Протоколно определение № 85

към дело: 20191230200429
Дата: 03/02/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

След изслушване становищата на страните съдът също е на мнение, че следва да бъде определено общо наказание за две от деянията, за които подсъдимият И. А. М. е осъден. М. е осъждан със споразумение № 298/22.04.2019 г. постановено по НОХД 250/2019 г. влязло в сила на 22.04.2019 г. за престъпление по чл.195, ал.
1, т.3, пр.2, и т.7 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2
от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК извършено на 09.09.2018 г. на наказание
"Лишаване от свобода" за срок от 1 година и 3 месеца. Деянието по одобреното от
съда споразумение по настоящото НОХД 429/2019 г. по описа на РС – П. е
извършено в периода от 09.09.2018 г. до 26.09.2018 година, т.е.
деянието е извършено преди подсъдимият да е имал влязла в сила присъда по НОХД № 250/2019 година на РС-П.. Ето защо е налице реална съвкупност от
престъпления, за които на подсъдимият следва да бъде определено едно общо най-тежко наказание. Като такова се явява наказанието наложено му по НОХД №
250/2019 г. на РС – П., а именно наказание "Лишаване от свобода" за срок от 1
година и 3 месеца.
От така определеното общо най-тежко наказание от 1 година и 3 месеца Лишаване от свобода, следва да бъде приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража по НОХД № 429/2019 г., считано от 19.12.2019 г. Съгласно писмо на Затвора Бобов дол изх.№347/24.02.2019 г. подсъдимия М. е изтърпял фактически 2 месеца и 22 дни и от работа 4 дни, т.е. изтърпял е общо 2 месеца и 26 дни, които следва да бъдат приспаднати от наложеното му наказание.
Лишаването от свобода за срок от 1 година и 3 месеца.
Наказанието "Лишаване от свобода" за срок от 1 година и 3 месеца следва да
бъде изтърпяно при първоначален общ режим на основание чл.57, ал.1 т.3 от
ЗИНЗС. Подсъдимият ще следва да изтърпи ефективно наложето му наказание предвид обстоятелството, че е осъждан два пъти за престъпления от общ характер,като за второто от тях не е настъпила реабилитация по право.

Водим от горното и на основание чл.383, ал.2, във вр. с чл.306,ал.1,т.1НПК, във
вр. с чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 от НК, във вр. с чл.59 от НК,съдът


О П Р Е Д Е Л И :

НАЛАГА на подсъдимия И. А. М., ЕГН *,от Г.П.,К. №*** ОБЩО наказание за деянията,за които е осъден със споразумение по настоящотото НОХД № 429/2019 г. по описа на РС - П. и за това, с което е осъден със споразумение №298/22.04.2019 г. постановено по НОХД 250/2019 г., влязло в сила на 22.04.2019 г. за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.2, и т.7 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, във вр. с чл.28, ал.1 от НК, извършено на 09.09.2018 г., в
размер на най-тежкото от тях, а именно "Лишаване от свобода" за срок от 1/една/
година и 3 /три/ месеца.

На основание чл. 59 НК ПРИСПАДА от определеното общо най-тежко наказание
"Лишаване от свобода" за срок от 1(една) година и 3(три) месеца, времето през
което подсъдимият е бил задържан под стража от 10.12.2019 г. до днес, съгласно
писмо на Затвора Б. д. изх.№347/24.02.2020 г.- 2 месеца и 22 дни фактическо
задържане и от работа 4 дни, т.е. за срок от 2 месеца и 26 дни.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС определя първоначален ОБЩ режим за
изтърпяване на наказанието.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок считано от днес, пред Окръжен съд – Б..

След влизане на определението в сила, препис да се изпрати на Р. П. Г.П., на
бюро „Съдимост“ и на Затвора Б. д., за сведение и изпълнение.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.