Решение № 330

към дело: 20191230101343
Дата: 02/05/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск по чл. 42, ал. 2 ЗЗД.
Ищцата Б. А. М., с постоянен адрес в Г. С., ж.к. „Св. Т.“ № *, вх. *, .
*, ап. *, ЕГН *, твърди, че притежава нива, представляваща поземлен имот с №
007013, в землището на с.Н.К., общ. П., местност „К.Б.“, която в кадастралната карта и кадастралните регистри на същото населено място, одобрени по реда на ЗКИР, е отразена като поземлен имот с идентификатор 52091.7.13. Сочи, че собствеността върху този имот е придобила въз основа на доброволна делба. Поддържа, че третото лице П. И. В., действащ като неин пълномощник, е сключил с ответното дружество договор за покупко-продажба на имота, обективиран в нотариален акт № 158 от 12.09.2018 г., том I, рег. № 3608, издаден по нот. д. № 152/18 г. по описа на кантората на нотариус Е.В., с район на действие – районът на Районен съд – Г. П.. Изтъква, че при изповядването на сделката П. В. се е легитимирал с пълномощно с нотариална заверка на подписа, с рег. № 1738/11.09.2018 г., и на съдържанието, с рег. № 1739/11.09.2018 г. – и двете по описа на нотариус С. П., с район на действие – районът на Районен съд – Г. С.. Заявява, че подписът ѝ в цитираното пълномощно е неавтентичен, защото не е положен от нея. Смята, че по тази причина В. е действал без надлежна представителна власт при сключване на продажбения договор, в резултат на което той е недействителен. Иска постановяване на съдебно решение, с което да бъде обявена неговата недействителност. Претендира и съдебни разноски.
Ответникът „В. В. М“ Е., със седалище и адрес на управление в Г. С.“,
У. „Ст. Д.“ № 7, ЕИК ***, намира ищцовата претенция за неоснователна,
моли за нейното отхвърляне и за присъждане на сторените съдебно-деловодни
разходи. В подкрепа на процесуалната си теза релевира съображения, че:
пълномощното, послужило за сключване на договора, е било обект на надлежно
нотариално удостоверяване; нередности по него не са били констатирани и от
нотариуса, издал нотариалния акт за продажбата; при сключването на самата
сделка, той (в качеството си на купувач) е действал напълно добросъвестно,
заплащайки на пълномощника и продажбената цена; от момента на покупко-
продажбата владее имота необезпокоявано; самият нотариален акт е бил вписан в имотния регистър и до образуване на делото ищцовата страна не е предявявала
никакви възражения срещу него. Третото лице П. И. В., с постоянен адрес в с. К., общ. П., ЕГН *, конституиран като помагач на страната на ответника, посочва, че не познава ищцата, а процесното пълномощно му е било предоставено непосредствено преди изповядването на оспорваната сделка от други лица.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, извърши анализ на
събраните доказателства и съобрази приложимия закон, приема за установено
следното:
1.) Основните положения, характеризиращи в принципен порядък
недействителността на сделки в хипотезата на чл. 42, ал. 2 ЗЗД, са изяснени в
мотивите и диспозитива на т. 2 от Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. по
тълк. дело № 5 от 2014 г., ОСГТК на ВКС, където е прието, че:
- договор, сключен от пълномощник без представителна власт, е висящо
недействителен;
- единствено мнимо представляваният разполага с легитимация както да
потвърди, така и да оспори такава сделка, като се позове на недействителността
ѝ;
- позоваването на този порок може да бъде направено извънсъдебно или пред
съда – чрез иск или възражение;
- релевиране на недействителността от такъв порядък, сторено от мнимо
представлявания, е равнозначно на отказ за потвърждаване на договора;
- в този случай висящата недействителност се трансформира в окончателна;
- нейното прогласяване става посредством установителен иск, чиято правна
квалификация е именно по чл. 42, ал. 2 ЗЗД (вж. и Решение № 94 от 24.04.2017 г.
по Г. д. № 296/2016 г., IV г. о. на ВКС).
2.) Така, за да бъде уважена тази искова претенция, е необходимо: 1/ да е
сключен конкретен договор между ищеца и ответника; 2/ първият да е участвал в
сделката чрез представител и 3/ последният да не е разполагал с надлежна
представителна власт.
3.) Предпоставките, очертани в предходния абзац, са налице в конкретния казус.
3.1.) От приетия като писмено доказателство нотариален акт № 158 от
12.09.2018 г., том I, рег. № 3608, издаден по нот. д. № 152/18 г. по описа на
кантората на нотариус Е.В., с район на действие – районът на Районен
съд – Г. П., се установява, че между ищцата (като продавач) и ответното
дружество (като купувач) е бил сключен договор за покупко-продажба на поземлен
имот с идентификатор 52091.7.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Н.К., общ. П., одобрени със заповед № РД 18-532/20.10.2017 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота – местността „К.Б.“, с
площ – 5000 кв. м., с трайно предназначение на територията – земеделска, с
начин на трайно ползване – нива, с категория на земята при неполивни условия –
пета, с номер по предходен план – 007013, при съседи – поземлени имоти с
идентификатори 52091.7.12, 52091.7.6, 50291.7.5, 52091.7.14 и 52091.7.61, който
имот, съгласно документа за собственост на продавача (нотариален акт за делба
на недвижими имоти № 114 от 29.07.2013 г., том I, рег. № 3397, издаден по нот.
д. № 100 от 2013 г. по описа на кантората на нотариус Р. Й., с
район на действие – районът на Районен съд – Г. П.), представлява нива, с площ
от 4,999 дка, находяща се в землището на с.Н.К., общ. П., ЕКАТТЕ
52091, местността „К.Б.“, с кадастрален номер № 007013.
3.2.) От съдържанието на нотариалния акт, материализиращ продажбата, е видно, че при изповядването на сделката ищцата е била представлявана от третото лице П. В., който се е легитимирал с пълномощно с нотариална заверка на подписа на ищцата, с рег. № 1738/11.09.2018 г., и на съдържанието, с рег. №
1739/11.09.2018 г. – и двете по описа на нотариус С. П., с район на
действие – районът на Районен съд – Г. С.. В самия нотариален акт е било
отразено, че нотариалните заверки върху пълномощното са извършени от нотариус Е. В., вместо от нотариус С. П.. Касае се за допусната техническа
грешка, което се установява както от материалите по самото нотариално дело,
така и от нарочно удостоверение с изх. № 116/25.07.2019 г., издадено от
нотариус В.
3.3.) Съобразно заключението на изслушаната съдебно-графическа експертиза,
подписът за „упълномощител“ и ръкописното изписване на трите имена на ищцовата страна в цитираното пълномощно не изхождат от нея. Експертното заключение подлежи на цялостно кредитиране, защото: то е задълбочено и подробно мотивирано; дава точен отговор на поставените задачи; изводите на вещото лице са категорични; не са оспорени от никоя от страните и не се опровергава от останалия доказателствен материал.
4.) В този контекст предявеният иск е основателен и подлежи на уважаване.
5.) Не насочват към друга констатация доводите на ответника и на третото лице
– негов помагач, на които се базират процесуалните им тези. Те не обективиран
възражения, които да имат правоизключващ характер досежно правото на ищцата да поиска от съда обявяване на недействителността на процесния договор.
6.) Предвид доказаната неавтентичност на пълномощното, въз основа на която е
била сключена сделката и по аргумент от нормативния регламент на чл. 194, ал.
3, изр. 2 ГПК, копие от него, от заключението на графическата експертиза и от
настоящия съдебен акт, след влизането му в сила, трябва да бъдат изпратени на
районния прокурор на Г. П..

Относно съдебните разноски:
При този изход от спора и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, право на съдебни
разноски има само ищцата. Техният общ размер възлиза на 782,12 лв. и
възстановяването им се дължи от ответника.

Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – Г. П., Гражданско
отделение, Трети състав

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, на основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД, договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 158 от 12.09.2018 г., том I, рег. № 3608, издаден по нот. д. № 152/18 г. по описа на кантората на нотариус Е.
В., с район на действие – районът на Районен съд – Г. П., с който Б. А.
М., с постоянен адрес в Г. С., ж.к. „Св. Т.“ № *, вх. *, *. , ап. *ЕГН * (като продавач), действаща чрез пълномощника П. И. В., с постоянен адрес в с. К., общ. П., ЕГН *, е продала на „В. В. М“ Е., със седалище и адрес на управление в Г. С.“, У. „С. Д.“ № *, ЕИК *** (като купувач), поземлен имот с идентификатор 52091.7.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Н.К., общ. П., одобрени със заповед № РД 18-532/20.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота – местността „К.Б.“, с площ – 5000 кв. м., с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, с категория на
земята при неполивни условия – пета, с номер по предходен план – 007013, при
съседи – поземлени имоти с идентификатори 52091.7.12, 52091.7.6, 50291.7.5,
52091.7.14 и 52091.7.61, който имот, съгласно документа за собственост на
продавача (нотариален акт за делба на недвижими имоти № 114 от 29.07.2013 г.,
том I, рег. № 3397, издаден по нот. д. № 100 от 2013 г. по описа на кантората
на нотариус Р. Й., с район на действие – районът на Районен съд – Г. П.), представлява нива, с площ от 4,999 дка, находяща се в землището на с.
Н.К., общ. П., ЕКАТТЕ 52091, местността „К.Б.“, с кадастрален номер № 007013.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, „В. В. М“ Е., със седалище и адрес на
управление в Г. С.“, У. „С. Д.“ № *, ЕИК ***, да заплати на Б. А.
М., с постоянен адрес в Г. С., ж.к. „Св. Т.“ № *, вх. *, . *, ап. *, ЕГН *, сумата от 782,12 лв., представляваща съдебни разноски, дължими за производството по Г. д. № 1343/19 г. на Районен съд – Г. П..

РАЗПОРЕЖДА, след влизане в сила на настоящото решение, препис от същото, от процесното пълномощно и от заключението на приетата съдебно-графическа
експертиза да бъдат изпратени на районния прокурор на Г. П., на основание чл.
194, ал. 3, изр. 2 ГПК.

РЕШЕНИЕТО е постановено при участието на третото лице П. И. В., с постоянен
адрес в с. К., общ. П., ЕГН *, конституиран като помагач на страната на
ответника.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Г. Благоевград, в 2-седмичен срок, считано от връчването на препис на страните по делото, като въззивната жалба се подава чрез Районен съд – Г. П..


РАЙОНЕН СЪДИЯ: