Решение № 334

към дело: 20191230100935
Дата: 02/11/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството е правно основание чл.124, ал. 1 във вр. с чл. 422 във вр. с чл.
415, ал. 1, т.1 от ГПК и е образувано по искова молба на „Т. Б.“ Е., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – град С. Р. М., ж.к.“М.“ 4, Б. П. С. С. 6, Ч. адвокат З. Й. Ц., от САК, със съдебен адрес и адрес за призоваване и съобщения – град С. ж.к. „Г.", ул.“А.“ № 6, .5 против Ю. Г. К., ЕГН *, от село К., община П., ул.“И.“ № 21.
Сочи се в молбата, че между „Т. Б.“ Е. (с предишно наименование „К. Б. М.“) Е., действащо в качеството му на доставчик, и ответника Ю. Г. К., като потребител, са били сключени следните договори: 1. Договор за мобилни услуги № *** от 20.10.2014 г., като съгласно договора на клиента са предоставени мобилен телефонен номер * и мобилен телефонен апарат Samsung Galaxy Young Red;
2. Договор за мобилни услуги № *** от 14.05.2016 г., като съгласно договора за мобилни услуги на клиента е предоставен мобилен телефонен номер *;
3.Договор за мобилни услуги № *** и Договор за лизинг от 16.09.2016 г.,
като съгласно договора за мобилни услуги на клиента са предоставени мобилен
телефонен номер * и мобилен телефонен апарат Sony Xperia Е5 Black.
Предоставянето на устройството е уредено от страните в отделен договор за
лизинг, съгласно който общата цена на лизинговата вещ е 92,00 лв. с вкл. ДДС.
За ползването й лизингополучателят се е задължил да извърши двадесет и три
месечни лизингови вноски в размер на 4,00 лв. с вкл. ДДС всяка, като е
предвидено те да се фактурират заедно с месечните сметки за ползваните през
отчетните периоди мобилни услуги Ч. номера;

4. Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № *** и Договор за лизинг от 21.12.2016 г., като съгласно допълнителното споразумение за мобилен номер * влиза в сила нов абонаментен план, а на клиента е предоставен мобилен телефонен апарат Huawei Y6 II Compact Dual Black. Предоставянето на устройството е уредено от страните в отделен договор за лизинг, съгласно който общата цена на лизинговата вещ е 312,57 лв. с вкл. ДДС. За ползването й лизингополучателят се е задължил да извърши двадесет и три месечни лизингови вноски в размер на 13,59 лв. с вкл. ДДС всяка, като е предвидено те да се фактурират заедно с месечните сметки за ползваните през отчетните периоди мобилни услуги Ч. номера;
5. Договор за мобилни услуги № *** и Договор за лизинг от 11.02.2017 г., като съгласно договора за мобилни услуги на клиента са предоставени мобилен
телефонен номер * и мобилен телефонен апарат Coolpad Porto S Dark Grey.
Предоставянето на устройството е уредено от страните в отделен договор за
лизинг, съгласно който общата цена на лизинговата вещ е 197,57 лв. е вкл. ДДС.
За ползването й лизингополучателят се задължава да извърши двадесет и три
месечни лизингови вноски в размер на 8,59 лв. с вкл. ДДС всяка, като е
предвидено те да се фактурират заедно с месечните сметки за ползваните през
отчетните периоди мобилни услуги Ч. номера;

6. Договор за мобилни услуги № *** и Договор за лизинг от 20.02.2017 г. Съгласно договора за мобилни услуги на клиента са предоставени мобилен телефонен номер * и мобилен телефонен апарат Alcatel Pop 4 Blue. Предоставянето на устройството е уредено от страните в отделен договор за лизинг, съгласно който общата цена на лизинговата вещ е 206,77 лв. с вкл. ДДС. За ползването й лизингополучателят се е задължил да извърши двадесет и три месечни лизингови вноски в размер на 8,99 лв. с вкл. ДДС всяка, като е предвидено те да се фактурират заедно с месечните сметки за ползваните през отчетните периоди мобилни услуги Ч. номера.
Ответникът не е изпълнил свои парични задължения, начислени му в 4 бр. фактури, издадени в периода от м. юни 2017 г. до м. септември 2017 г. като във всяка от фактурите са начислени вземания на мобилния оператор, произтичащи от следните договори, в сила за процесния период между него и клиента:
-за мобилен номер * - условията, договорени в Договор за мобилни услуги №
*** от 20.10.2014 г., изм. с Допълнително споразумение към договор за
мобилни/фиксирани услуги № *** от 21.12.2016 г.;
-за мобилно устройство Huawei Y6 II Compact Dual Black - условията, договорени
в Договор за лизинг от 21.12.2016 г.;
-за мобилен номер * - условията, договорени в Договор за мобилни услуги
№*** от 14.05.2016 г.;
-за мобилен номер * - условията, договорени в Договор за мобилни услуги
№*** от 16.09.2016 г.;
-за мобилно устройство Sony Xperia Е5 Black - условията, договорени в Договор
за лизинг от 16.09.2016 г.;
-за мобилен номер * - условията, договорени в Договор за мобилни услуги №
*** от 11.02.2017 г.;
-за мобилно устройство Coolpad Porto S Dark Grey - условията, договорени в
Договор за лизинг от 11.02.2017 г.
-за мобилен номер * - условията, договорени в Договор за мобилни услуги №
*** от 20.02.2017 г.;
-за мобилно устройство Alcatel Pop 4 Blue - условията, договорени в Договор за
лизинг от 20.02.2017 г.
Фактура № */18.06.2017 г. е издадена за отчетния период 18.05.2017 - 17.06.2017
г. и включва следните задължения на клиента за посочения период:
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса (-2,07) лв. без вкл. ДДС,
която е в краен размер на (-2,49) лв. с вкл. ДДС. Отрицателната стойност на
месечната абонаментна такса във фактурата се е формирала в резултат на
приспадане между таксата за посочения отчетен период, съобразно броя дни, през които клиентът е ползвал услугите на оператора и таксата за предварително
начислен пълен брой дни с достъп до услугите на оператора за отчетния период.
Предвид това, че начислената сума за номера представлява отрицателна стойност, последната е съразмерно приспадната от задълженията по другите четири договора за мобилни услуги, за които е издадена фактурата.
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса 13,59 лв. без вкл. ДДС, която
е в краен размер на 16,31 лв. с вкл. ДДС, като, след приспадане на възстановена
на ответника сума в размер на 0,63 лв., се претендират 15,68 лв.; лизингова
вноска за мобилно устройство Huawei Y6 II Compact Dual Black в размер на 13,59
лв. с вкл. ДДС.
за мобилен номер * - месечна абонаментна такса 13,60 лв. без вкл. ДДС, която е
в краен размер на 16,32 лв. с вкл. ДДС, като, след приспадане на възстановена
на ответника сума в размер на 0,62 лв., се претендират 15,70 лв.; лизингова
вноска за мобилно устройство Sony Xperia Е5 Black в размер на 4,00 лв. с вкл.
ДДС.
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса 9,88 лв. без вкл. ДДС, която е
в краен размер на 11,86 лв. с вкл. ДДС, като, след приспадане на възстановена
на ответника сума в размер на 0,62 лв., се претендират 11,24 лв.; лизингова
вноска за мобилно устройство Coolpad Porto S Dark Grey в размер на 8,59 лв. с
вкл. ДДС.
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса 9,88 лв. без вкл. ДДС, която е
в краен размер на 11,86 лв. с вкл. ДДС, като, след приспадане на възстановена
на ответника сума в размер на 0,62 лв., се претендират 11,24 лв.; лизингова
вноска за мобилно устройство Alcatel Pop 4 Blue в размер на 8,99 лв. с вкл. ДДС.
Фактура № */18.07.2017 г. е издадена за отчетния период 18.06.2017 - 17.07.2017
г. и включва следните задължения на клиента за посочения период:
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса 18,32 лв., такса за спиране на
номер 0,75 лв., както и ползвани услуги 0,12 лв. (разговори към „Грижа за
клиента"), които са в краен размер на 19,19 лв. без вкл. ДДС - 23,03 лв. с вкл.
ДДС; лизингова вноска за мобилно устройство Huavvei Y6 II Compact Dual Black в
размер на 13,59 лв. с вкл. ДДС;
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса 18,32 лв., такса за спиране на
номер 0,75 лв., които са в краен размер на 19,07 лв. без вкл. ДДС - 22,89 лв. с
вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно устройство Sony Xperia Е5 Black в размер
на 4,00 лв. с вкл. ДДС;
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса 13,32 лв., такса за спиране на
номер 0,75 лв., които са в краен размер на 14,07 лв. без вкл. ДДС - 16,88 лв. е
вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно устройство Coolpad Porto S Dark Grey в
размер на 8,59 лв. с вкл. ДДС;
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса 13,32 лв. без вкл. ДДС, която
е в краен размер на 15,99 лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно
устройство Alcatel Pop 4 Blue в размер на 8,99 лв. с вкл. ДДС.
Фактура № */18.08.2017 г. е издадена за отчетния период 18.07.2017 - 17.08.2017
г. и включва следните задължения на клиента за посочения период:
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса (-6,50) лв. без вкл. ДДС,
която е в краен размер на (-7,80) лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно
устройство Huawei Y6 II Compact Dual Black в размер на 13,59 лв. с вкл. ДДС;
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса (-6,50) лв. без вкл. ДДС,
която е в краен размер на (-7,80) лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно
устройство Sony Xperia Е5 Black в размер на 4,00 лв. с вкл. ДДС;
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса (-4,73) лв. без вкл. ДДС,
която е в краен размер на (-5,68) лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно
устройство Coolpad Porto S Dark Grey в размер на 8,59 лв. с вкл. ДДС;
- за мобилен номер * - месечна абонаментна такса (-4,73) лв. без вкл. ДДС,
която е в краен размер на (-5,68) лв. с вкл. ДДС; лизингова вноска за мобилно
устройство Alcatel Pop 4 Blue в размер на 8,99 лв. е вкл. ДДС.
Сочи се, че отрицателната стойност на месечната абонаментна такса във
фактурата се е формирала в резултат на приспадане между таксата за посочения
отчетен период, съобразно броя дни, през които клиентът е ползвал услугите на
оператора и таксата за предварително начислен пълен брой дни с достъп до
услугите на оператора за отчетния период. След предсрочното прекратяване на
договорите за мобилни услуги, при условията на които са ползвани процесиите
номера *, *, *, *, сключени между „Т. Б." Е. и Ю. Г. К., по нейна вина, поради
изпадането й в забава, на потребителя е издадена фактура № */18.09.2017 г.,
която включва задължение за заплащане на неустойки за предсрочното им
прекратяване в общ размер на 1260,91 лв., както и предсрочно изискуем остатък
от лизингови вноски за мобилни устройства Huawei Y6 II Compact Dual Black, Sony
Xperia E5 Black, Coolpad Porto S Dark Grey, Alcatel Pop 4 Blue в общ размер на
573,29 лв. с вкл. ДДС.
Твърди се, че размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка за номер * са уредени в р. 4, т. 4 от Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № 010744560 от 21.12.2016 г. Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка за номер * са уредени в т. 11 от Договор за мобилни услуги № 616364363 от 16.09.2016 г. Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка за номер * са уредени в т. 11 от Договор за мобилни услуги № 617259136 от 11.02.2017 г. Размерът и основанието за възникване на задължението за неустойка за номер * са уредени в т. 11 от Договор за мобилни услуги № 617303292 от 20.02.2017 г. Съгласно посочените клаузи, които имат идентично съдържание, в случай на предсрочно прекратяване (за номер * - преди 21.12.2018 г., за номер * - преди
16.09.2018 г., за номер * - преди 11.02.2019 г., за номер * – преди 20.02.2019 г.) на срочен договор за мобилни услуги по вина на потребителя, последният
дължи неустойка в размер на сумата от стандартните за абонаментния план месечни такси от прекратяването на съответния договор до края на първоначално предвидения срок на действието му, като въз основа на така уговорените клаузи неустойките за горепосочените номера са определени в следните размери: за номер * - 417,32 лв., за номер * - 348,55 лв., за номер * - 245,52 лв., за номер *-249,52 лв.
Обявяването на предсрочната изискуемост на неначислените лизингови вноски е
уредено в чл. 12 от Общите условия на оператора за договорите за лизинг, като
предпоставка за упражняването на това право е неизпълнението на паричните
задължения на лизингополучателя, в т.ч. по свързаните договори за мобилни
услуги. За мобилно устройство Huawei Y6 II Compact Dual Black предсрочно
изискуемият остатък от лизингови вноски е в общ размер на 217,44 лв. с вкл.
ДДС, равняващ се на шестнадесет неначислени лизингови вноски. За мобилно
устройство Sony Xperia Е5 Black предсрочно изискуемият остатък от лизингови
вноски е в общ размер на 48,00 лв. с вкл. ДДС, равняващ се на дванадесет
неначислени лизингови вноски. За мобилно устройство Coolpad Porto S Dark Grey
предсрочно изискуемият остатък от лизингови вноски е в общ размер на 146,03 лв.
с вкл. ДДС, равняващ се на седемнадесет неначислени лизингови вноски. За
мобилно устройство Alcatel Pop 4 Blue предсрочно изискуемият остатък от
лизингови вноски е в общ размер на 161,82 лв. с вкл. ДДС, равняващ се на
осемнадесет неначислени лизингови вноски.
Сочи се, че общият размер на дължимите суми по Договор за мобилни услуги №
611565240 от 20.10.2014 г., изм. с Допълнително споразумение към договор за
мобилни/фиксирани услуги № *** от 21.12.2016 г. (за номер *) е 448,23
лв., от които: 30,91 лв. - месечни абонаментни такси, еднократни такси и
ползвани услуги и 417,32 лв. - неустойка за предсрочното прекратяване на
договора.
Общият размер на дължимите суми по Договор за мобилни услуги № *** от
16.09.2016 г. (за номер *) е 379,34 лв., от които: 30,79 лв. - месечни абонаментни такси, еднократни такси и ползвани услуги и 348,55 лв. - неустойка
за предсрочното прекратяване на договора.
Общият размер на дължимите суми по Договор за мобилни услуги № *** от
11.02.2017 г. (за номер *) е 267,96 лв., от които: 22,44 лв. - месечни абонаментни такси, еднократни такси и ползвани услуги и 245,52 лв. - неустойка
за предсрочното прекратяване на договора.
Общият размер на дължимите суми по Договор за мобилни услуги № *** от
20.02.2017 г. (за номер *) е 271,07 лв., от които: 21,55 лв. - месечни абонаментни такси, еднократни такси и ползвани услуги и 249,52 лв. - неустойка
за предсрочното прекратяване на договора.
Общият размер на дължимите суми по Договор за лизинг от 20.02.2017 г. (за
устройство Alcatel Pop 4 Blue) е 188,79 лв., от които: 26,97 лв. - три
лизингови вноски, начислени заедно с месечните сметки за номер * и 161,82 лв. -
осемнадесет предсрочно изискуеми лизингови вноски.
Общият размер на дължимите суми по Договор за лизинг от 21.12.2016 г. (за
устройство Huawei Y6 II Compact Dual Black) е 258,21 лв., от които: 40,77 лв. -
три лизингови вноски, начислени заедно с месечните сметки за номер * и 217,44
лв. - шестнадесет предсрочно изискуеми лизингови вноски.
Общият размер на дължимите суми по Договор за лизинг от 16.09.2016 г. (за
устройство Sony Xperia Е5 Black) е 60,00 лв., от които: 12,00 лв. - три
лизингови вноски, начислени заедно с месечните сметки за номер * и 48,00 лв. -
дванадесет предсрочно изискуеми лизингови вноски.
Общият размер на дължимите суми по Договор за лизинг от 11.02.2017 г. (за
устройство Coolpad Porto S Dark Grey) е 171,80 лв., от които: 25,77 лв. - три
лизингови вноски, начислени заедно с месечните сметки за номер * и 146,03 лв. -
седемнадесет предсрочно изискуеми лизингови вноски.
Сочи се, че длъжникът не е изпълнил свои задължения на обща стойност 2045,40
(две хиляди четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки) лева.
В тази връзка се иска от съда да постанови решение, с което да признае за
установено наличието на вземането на ищеца по издадената заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д № 508/2019 г. по описа на РС Петрич против длъжника Ю. Г. К., ЕГН *, в общ размер на 2045,40 лв. (две хиляди четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки) съгласно фактура № */18.06.2017 г., фактура № */18.07.2017 г., фактура № */18.08.2017 г. и фактура № */18.09.2017 г.,
дължимо, както следва:

1) 448,23 лв. - дължима сума на основание Договор за мобилни услуги № ***
от 20.10.2014 г., изм. с Допълнително споразумение към договор за мобилни/фиксирани услуги № *** от 21.12.2016 г. (за номер *), от която:
30,91 лв. - месечни абонаментни такси, еднократни такси и ползвани услуги и
417,32 лв. - неустойка за предсрочното прекратяване на договора;
2) 379,34 лв. - дължима сума на основание Договор за мобилни услуги №***
от 16.09.2016 г. (за номер *), от която: 30,79 лв. - месечни абонаментни такси,
еднократни такси и ползвани услуги н 348,55 лв. - неустойка за предсрочното
прекратяване на договора;
3) 267,96 лв. - дължима сума на основание Договор за мобилни услуги № ***
от 11.02.2017 г. (за номер *), от която: 22,44 лв. - месечни абонаментни такси,
еднократни такси и ползвани услуги и 245,52 лв. - неустойка за предсрочното
прекратяване на договора;
4) 271,07 лв. - дължима сума на основание Договор за мобилни услуги № ***
от 20.02.2017 г. (за номер *), от която: 21,55 лв. - месечни абонаментни такси,
еднократни такси и ползвани услуги и 249,52 лв. - неустойка за предсрочното
прекратяване на договора;
5) 188,79 лв. - дължима сума на основание Договор за лизинг от 20.02.2017 г.
(за устройство Alcatel Pop 4 Blue), от която: 26,97 лв. - три лизннговн вноски,
начислени заедно с месечните сметки за номер * и 161,82 лв. - осемнадесет
предсрочно изискуеми лизингови вноски;
6) 258,21 лв. - дължима сума на основание Договор за лизинг от 21.12.2016 г.
(за устройство Huawei Y6 II Compact Dual Black), от която: 40,77 лв. - три
лизингови вноски, начислени заедно с месечните сметки за номер * и 217,44 лв. -
шестнадесет предсрочно изискуеми лизингови вноски;
7) 60,00 лв. - дължима сума на основание Договор за лизинг от 16.09.2016 г. (за
устройство Sony Xperia Е5 Black), от която: 12,00 лв. - три лизингови вноски,
начислени заедно с месечните сметки за номер * и 48,00 лв. - дванадесет
предсрочно изискуеми лизингови вноски;
8) 171,80 лв. - дължима сума на основание Договор за лизинг от 11.02.2017 г.
(за устройство Coolpad Porto S Dark Grey), от която: 25,77 лв. - три лизингови
вноски, начислени заедно с месечните сметки за номер * и 146,03 лв. -
седемнадесет предсрочно изискуеми лизингови вноски, ведно със законната лихва върху сумата от 2045,40 (две хиляди четиридесет и пет лева и четиридесет
стотинки) лева, считано от подаване на заявлението за издаване на заповед за
изпълнение до окончателното изплащане на вземането, ведно с присъдените в
заповедното производство деловодни разноски в размер на 402,82 (четиристотин и два лева и осемдесет и две стотинки) лева, от които 40,91 лв. внесена държавна
такса и 361,91 лв. изцяло изплатено адвокатско възнаграждение, както и всички,
направени от ищеца, разноски в настоящото производство, в т.ч. внесената
държавна такса в размер на 359,09 (триста петдесет и девет лева и девет
стотинки) лева и изцяло изплатения адвокатски хонорар в размер на 447,82
/четиристотин четиридесет u седем лева и осемдесет и две стотинки/ лева, с вкл.
ДДС (373,18 лв. без вкл. ДДС), определен съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г.
за минималните размери на адвокатските възнаграждения, изм. и доп. ДВ. бр. 7 от
22 януари 2019 г.

От приложеното ч.гр.д. № 508/2019 г. по описа на Районен съд – Петрич се установява, че дружеството-ищец е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, вх. № 1591 от 16.04.2019 г., за вземанията, предмет на настоящото производство, като съдът е издал заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК с № 772 от 17.04.2019 г., връчена на ответника на 02.05.2019 г.
В срока по чл. 414, ал. 2 ГПК ответникът е подал възражение срещу издадена заповед за изпълнение.
С разпореждане от 07.05.2019 г. заповедният съд е дал указания на заявителя с оглед предявяването на установителни искове за вземанията, предмет на издадената заповед за изпълнение, като в срока по чл. 415, ал. 1 ГПК „Т.“ ЕАД е подал иск по чл. 422 ГПК.
При размяна на книжата по чл.131 ГПК е изпратен препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея на ответницата. Последната е получила съобщението и препис от исковата молба, като в определения едномесечен срок, не е депозирала писмен отговор.
В съдебно заседание, проведено на 11.02.2020 година ищцовото дружество редовно призовани не изпращат представител. Ю.К., редовно призована не се явява, вместо нея се явява майката в качеството на пълномощник М. К. по смисъла на чл.32, т.2 от ГПК. Същата не оспорва иска като заявява, че дъщеря й е взела един телефон на изплащане. Също така заявява, че дъщеря й не отрича, че го е взела и че е подписала договора, като прави искане за намаляване на лихвите.
Базирайки се на установеното от фактическа страна, съдът излага следните правни съждения:
Съдът е сезиран с иск по чл.124, ал.1 във вр. с чл.422 във вр. с чл.415, ал.1, т.1 от ГПК.
Приложено е ч.гр.д. № 508/2019 г. по описа на ПРС, от което се установява, че по заявление на „Т.“ ЕАД, депозирано на 16.04.2019 г., е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК срещу длъжникът Ю.Г.К. /настояща ответница/ .
Срещу заповедта е подадено възражение в срока по чл. 414 ГПК, в резултат на което е изпратено съобщение до заявителя с указанията по чл. 415 ГПК. Искът е предявен в срока по чл. 415 от ГПК.
Договорът за услуга срещу възнаграждение, каквито са договорите с мобилните оператори, се подчиняват на правилата, уредени в чл. 258 ЗЗД и сл. ЗЗД относно договора за изработка. Затова в тежест на ищеца е да докаже, както възникването на валидно правоотношение по договор за предоставяне на мобилни услуги, така и тяхното предоставяне на ответника.
По делото не е спорно, а и от представените доказателства се установяват възникналите облигационни правоотношения между страните. Районната инстанция приема, че представените данъчни фактури /л.л. 41-47 от делото/, макар и едностранно съставени от ищеца и неподписани от ответника, при условие, че не са оспорени от последния, доказват предоставените му услуги и претендираните за тях цени.
Ответникът не е представил доказателства за заплащането на исковата претенция за ползваните от него мобилни услуги за мобилни номера за отчетен период (негова е доказателствената тежест), поради което съдът приема за установено съществуването на вземането на ищеца в претендирания в исковата молба размер.
С оглед заявеното от ответницата, чрез нейната майка /процесуален представител/ за това, че е самотна майка, получаваща ниско трудово възнаграждение, т.е. че имотното й състояние е изключително тежко, съдът следва и да разсрочи изпълнението на тези съдебно установени вземания за главница и законна лихви, съгласно чл. 241 ГПК. Доколкото обаче в т. 14 от ТР № 4/2013 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че в настоящото производство може да се разсрочи или отсрочи само съдебно установеното вземане, а в т. 10в от същото ТР е прието, че в него не се включват и разноските в настоящото и заповедното производство, тяхното изпълнение не следва да се разсрочва с настоящото решение.
Първостепенната инстанция счита, че следва да разсрочи изпълнението на съдебно установените вземания за главница и законна лихви на равни месечни вноски, всяка от които по 30 лева, платими до 20-то число на всеки месец, считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното изплащане на тези задължения (чл. 241 ГПК и т. 14 от ТР № 4/2013 от 18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС). Не следва да се определя и броят на разсрочените вноски, защото в тях е включена и законната лихва, която ще изтече върху главницата до окончателното й изплащане, която лихва ответницата продължава да дължи на ищеца, защото разсрочването само разсрочва на вноски принудителното изпълнение на процесните вземания, а не внася промяна в материалноправните отношения на страните. Поради това ответницата продължава да е в забава, а течението на законната лихва върху главницата не се спира с разсрочването й и такава се начислява до окончателното й изплащане, а нейният размер в бъдеще зависи от ОЛП и не може да се определи към настоящия момент. Поради това не може да бъде определен към настоящия момент и точният брой на разсрочените вноски. Ето защо последният не следва да се определя, а разсрочването на признатите с настоящото решение вземания за главница и законна лихва следва да се осъществи на равни месечни вноски до окончателното изплащане на тези вземания.

Относно разноските:

Съгласно т. 12 от ТР № 4/2013 г. от 18.06.2014 г. на ОСТГК на ВКС съдът, който разглежда иска, предявен по реда на чл. 422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, следва да се произнесе за дължимостта на разноските, направени и в заповедното производство, като съобразно изхода на спора разпредели отговорността за разноските както в исковото, така и в заповедното производство. Присъдените със заповедта за изпълнение разноски не се включват в предмета на установителния иск по чл. 422 ГПК, а представляват законна последица от уважаването/отхвърлянето на иска, като съдът, който разглежда иска по чл. 422 ГПК, следва да разпредели (осъди страните) отговорността за разноски по издаване на заповедта за изпълнение, като съдът се произнася с осъдителен диспозитив по дължимостта на разноските в заповедното производство (т. 12 от ТР № 4/2013 г. от 18.06.2014 г. на ОСТГК на ВКС).

В тази връзка и на основание чл.78 ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовата страна сумата от 402,82 лв. (четиристотин и два лева и осемдесет и две стотинки), от които 40,91 лв. внесена държавна такса и 361,91 лв. изцяло изплатено адвокатско възнаграждение, разноски сторени в заповедното производство, както и всички, направени от ищеца, разноски в настоящото производство, в т.ч. внесената държавна такса в размер на 359,09 лв. (триста петдесет и девет лева и девет стотинки) и изцяло изплатения адвокатски хонорар в размер на 447,82 лв. /четиристотин четиридесет u седем лева и осемдесет и две стотинки/ с вкл. ДДС (373,18 лв. без вкл. ДДС), определен съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, изм. и доп. ДВ. бр. 7 от 22 януари 2019 г., като счита същите за своевременно претендирани.

Водим от гореизложеното и на основание чл.124, ал. 1 във вр. с чл. 422 във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК , Петричкият районен съд, Втори състав

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Т." ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – град С., район М., ж.к.“М.“ 4, Бизнес Парк София, сграда 6, чрез адвокат З.Й.Ц., от САК, със съдебен адрес и адрес за призоваване и съобщения – град С., ж.к. „Г.“, ул.“А.“ № 6, ет.5, че съществува вземане на Ю.Г.К., ЕГН ***, от село К., община П., ул.“И.“ № 21, за сумите по издадената заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д № 508/2019 г. по описа на РС Петрич, както следва: 2 045.40 /две хиляди четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки/ лева, представляваща сбор от неплатени задължения, възникнали на основание Договор за мобилни услуги №** от 20.10.2014г.; Договор за мобилни услуги № *** от 14.05.2016г.; Договор за мобилни услуги № *** и Договор за лизинг от 16.09.2016г.; Допълнително споразумение № **** към договор за мобилни/фиксирани услуги и Договор за лизинг от 21.12.2016г.; Договор за мобилни услуги № **** и Договор за лизинг от 11.02.2017г.; Договор за мобилни услуги № *** и Договор за лизинг от 20.02.2017г., за което са издадени фактури № ***/18.06.2017г., № ***/18.07.2017г., № ***/18.08.2017г. и № ***/18.09.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението /16.04.2019 г./ до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, Ю.Г.К., ЕГН ***, от село К., община П., ул.“И.“ № 21, да заплати на „Т.“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – град С., район М., ж.к.“М.“ 4, Бизнес Парк София, сграда 6, чрез адвокат З.Й.Ц., от САК, със съдебен адрес и адрес за призоваване и съобщения – град С., ж.к. „Г.“, ул.“А.“ № 6, ет.5, сторените разноски в исковото производство, а именно: сумата в размер на 359,09 /триста петдесет и девет лева и девет стотинки/ лева, представляваща заплатена държавна такса и изцяло изплатения адвокатски хонорар в размер на 447,82 /четиристотин четиридесет и седем лева и осемдесет и две стотинки/ лева с включен ДДС.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, Ю.Г.К., ЕГН ***, от село К., община П., ул.“И.“ № 21, да заплати на „Т.“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – град С., район М., ж.к.“М.“ 4, Бизнес Парк София, сграда 6, чрез адвокат З.Й.Ц., от САК, със съдебен адрес и адрес за призоваване и съобщения – град С., ж.к. „Г.“, ул.“А.“ № 6, ет.5, сторените разноски в заповедното производство, а именно сумите: 40,91 /четиридесет лева и деветдесет и една стотинки/ лева, представляваща внесена държавна такса и 361,91 /триста шестдесет и един лева и деветдесет и една стотинки/ лева, изцяло изплатено адвокатско възнаграждение.

РАЗСРОЧВА, на основание чл.241, ал.1 ГПК, изпълнението на дължимите съгласно настоящото решение суми за главници и законна лихва, на равни ежемесечни вноски, всяка от които в размер на 30/тридесет/лева, платими до всяко 20-то число на всеки календарен месец, считано от влизане в сила на настоящото решение до окончателното изплащане на тези признати с него вземания.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Благоевград в двуседмичен срок, считано от връчването на препис на страните по делото. Като въззивната жалба се подава чрез Районен съд – гр. Петрич.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: