Мотиви № 87

към дело: 20191230200391
Дата:
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството пред съда е образувано по обвинителен акт, внесен от РП-Петрич, с който акт е повдигнато обвинение срещу лицето Р. Д. О. от С., О., за това, че на 08.03.2019 г., в с. К., общ. П., от фургон приспособен като помещение за извършване на религиозни дейности на „Евангелска църква“, находящ се в с. К., е отнел чужди движими вещи – метална кутия – служеща за каса с дарения, съдържаща сумата от 700 лева, всичко на обща стойност 700 лева,
от владението на материално отговорното лице – А. С. Ф. от гр. С., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е
извършено чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на метал с
която са срязани 2 бр. метални катинари на входната врата на фургона –
престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, НК във вр. с чл. 194, ал. 1 НК.
Производството по делото е разгледано по реда на Глава Двадесет и седма от НПК /съкратено съдебно следствие/ в хипотезата на чл.371, т.2 във вр. с чл.370 от
НПК, по искане на подсъдимия и защитника, изразено в хода на предварителното
изслушване.
В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и пледира за налагане на наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година, което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от три години, както и на основание чл.59, ал.2от НК да бъде приспаднато времето,през което подсъдимият е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР
Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание и със служебен защитник.
Признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и моли за снизхождение. Защитникът пледира за налагане на наказание при условията на чл.55, ал.1,т.1 от НК, а именно шест месеца „Лишаване от свобода“,
изпълнението на което да бъде отложено за срок от три години.

Въз основа на събраните доказателства, включително и направеното от подсъдимия по реда на чл.371, т.2 НПК самопризнание, съдът прие за установена фактическата обстановка изложена в обвинителния акт, а именно:

Подсъдимият Р. Д. О. живее в с. К., общ. П., не е женен и не е осъждан.
В съседство с дома на подсъдимия, на ул. „П. Я.“ в с. К., се намира фургон приспособен като помещение за извършване на религиозни дейности на
„Евангелската църква“. Обвиняемият многократно минавал покрай това помещение и знаел, че вътре имало метална кутия в която се събирали дарения. За този фургон отговаря лицето А. С. Ф., който е дякон в Евангелската черква в гр. С..
На 07.03.2019 г., подсъдимият Р. Д. О. решил да проникне във фургона и да
извърши кражба на пари, каквито открие. За целта изчакал да се стъмни и огледал обекта. Установил, че бил заключен с два катинара. Подсъдимият се снабдил от свой роднина с ножица за рязане на метал с която същата вечер прерязал катинарите. Влязъл в помещението и взел металната кутия за дарения. Занесъл кутията в необитаема къща в центъра на с. К.. Там отворил кутията и
преброил парите, които се намирали в нея. Всички пари – банкноти и монети,
възлизали на общата сума от 700 лева. Подсъдимият О. прибрал парите и
изхвърлил кутията в комина на изоставената сграда.
На 08.03.2019 г. сутринта, жители на с. К. видели, че катинарите, с които била заключена вратата на фургона, били срязани и се обадили по телефона
на А. С. Ф., който веднага пристигнал на място. Установил, че била извършена
кражба на кутията с даренията и информирал кмета на с. К. за извършеното престъпление. Той от своя страна сигнализирал служителите на РУ на
МВР гр. П. На местопроизшествието била изпратена дежурната оперативна
група. Водещият оперативната група разследващ полицай извършил оглед на
местопроизшествието. Експертът изготвил няколко фотоснимки.
В продължение на няколко дни, подсъдимият изхарчил всички откраднати пари.
В хода на разследването, било установено, че извършител на престъплението е
подсъдимият Р. Д. О.. Последният направил пълни самопризнания и отвел
полицаите в изоставената постройка като им показал изхвърлената кутия, в която
се събирали даренията. По земята имало паднали монети от откраднатите пари.
Полицаите ги събрали, преброили и върнали на А. С. Ф..
От изложената фактическа обстановка и анализа на събраните по делото
доказателства преценени по отделно и в тяхната съвкупност е видно, че с
деянието си подсъдимият Р. Д. О. е осъществил от обективна и субективна страна
състава на престъплението по чл.195, ал.1, т. 4 НК, във вр.с чл.194, ал.1 от НК.
Касае се до отнемане на чужди движими вещи Ч. използване на техническо
средство, от владението на другиго, без негово съгласие и с намерение
противозаконно да се присвоят.
От обективна страна, на 08.03.2019 г., в с. К., общ. П., от фургон приспособен като помещение за извършване на религиозни дейности на „Евангелска църква“, находящ се в с. К.,подсъдимият Р. Д. О. е отнел чужди движими вещи – метална кутия – служеща за каса с дарения, съдържаща сумата от 700 лева, всичко на обща стойност 700 лева, от владението на материално отговорното лице – А. С. Ф. от гр. С., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено чрез използване на техническо средство – ножица за рязане на метал с която са срязани 2 бр. метални катинари на входната врата на фургона.
От субективна страна престъплението е извършено умишлено с пряк умисъл.
Подсъдимият Р. Д. О. е пълнолетно и вменяемо лице. Разбирал е свойството и
значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на своето деяние, включително и факта, че осъществява деянието Ч. използване на техническо средство, предвиждал е
неговите общественоопасни последици и въпреки това е искал и целял тяхното
настъпване.
Подсъдимият е разбирал, че вещите, предмет на посегателство, са чужда
собственост и с деянието си ще прекъсне фактическата власт на законният им
владелец върху тях, без да има неговото съгласие за това, като установи своя
такава с намерение противозаконно да ги присвои.
Съзнавал е, че за отнемане на вещите - предмет на посегателство, използва
техническо средство. В тази насока са всички събрани по делото доказателства в
хода на проведеното разследване срещу него.
Престъплението се доказва от признанието на подсъдимия, което се подкрепя от
обясненията на подсъдимия Р. Д. О., протокол за оглед на местопроизшествие от
08.03.2019 г., справка за лица – български граждани, установени извършители на
престъпления, справка за регистрации на лице в Централния полицейски регистър, протокол за оглед на местопроизшествие от 14.03.2019 г., протокол за
доброволно предаване от 14.03.2019 г., фотоалбум от 08.03.2019 г. с 5 броя
фотоси, справка за съдимост с рег.№ 167/14.03.2019 г., протокол за доброволно
предаване от 08.03.2019 г., автобиография, декларация за семейно и материално
положение и имотно състояние, протокол за оглед на веществени доказателства от 22.03.2019г., албум за посетено местопроизшествие от 14.03.2019 г. с 5 броя
фотоси, 2 броя разписки за приети и предадени вещи от 14.03.2019 г., протокол
за разпит на свидетел А. С. Ф. от 14.03.2019 г., протокол за разпит на
свидетел Б. Й. В. от 14.03.2019 г., протокол за разпит на свидетел А. С. Ф. от
20.04.2020 г., протокол за разпит на обвиняем пред съдия по ЧНД № 178/2019 г.
по описа на РС-Петрич.
При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на
подсъдимия Р. Д. О., както и дали същото да бъде изтърпяно ефективно, съдът
съобрази степента на обществена опасност на деянието и на дееца, както и всички други установени по делото обстоятелства. Наред с това съдът съобрази, че съдебното производство бе проведено при условията на чл.371, т.2 НПК, при което алтернативно съдът следва да определи наказание в рамките, предвидени от закона след което да го намали с една трета или при наличието на многобройни или изключителни смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства да приложи разпоредбите на чл. 55 НК. Съдът намира, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, а това са младата възраст, проявеното съжаление и разкаяние, тежкото финансово и материално положение, чистото му съдебно минало.
Подсъдимият Р. О. има по-малък брат, настанен в Дома за деца в с. П., общ. П.. Част от парите е използувал да закупи храна за него и брат му, както и дрехи, обувки. Макар и малка част от сумата, все пак подсъдимият е възстановил 11.30 лева като изрази желание при възможност да възстанови цялата сума. Баща му е починал в периода след извършване на деянието до постановяване на съдебния акт. Ето защо при условията на чл.58 а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК наложи на подсъдимия Р. О. наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца.
Съдът счита, че за поправянето на подсъдимия не е наложително същият да
изтърпи ефективно наложеното му наказание „Лишаване от свобода“. Съдът намира, че целите на наказанието ще бъдат изпълнени и без да е наложително да се прилага закона в цялата му строгост. Поради това и с оглед наличието на
изискуемите от закона предпоставки, на основание чл.66, ал.1 НК, съдът отложи
изпълнението на наказанието “Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години от
влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 53, ал. 1, б. "а" от НК съдът отне в полза на държавата вещественото доказателство – ножица за рязане на арматура, червена на цвят, доброволно предадена с протокол от 08.03.2019 г., оставена на съхранение
в РУ на МВР гр. П., която да се унищожи по надлежния ред.
Съдът постанови вещественото доказателство - метална кутия, служеща за каса с дарения, доброволно предадена с протокол от 08.03.2019 г., оставена на
съхранение в РУ на МВР гр. П., да се унищожи като вещ без стойност.

По изложените съображения, Съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: