Определение № 599

към дело: 20201230100002
Дата: 03/06/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството е с правно основание чл.415, ал.1 ГПК.
Образувано е по молба на [фирма], с ЕИК:[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], Б.. "Д-р П. Д. " №25, офис сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, представлявано от Д. Б. Б., изпълнителен директор, чрез пълномощника Б. Н. Р., юрисконсулт, със съдебен адрес [населено място], Б.. "Д-р П. Д. " №25, офис сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, против М. Д. Д., ЕГН: [ЕГН] от [населено място], [улица].
Процесът е на етап - установяване на адрес на ответника, с оглед изпращане на исковата молба за предоставяне срок за писмен отговор.
На 05.03.2020 год., е постъпила молба вх.№ 1076 от юрисконсулт Б. Р., в качеството й на пълномощник на ищцовото дружество, в която същата заявява, че оттегля исковата си молба /претенцията си/, поради изплащане на процесното задължение.
Съдът, с оглед изложеното, намира следното :
Отеглянето на иска е направено по надлежния ред /с писмена молба/, както и от надлежна страна /ищцовата такава/, която всъщност и е инициирала настоящето съдебно производство. Освен това, процесуалното действие е сторено преди приключване на първото съдебно заседание по делото, поради което и не следва да се изисква съгласие от страна на ответника.
Базирайки се върху изложеното, районната инстанция счита, че е десезирана, относно разглеждане на делото, което от своя страна налага съдебното производство да бъде прекратено.
Водим от горното и на основание чл.232 ГПК, Петричкият районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2/2020 год. по описа на Районен съд - [населено място], поради депозирано по надлежния ред от [фирма], с ЕИК:[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], Б.. "Д-р П. Д. " №25, офис сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, представлявано от Д. Б. Б., изпълнителен директор, чрез пълномощника Б. Н. Р., юрисконсулт, със съдебен адрес [населено място], Б.. "Д-р П. Д. " №25, офис сграда Лабиринт, ет.2, офис 4 - оттегляне на иска, сторено по реда на чл.232 ГПК.

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение № 2715/01.10.2019 година по чл.410 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1774/2019 година по описа на Районен съд-гр.П..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд -Благоевград, в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :