Решение № 325

към дело: 20191230101913
Дата: 02/28/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 12 и сл. ЗЗДН.

...................................................................................................
Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – гр. П., Гражданско отделение, Трети състав
Р Е Ш И:

УВАЖАВА молба с вх. № 5269/18.10.2019 г., поправена с молба с вх. № 5395/25.10.2019 г., с правно основание чл. 4, ал. 1 ЗЗДН, В ЧАСТТА ѝ, отнасяща се до проявите на домашно насилие, извършени отТ.Й.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***, на 15.10.2019 г., около 18:00 ч., в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, както следва:
- срещу Т.П.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***, изразяващи се в нанасяне на удари с юмруци и ритници по тялото и в отправяне на закани, че ще го убие и че ще запали къщата му, и
- срещу В.Т.К., с адрес в гр. П., ул. „П.“ № 13, ЕГН ***, изразяващи се в нанасяне на удари с юмруци в областта на бъбреците и главата и отправяне на заплаха с думите „Всичките наред ки ви изтепам!“.

НАЛАГА спрямоТ.Й.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***, мерки по чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 3 ЗЗДН, както следва:
- ЗадължаваТ.Й.К. (с посочените данни) да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Т.П.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН *** и по отношение на В.Т.К., с адрес в гр. П., ул. „П.“ № 13, ЕГН ***;
- Забранява наТ.Й.К. (с посочените данни) да приближава Т.П.К. и В.Т.К. (с посочените данни), на разстояние, по-малко от 2 (два) метра, за срок от 3 (три) месеца.

ДА СЕ ИЗДАДЕ, на основание чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, заповед за защита срещу ответникаТ.Й.К. и в полза на молителите Т.П.К. и В.Т.К..

НАЛАГА, на основание чл. 5, ал. 4 ЗЗДН, наТ.Й.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***, „глоба“ в размер на 200 лв.

ОТХВЪРЛЯ молба с вх. № 5269/18.10.2019 г., поправена с молба с вх. № 5395/25.10.2019 г., с правно основание чл. 4, ал. 1 ЗЗДН, В ОСТАНАЛАТА ѝ ЧАСТ, касаеща следните прояви на домашно насилие, за които се твърди, че са осъществени на 15.10.2019 г., около 18:00 ч., в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, а именно:
- отТ.Й.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***, срещуВ.Т.П., с адрес в гр. П., ул. „П. Я.“ № 13, ЕГН 6910130113, изразяващи се в закани („Ела ся, ела да видиш шо ки ти дам на тебе! Оня път ти се размина, ама тоя път няма да ти се размине“) и физическо посегателство (хващане за шията, душене и нанасяне на два удара с юмрук по лицето);
- от Н.Й.К., ЕГН *** и от Л.А.К., ЕГН ***– и двете с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, срещу Н.Ц.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***, изразяващи се в обиди и закани („Кучко, чумо, така ти се пада! Умри! Ки те утепаме, къщата ти ще запалим“) и удари по главата.

ОСЪЖДАТ.Й.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***, да заплати на В.Т.К., с адрес в гр. П., ул. „П.“ № 13, ЕГН ***, сумата от 183,33 лв., представляваща дължими съдебни разноски по делото.

ОСЪЖДА Н.Ц.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***, да заплати поравно на Н.Й.К., ЕГН *** и на Л.А.К., ЕГН ***– и двете с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, сумата от 603,33 лв., представляваща дължими съдебни разноски по делото.

ОСЪЖДАТ.Й.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***,В.Т.П., с адрес в гр. П., ул. „П. Я.“ № 13, ЕГН 6910130113 и Н.Ц.К., с адрес в гр. П., ул. „М. Г.“ № 45, ЕГН ***, да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – гр. П., по 8,34 лв., представляващи съответната част от държавната такса, дължима за производството по гр. д. № 1913/19 г. по описа на съда.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Б. в 7-дневен срок от връчването му на страните по делото, като въззивната жалба се подава, чрез Районен съд – гр. П..

ПРЕПИС от него и от заповедта за защита да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. П., за сведение и изпълнение.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: