Решение № 113

към дело: 20201230200017
Дата: 02/27/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството е по реда на чл. 59 и следв. от ЗАНН.
Образувано е по жалба на „Ф. ТД” Е., ЕИК ****, със седалище и адрес на
управление:гр. П., ул. „Г. С. Р.“ № *, вх. *, ет.*, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала А.С.Ф., против Наказателно постановление (НП) № 437788-F449364/23.05.2019 г., издадено от Л.Й.Д. – Началник сектор „Оперативни дейности“ - София в Централно управление на Национална агенция на приходите, с което за нарушение по чл.39, ал.5 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.185, ал.4 от ЗДДС.
Жалбоподателят твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като е съставено след изтичане на 6-месечния срок. Излага твърдения за това, че към момента на проверката поради здравословното състояние на детето на управителя на дружеството-жалбоподател, се е наложило да излезе незабавно от търговския обект, като е извикал баща си да пази обекта и да изчака
доставчиците. Сочи още, че книгата е закупена от Офис 1, същата е номерирана от производителя и е утвърдена от Н.. Моли постановлението да бъде отменено.
В съдебно заседание дружеството-жалбоподател не се представлява нито от законен нито от процесуален представител.
Административно наказващият орган също не се представлява в съдебно заседание от процесуален представител. В писмено становище се оспорва жалбата. Моли се постановлението да бъде потвърдено, тъй като нарушението е доказано, а при съставянето на акта и издаване на НП не са допуснати процесуални нарушения.

Съдът след като обсъди и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупността им, намира за установени следните факти:
На 21.11.2018г. около 10:50 часа К. Н. И. - инспектор по приходите в ЦУ на Н.
- София, и Н. С. М. – инспектор по приходите ЦУ на Н. – София, проверили
сергия, находяща се в с. Кърналово, Зеленчукова борса, стопанисвана от „Ф. ТД“
Е., с работно време от 07.00 до 14.00 часа, където извършили контролна покупка
на 1 кг.фъстъци на стойност 5 лева. Сумата е била платена, но от продавача не е
била издадена касова бележка. Когато няколко минути по-късно решили да се
легитимират и да пристъпят към извършване на проверка, установили, че на място е бащата на управителя, който им обяснил, че не знае да борави с касовия
апарат, а синът му е отишъл донякъде. Започнала проверка по документи като се
установили общо пет нарушения, процесното от които било затова, че наличната в
обекта книга за дневните финансови отчети на ФУ за календарната 2018 г. не е
прономерована и прошнурована. За проверката бил съставен Протокол № 0402237 от 21.11.2018г., според който проверяваният обект представлява търговски обект - сергия, стопанисвана от „Ф. ТД” Е.; в обекта има налично и въведено в
експлоатация едно фискално устройство. За ФУ са представени свидетелство за
регистрация, паспорт и договор за техническо обслужване. Разчетната касова
наличност от ФУ за 21.11.2018 г. е била в размер на 0,00 лева, фактическата
наличност – 596,00 лева. В протокола е посочено, че наличната в обекта книга за
дневните финансови отчети на ФУ за календарната 2018 г. не е прономерована и
прошнурована и не се води редовно. Наредено е било на законния представител на дружеството лично или чрез упълномощено от него лице да се яви на 28.11.2018 г. в 08:00 часа в гр. София за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с това обстоятелство.
Именно на 28.11.2018 г. е съставен АУАН № F449364 от К. Н. И. - инспектор по
приходите в ЦУ на Н., за това, че на 21.11.2018 г. около 10:50 часа при
извършена оперативна проверка на обект сергия, находяща се в с. Кърналово,
Зеленчукова борса, стопанисвана от „Ф. ТД” Е., е установено, че в търговския
обект има инсталирани фискални устройства - модел „Datecs DP 150 T KL” с ИН на
ФУ DT671843 и ИН на ФП 02671843, като наличната в обекта книга за дневните
финансови отчети на ФУ за календарната 2018 г. не е прономерована и
прошнурована. Актът е съставен в присъствието на управителя на търговското
дружество, на когото е бил връчен препис от акта срещу подпис.
В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не е постъпило възражение срещу акта от страна
на дружеството-жалбоподател.
Разпитани в качеството им на свидетели, актосъставителят и свидетелите по акта потвърждава констатациите, направени в акта. Показанията им са обективни, логични, взаимосвързани, поради което съдът ги кредитира.
АНО е приел, че нарушението е установено и е издал обжалваното наказателно
постановление, с което е възпроизвел съдържанието на АУАН, като също е приел,
че нарушението следва да е квалифицира по чл.39, ал. 5 от Наредба № Н-
18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС, и е наложил
санкцията.
Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът направи
следните правни изводи:
Жалбата е подадена в законоустановения 7-дневен срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от
лице, поради което е процесуално допустима – НП е връчено на 17.12.2018 г.,
жалбата срещу него е подадена на 27.12.2018 г.
При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяна на последното. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, поради което съдът счита, че правото на защита на жалбоподателя не е накърнено.
Актът за установяване на административно нарушение е съставен по реда,
предписан в закона, от компетентен орган и съдържа всички изискуеми съгласно чл.42 от ЗАНН реквизити. В същия подробно и точно е индивидуализиран както
нарушителя, така и самото нарушение с всички негови съставомерни признаци,
обстоятелствата, при които е извършено, като правилно е посочена и
съответстващата му правна квалификация. Същият е съставен в присъствието на
управителя на дружеството-жалбоподател, поради което не е нарушена разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН. Тази разпоредба не урежда момента в който следва да бъде съставен АУАН, като няма изискване актът да се състави веднага след констатиране на нарушението. След като актът е съставен на 28.11.2018г., т.е. седем дни след извършване на нарушението, е спазен императивния законоустановен срок и не е нарушен чл.34, ал.1 от ЗАНН. Наказателното постановление пък следва да се издаде в 6 месечен срок от съставяне на АУАН, съгласно чл. 34, ал. 3, който също е спазен.
Ирелевантно е обстоятелството, че управителят на дружеството-жалбоподател не е присъствал на самата проверка. Очевидно е, че до същия е достигнал съставеният протокол за извършена проверка чрез който и е поканен за съставяне на акта.
Освен това протоколът е съставен преди административно наказателното
производство, започнало със съставянето на акта, а от съдържанието на протокола жалбоподателят не е бил лишен от възможността да узнае какво административно нарушение му се вменява.
Обжалваното наказателно постановление също е издадено при спазване на
императивните изисквания на чл.57 от ЗАНН. Издадено е от компетентно лице в
кръга на предоставените му от закона правомощия. В него е посочено нарушението – търговецът не е прономеровал и прошнуровал наличната в обекта касова книга.

Посочено е, че нарушението е установено при проверка в обекта и от изисканите
документи.
На базата на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът е на
становище, че правилно, както съставителят на акта, така и наказващият орган,
са квалифицирали поведението на дружеството-жалбоподател като нарушение на чл. 39, ал.5 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл.118, ал.4 от ЗДДС.
Съгласно цитираната разпоредба от Наредбата лицето по чл.3 от Наредбата
съхранява отчетите по ал. 1 /пълните дневни финансови отчети с нулиране и
запис/ в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните
финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. Книгата се съхранява в
търговския обект. Разпоредбата на чл.118, ал.4 от ЗДДС от своя страна
предвижда, че Министърът на финансите издава наредба, с която се определят
условията, редът и начинът отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство, а съгласно чл.1, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/2006 г. същата е издадена във връзка с определяне на посочените условия.
На първо място, няма спор по делото, че жалбоподателят „Ф. ТД” Е., в
качеството му на търговец, стопанисващ сергия на Зеленчуковата борса се явява
задължено по смисъла на чл.3 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ лице, което е
длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, като с оглед проверената дейност дружеството не попада сред изключенията, предвидени в тази разпоредба. В случая безспорно се установява и че в това си качество дружеството - жалбоподател не е изпълнило задължението си да прономерова и прошнурова наличната в обекта касова книга.
Това обстоятелство е категорично доказано, както от разпита на съставителя на
акта и свидетеля, участвал при извършване на проверката, така и от приложените писмени доказателства, като възраженията на жалбоподателя относно причините поради които не е бил извикан на проверката, „ровенето“ от проверяващите из документите, производствената номерация на книгата и т.н. са неоснователни.
Съгласно посочената като нарушена разпоредба на чл. 39, ал. 5 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. „Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен
ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за
календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща
страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват
данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект,
описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация,
индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване.
Книгата се съхранява в търговския обект. При продажби на стоки и услуги от
автомати на самообслужване лицето по чл. 3 не води книга за дневните финансови отчети.“.
Съгласно показанията на св. И., книгата със сигурност не е била прошнурована
/като не може да си спомни дали е била прономерована/ – с конец на самата книга
и накрая се лепи с печата на дружеството като целта е да не могат да се сменят
страниците. Горното действие е следвало да се извърши не при приключване на
книгата, а при започване на търговската дейност на търговеца.
Св. М. също е категорична, че книгата не е била прошнурована /относно
прономероването не може да си спомни/, т.е. не е била перфорирана и не е било
вкарано канапче, което трябва отзад да е завързано и залепено, т.е. по този
начин всеки би могъл да слага и изважда страници от нея.
Касовите книги служат за съхранение на дневните финансови отчети от фискалните устройства, също така месечни и годишни отчети. На всяка страница в касовата книга има място за лепене на дневния финансов отчет и попълване на оборота за деня от фискалното устройство. Касовите книги и кочаните с касови бележки се прономероват и прошнуроват, но не се заверяват в ТД на Н. а се подпечатват с печата на собственика. На първа страница в касовата книга се отразяват: име, адрес и булстат на фирмата, тип и адрес на обекта, датата и часът на въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на касовия апарат, броят на кочаните и поредните номера на касовите бележки в тях, всяка промяна на данните (тип и/или адрес) в деня на настъпването й. Касовата книга е за една календарна година и съдържа 366 страници за всеки ден от годината. Задължително се приключва на 31.12 и на 01.01 се започва нова. При закупуване на устройство, касовата книга се води от датата на въвеждане в експлоатация.
Ето защо е неоснователно възражението в жалбата, че книгата е била закупена от
Офис 1, на самата книга има написани точните дати за всеки месец, както и в
края на книгата за оставени 12 страници за месечни отчети. Това, че
жалбоподателят намира за ненужно да прави дупки е ирелевантно, тъй като е
законово изискване, което не е оставено на преценка на задълженото лице.
Предвид обстоятелството, че нарушението е осъществено от юридическо лице, в
случая не подлежи на изследване въпросът за вината и с факта на формалното
осъществяване на нарушението са били налице и основанията за ангажиране
административната отговорност на дружеството-жалбоподател.
Правилно е отчетено, че понеже конкретното нарушение не води до неотчитане на приходи, следва определяне на санкция за същото по чл.185, ал.1 от ЗДДС.
Предвиденото в нормата на чл.185, ал.2, във вр. с чл.185, ал.1 от ЗДДС като
санкция е съобразено с вида на субекта на отговорността, като правилно е
определена и наложена на търговеца - юридическо лице именно имуществена
санкция. Съдът, с оглед на това, че се касае до първо по ред нарушение, както и
предвид характера и тежестта на същото счита, че определянето на имуществена
санкция в минималния предвиден в закона размер от 500 лева, е съобразено с
изискванията на чл.27, ал.1- ал.3 от ЗАНН.
Случаят не разкрива степен на обществена опасност по-ниска от тази на
нарушенията от същия вид, за да обуслови определянето на нарушението като
маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Макар нарушението да не води до неотразяване на приходи и да е първо по ред, то следва да се има предвид, че се касае и до констатиране на други нарушения , предмет на отделни административно-наказателни производства, включително и че видно от показанията на свидетелите е установено и липса на няколко месечни отчета, несъхранени месечни отчети е неотпечатан дневен такъв. Ето защо и съдът намира, че като е издал наказателното постановление наказващият орган е процедирал законосъобразно като е санкционирал нарушителя.
По изложените съображения съдът счете, че следва като законосъобразно да
потвърди обжалваното наказателно постановление.
По делото са направени разноски за призоваването на един свидетел, които с
оглед изхода на делото следва да бъдат възложени на жалбоподателя.
По гореизложените съображения, Петричкият районен съд


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 437788-F449364/23.05.2019 г., издадено от Л.Й.Д. – Началник сектор „Оперативни дейности“ - София в
Централно управление на Национална агенция на приходите, с което за нарушение
по чл.39, ал.5 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.1
от ЗДДС, на „Ф. ТД” Е., ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:гр.
П., ул. „Г. С. Р.“ № *, вх. *, ет. *, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала А.С.Ф., е наложена имуществена санкция от 500 лева на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС за нарушение разпоредбата на чл.39, ал.5 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС.
ОСЪЖДА „Ф. ТД” Е., ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:гр. П., ул. „Г. С. Р.“ № *, вх. *, ет. *, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала А.С. Ф. да заплати сумата от 30 /тридесет/ лева по сметка на РС - Петрич, представляваща направени разноски за свидетел.
Решението подлежи на обжалване пред Благоевградски административен съд в
14-дневен срок от съобщението за изготвянето му по реда на АПК.

Районен съдия: