Решение № 93

към дело: 20191230200821
Дата: 02/10/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството е образувано по жалба,подадена от Г. Б. Г.,от Г.,ж.к „Ц. С.“ Б.,.
3,А.,с ЕГН:* против Наказателно постановление №314а-78/18.09.2019г. на
Началника на РУ-П. към ОД на МВР-Б.

В жалбата се изразява становище за незаконосъобразност на издаденото
наказателно постановление,тъй като за жалбоподателя е останал неизяснен факта какво полицейско разпореждане не е изпълнено.Счита,че посочената като нарушена правна норма на чл.64 от ЗМВР не може да бъде нарушена.Прави се възражение по отношение на формата на наказателното постановление,тъй като с посочването на наказателно постановление ,а в скоби -заповед за прилагане на принудителна административна мярка се внася неяснота относно акта ,който е издаден,респективно реда, по който се обжалва,което ограничава правото на защита на нарушителя.

Иска се от съда да отмени изцяло обжалваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява,не се представлява.

За ответната страна,редовно призовани представител не се явява.
За РП-П. в качеството й на заинтересована страна ,представител не се явява.
По делото са събрани писмени доказателства.Разпитани са свидетелите А. Б. Б. и
К. Н. Н..

Съдът,след като се запозна със събраните по делото доказателства, установи за
безспорно от фактическа страна,следното:

На жалбоподателя Г. Б. Н. бил съставен АУАН №314а-78/18.09.2019г от полицай А.
Б. Б.,в присъствие на свидетеля К. Н. Н.,за нарушение на чл.64 от ЗМВР,за това,
че на 18.09.2019г около 18.00ч след надлежно разпореждане да не се саморазправя с с лицето Х.М.Х. не спазва разпореждането и стига до бой с
горепосочения.Причина за съставянето на описания АУАН е възникнал скандал между лицата Г. Б. Г. и Х.М.Х., като свидетелите полицейски служители-
А. Б. и К. Н. били изпратени за проверка на случая на ул. „Връх китка“,където
установили двете лица да се разправят помежду си,да се псуват и налитат на бой.
Въпреки отправеното от полицейските служители устно разпореждане към лицето Г.Б.Г. да не се саморазправя с лицето Х.М.Х., негов съсед, жалбоподателят не се подчинил и разправията между тях продължила.Това наложило задържането и на двете лица и отвеждането им в РУ-П.,където били предупредени и писмено да не се саморазправят помежду си,но Г.не се подчинил,като продължил да псува, нагрубява Х.Х. и пред полицейското управление се сбили.

Въз основа на така съставения акт е издадено обжалваното наказателно
постановление №314а-78/09.10.2019г,в което е възпроизведено нарушението,описано и в акта.Посочена е като нарушена същата разпоредба-чл.64 от ЗМВР, поради което на жалбоподателя е наложена Глоба от 100(сто) лева на основание чл.257,ал.1 ЗМВР.НП е връчено на 21.10.2019г,като жалба срещу последното е депозирана в РС-П. на 23.10.2019г.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията
на свидетелите и писмените доказателства по делото.

При така установеното от фактическа страна,съдът намира от правна страна
следното:
Относно допустимостта на жалбата:

Жалбата е допустима като подадена от надлежно лице,посочено като нарушител.
Освен това е депозирана и в законоустановения срок за обжалване.

Относно основателността на жалбата:

В конкретния казус съдът счита,че се доказа по безспорен начин извършеното от
жалбоподателя нарушение по следните съображения:

В акта за установяване на административно нарушение е посочено,че нарушението на жалбоподателя се състои в това,че на 18.09.2019г около 18.00ч след отправено надлежно разпореждане да не се саморазправя с лицето Х.М.Х. не
спазва разпореждането и се стига до бой с горепосочения.От събраните гласни
доказателства в производството безспорно се установи ,че жалбоподателят не е
изпълнил полицейско разпореждане,издадено в устна форма,а след това в
полицейското управление и в писмена форма да не се саморазправя с лицето Х.М.Х.,като разправията между двете лица продължила дори и след като били
отведени в РУ-П..Там жалбоподателят продължил спора с лицето Х.Х. и
въпреки издаденото му разпореждане да се въздържа от разправия с това лице се стигнало до бой.Именно това негово поведение е накарало полицейските служители да съставят АУАН и да задържат нарушителя за срок от 24 часа.
Т.е налице е безспорно нарушение на нормата на чл.64 от ЗМВР,която в ал.4
налага задължителност за изпълнение на разпорежданията на полицейските органи.
В този смисъл правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя на осн чл.257,ал.1 ЗМВР,предвиждащ,че който не изпълни разпореждане на орган на МВР, направено в изпълнение на функциите му, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 лв..В настоящия казус на жалбоподателя е определен минималния размер на глобата от 100 лева. Ето защо наказателното постановление като правилно следва да бъде потвърдено.

Съдът не констатира нарушения на закона относно процедурата по съставянето на акта и издаването на наказателното постановление,които да имат характерна на съществени такива и като последица отмяна на НП.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН,във вр. с чл.64,ал.4,във вр. с
чл.257,ал.1 ЗМВР,съдът


Р Е Ш И:


ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №314а-78/18.09.2019г. на Началника на РУ-П. към ОД на МВР-Б. ,с което на Г. Б. Г.,от Г.,ж.к „Ц. С.“ Б.,.3,А.,с
ЕГН:* ,за нарушение на чл.64 от ЗМВР,на осн. чл.257,ал.1 ЗМВР е наложено
наказание “Глоба” в размер на 100 лв.(СТО лева).


Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Б. по реда на
АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: