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа страна
следното:

Установи се, че на 03.07.2019година ищецът е депозирал в Районен съд-П.заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист по чл.410
ГПК срещу ответника за В., възникнали и дължими на основание Договор за заем
СгеdiGo № ***г., сключен между „М.К.“ в качеството на заемодател и М. Л. Б. в качеството на заемател, а именно:

- главница в размер на 2 292.24 /две хиляди двеста деветдесет и два лева и
двадесет и четири стотинки/ лева, ведно със законната лихва за забава, считано
от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на
задължението;
- договорна лихва по договор за заем в размер на 400.80 /четиристотин лева и
осемдесет стотинки/ лева, считано от 07.06.2018г. /падеж на първа неплатена
погасителна вноска/ до 07.06.2019г. /дата на последна вноска по погасителен
план/;

- застрахователна премия в размер на 2 574.00 /две хиляди петстотин седемдесет
и четири/ лева, за периода от 07.06.2018г. /падеж на първа погасителна вноска/
до 07.06.2019г. /падеж на последна погасителна вноска/;

- лихва за забава в размер на 117.08 /сто и седемнадесет лева и осем стотинки/
лева, за периода от 08.06.2018г. /датата на която е станала изискуема първата
неплатена вноска/ до датата на подаване на заявлението в съда. Съдът е счел
заявлението за допустимо и основателно, поради което на основание чл.410 ГПК е
издал заповед № 1820/24.07.2019г. срещу длъжника М. Л. Б. за горепосочените
суми. Препис от заповедта е надлежно връчена на длъжника, който в
законоустановения срок е депозирал възражение по чл.414 ГПК, с което оспорва
съществуването на вземанията. С възражението /вх. № 4072/14.08.2019г./
длъжникът твърди, че не е уведомен за извършено прехвърляне на вземанията на кредитора по договора за заем. Във връзка с постъпилото в срок възражение по чл.414 ГПК заповедният съд е дал указания на заявителя по чл.415, ал.1, т.1 ГПК. В указания срок заявителят е депозирал исковата молба, въз основа на която е образувано настоящото производство. В същия срок препис от исковата молба е представен пред заповедния съд.

От представените и неоспорени от ответната страна по делото писмени
доказателства се установи по несъмнен начин, че на 06.12.2017г. между „М.
К.“ в качеството на заемодател и М. Л. Б. в качеството на заемател е
сключен Договор за заем СгеdiGo № ***г., по силата на който заемодателят се е задължил да предаде на втория заем в размер на 3 000.00 лева, а вторият се е задължил да върне заема Ч. заплащане на 18 /осемнадесет/ месечни равни погасителни вноски. Страните уговорили задължение за заемателя да
заплати на заемодателя и сумата от 245.00 лева еднократна такса, както и
задължение за заплащане на възнаградителна лихва в размер на „ГПР 49.50 %,
Фиксиран лихвен процент 29.18%.“, или общо сумата от 3 740.04 лева, платима Ч.
18 месечни вноски, всяка в размер на 207.78 лева, с падеж на първата вноска
07.01.2018г. и падеж на всяка следваща вноска 7-мо число на всеки следващ месец до изтичане срока на договора /18 месеца/.

По силата на сключения договор страните приели като неразделна част от договора „Общи условия към договор за заем СгеdiGo от 01.01.2017г.“ и Погасителен план от 06.12.2017г.
Съгласно съдържанието на неоспорения от ответника договор за заем СгеdiGo №
***г., с подписването му заемополучателят е заявил воля да получи допълнителна услуга, представляваща финансиране и разсрочване на застрахователна премия по сключен договор за застраховка „Защита“ застрахователна полица № *** със застраховател „У. Ж.“ застрахован – М. Л. Б., и ползващо лице -заемодателят по процесния договор за заем, за срок от 18 месеца, Ч. заплащане на 18 месечни вноски, всяка в размер 198.00 лева и с падеж – 7-мо число. Съгласно необорената от останалите доказателства по делото застрахователна полица за застраховка „Защита“ № *** /лист 6 в кориците на делото/, подписана от ответника в
качеството на застрахован и от застрахователя, на основание сключен между
застрахователя ЗК „У. Ж.“ Ч. „М. К.“ в качеството на застрахователен агент вписан в регистъра на застрахователните агенти на КФН и застрахователен посредник от една страна и М. Л. Б. в качеството на застрахован е възникнало застрахователно правоотношение, по силата на което застрахованият се задължил да заплати застрахователна премия в общ размер 3 564.00 лева, с
начална дата на застраховката 07.01.2018г. и крайна дата 07.07.2019г.
От възприетата от съда като компетентна, обективна, неоспорена от страните и
необорена от останалите доказателства по делото съдебно-счетоводна експертиза се установи, че на основание процесния договор за заем и застрахователно правоотношение заемополучателят е извършил плащания в общ размер 2 037.00 лева, от които: 410.00 лева на 08.01.2018г.; 812.00 лева на 06.03.2018г.;405.00 лева на 08.05.2018г. и 410.00 лева на 09.07.2018г. Съгласно експретното становище с тези плащания ответникът е погасил като следва: задължението за главница по процесния договор за заем до размер 707.76 лева; задължението за възнаградителна лихва по договора за заем до размер 339.24 лева; задължението за заплащане на уговорената застрахователна премия до размер 990.00 лева.

Съгласно експертното заключение дължимите на основание процесните заемно и
застрахователно правоотношения суми от ответника, неплатени към датата на
изготвяне на заключението, респективно датата на обявяване на съдебните премия за приключени /24.02.2020г./ са в размер както следва: 2 292.24 лева - главница по процесния договор за заем; 400.80 лева възнаградителна лихва по договора за заем и 2 574.00 лева застрахователна премия.

Съгласно счетоводното заключение мораторното обезщетение върху неплатените в срок погасителни вноски – първата от които е вноската с падеж 07.06.2018г., а последната – 07.06.2019г. е в общ размер 220.08 лева, за период на забава 08.06.2018г. до 26.09.2019г. /дата на подаване на исковата молба в съда/.
Не е спорно, че на 07.06.2019г. е изтекъл крайният падеж на договора за заем, а
на 07.07.2019г. - на застрахователното правоотношение.

Установи се, че на 10.09.2018г. е подписано Приложение № 1 към Рамков договор
за продажба и прехвърляне на В. /цесия/ от 16.01.2015г., сключен между „М.
К.т“ и „А. за С. на В.“ ООД, ЕИК по силата на което вземанията на „М.к.“ , произтичащи от процесни ядоговор за заем с ответника, ведно с всички
привилегии, обезпечения и принадлежности са прехвърлени в собственост на „А. за С.

В.“ ООД.
Установи се, че „А. за С. на В.“ Е., ЕИК *** е правоприемник на „А. за С. на В.“ ООД, ЕИК ***.
По силата на надлежно упълномощаване от страна на цедента „А. за С. на В.“ ООД
/понастоящем „А. за С. на В.“ Е./ в качеството на цесионер по Договора за
прехвърляне на В. от 16.01.2015г. е уведомило ответника/длъжник по процесния
договор за заем за извършената цесия. Съгласно неоспореното от ответника и
необорено от останалите доказателства по делото известие за доставяне /лист 31 в кориците на делото/ уведомителното писмо /лист 30/ е връчено редовно на ответника на 18.09.2019г.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:
Предявени са при условията на обективно кумулативно съединяване положителни установителни искове с правно основание чл.422 във връзка с чл.415, ал.1 ГПК във връзка с чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.86 ЗЗД. В настоящото производството в тежест на ищеца е да докаже наличието на правен интерес от предявяване на претенциите и фактите, от които произтичат вземанията му. Ответникът следваше да докаже правопогасяващите и правоизключващите си възражения.
Претенциите са допустими – предявени са от кредитора, снабдил се със заповед за изпълнение на парично вземане по чл.410 ГПК, която е своевременно оспорена от длъжника, т.е. предявени са от и срещу надлежна страна, налице е правен интерес за ищеца, сезиран е родово компетентния съд.
По основателността на претенциите:
Ищецът претендира съществуване на вземанията, за които се е снабдил със заповед по чл.410 ГПК въз основа на твърдения за сключен договор за заем, изпълнение на задължението на заемодателя да предаде договорената заемна сума на заемополучателя и неизпълнение на задължението на последния да върне заемната сума в срок, както и неизпълнение на уговорените с договора за заем задължение за възнаградителна лихва. Ищецът твърди, че вземането в размер на 2 574.00 лева произтича от сключен между ответника в качеството на застрахован и ЗК „У.Ж.“ АД –застраховател, договор за застраховка със срок надействие 18 месеца и край на договора 07.07.2019г., по силата на който застрахованият се е задължил да заплати на застрахователя застрахователна премия в размер на 3 564.00 лева чрез заплащане на осемнадесет броя месечни погасителни вноски, както и неизпълнение на посоченото задължение в претендирания размер. В подкрепа на това представя писмени доказателства, въз основа на които настоящият съдебен състав прави извод за безспорна установеност на описаните в исковата молба облигационни правоотношения с ответника, по силата на което за последният са възникнали задълженията, които ищецът претендира в настоящия процес като ликвидни и неудовлетворени вземания. Изводът следва с оглед и на събраната в хода на съдебното дирене съдебно-счетоводна експертиза, която ответникът не оспорва. Ето защо съдът приема за безспорно установено съществуването на ликвидни и изискуеми към датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК до съда / 03.07.2019г./ вземанията на ищеца от ответника, възникнали и дължими на основание Договор за заем СгеdiGo № ***г., ведно с договора „Общи условия към договор за заем СгеdiGo от 01.01.2017г.“ и Погасителен план от 06.12.2017г. и за застраховка от 06.12.2017г. /застрахователна полица за застраховка „Защита“ № ***, а именно: главница в размер на 2 292.24 /две хиляди двеста деветдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ лева, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане на задължението; възнаградителна лихва по договор за заем в размер на 400.80 /четиристотин лева и осемдесет стотинки/ лева, считано от 07.06.2018г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 07.06.2019г. /дата на последна вноска по погасителен план/; застрахователна премия в размер на 2 574.00 /две хиляди петстотин седемдесет и четири/ лева, за периода от 07.06.2018г. /падеж на първа погасителна вноска/ до 07.06.2019г. /падеж на последна погасителна вноска/, както и лихва за забава на главницата /2 292.24 лева/ в размер на 117.08 /сто и седемнадесет лева и осем стотинки/ лева, за периода от 08.06.2018г. /датата на която е станала изискуема първата неплатена вноска/ до датата на подаване на заявлението в съда /03.07.2019г./, поради което претенциите следва да бъдат изцяло уважени като доказани основателни.
Предвид изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да понесе отговорността за сторените от ищеца разноски в заповедното и исковото производства, а именно:
съдебни разноски в заповедното производство в размер на 167.68 лева, от които 107.68 платена държавна такса и 50.00 лева юрисконсултско възнаграждение;
съдебни разноски в исковото производство в размер на 666.97 лева, от която: платена държавна такса в размер на 186.97 лева /платежно нареждане от 08.10.2019г./, 180.00 лева възнаграждение на вещото лице /платежни нареждания от 21.01.2020г. и 02.03.2020г. / и 300.00 лева юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът не претендира съдебни разноски, поради което съдът не дължи произнасяне по чл.78, ал.3 ГПК.
Мотивиран от горното и на основание чл.422 във връзка с чл.415, ал.1 ГПК във връзка с чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.86 ЗЗД, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА за установено съществуването на вземане на "А.З.С.Н.В." ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. "Д-р П.Д." № ***, офис сграда Л., ет.***, офис ***, представлявано от Д.Б.Б., правоприемник на "А.З.С.Н.В.ООД", ЕИК *** от М. Л.Б., ЕГН ***, с адрес обл. Б., общ. П., с. М., ул. В.П. № *** за сумите, за които е издадена заповед за изпълнение № 1820/24.07.2019г. по чл.410 ГПК, ч.гр.д. № 1040/2019г. по описа на Районен съд-гр.П., и произтичащи от договор за заем СгеdiGo № ***г. между „М.К." АД и М.Л.Б., застрахователна полица за застраховка "Защита" № ***г., прехвърлено от страна на „М.К." АД по силата на Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.01.2015г. в полза на „А.з.с.в." ООД, както следва:
-главница в размер на 2 292.24 /две хиляди двеста деветдесет и два лева и двадесет и четири стотинки/ лева, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението в съда /03.07.2019г./ до окончателното изплащане на задължението;
- възнаградителна лихва по договор за заем в размер на 400.80 /четиристотин лева и осемдесет стотинки/ лева, считано от 07.06.2018г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 07.06.2019г. /дата на последна вноска по погасителен план/;
- застрахователна премия в размер на 2 574.00 /две хиляди петстотин седемдесет и четири/ лева, за периода от 07.06.2018г. /падеж на първа погасителна вноска/ до 07.06.2019г. /падеж на последна погасителна вноска/;
- лихва за забава в размер на 117.08 /сто и седемнадесет лева и осем стотинки/ лева, за периода от 08.06.2018г. /датата на която е станала изискуема първата неплатена вноска/ до датата на подаване на заявлението в съда /03.07.2019г./.
ОСЪЖДА М.Л.Б., ЕГН ***, с настоящ адрес обл. Б., общ. П., с. М., ул. В.П. № *** да заплати на "А. З. С.В." ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.С., бул. "Д-р П.Д." № ***, офис сграда Л., ет. ***, офис***, представлявано от Д. Б.Б. съдебни разноски в заповедното производство / ч.гр.д. № 1040/2019г. по описа на Районен съд-гр.П./ в размер на 167.68 /сто шестдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/ лева.
ОСЪЖДА М.Л.Б., ЕГН ***, с настоящ адрес обл. Б., общ. П., с. М., ул. В.П. № *** да заплати на "А. З. С.Н.В. ЕАД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.С., бул. "Д-р П.Д. " № ***, офис сграда Л., ет.***, офис ***, представлявано от Д.Б.Б. съдебни разноски в исковото производство размер на 666.97 /шестотин шестдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Б. в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: