Определение № 594

към дело: 20171230100086
Дата: 03/05/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството е с правно основание чл. 124 ГПК.
Образувано е въз основа на подадена искова молба /ИМ/ от Б. А. М. с А. О., С.
К., И. К. Л. от О., с. М.Ч. адв. Е. Г. и А.: Г., ул."Б. № 4, . 1, В. Г. Г. с А. О.,с. Н. К., К. Х. Б. с А. общ.С., с.Ч., С. Д. Г. с А. О..С. К., Х. И. Г. с А. О., с. Н. К., В. И. Г. с А. О., С. К., С. Б. Г. с А. О., С. К., Б. Н. Г. с А. О., с. Н. К., В. Н. Г. с А. О..С. К., А. И. Я. с А. общ. П., с. Н. К., В. Т. М. с А. О.,С. К., А. Т. Я. с А. О., С. К., Н. А. П. с А. общ. П., с. Н. К., А. Д. Я. с А. общ. П., С. К., Д. Й. Г. с А. общ. П., с. Н. К., М. И. А. с А. О., с.М., М. И. Р. с А. общ. П., с.М., В. И. П. с А. общ. П., с М., Е. К. Ч. с А. О., с.М., Ф. К. К. с А. О., с.М., Х. К. Л. с А.О..с. М., с общ съдебен адресат ответника Б. М., Ч. нейния представител адв. Е. Г. А. за връчване на книжа: Г., У. № 4 .1 против Т. В. Н. с А. О..С. К., Б. В. Р. с А. О.. С., Н. В. Г. с А. О..с. Н. К., С. В. Я., с А. Г., ул."В., бл.11, .6, ап.2, В. С. Я., с А. Г., ул."В., бл.11, .6, А. и Д. С. Я., с А.: Г., Ф. Ж., Б., В., .9, А., в качеството им на наследници на П. С. В. Я., Е. К. Я. с А.: Г., ул.“Р.“ №1. и Д. Х. М. с А.: Г., ул.“Р.“ №1., в качеството им на наследници на П. Х. Д. Я., Г. Х. Я., с А. за призоваване: Г., ж.к.“М.“ 3, Б., В., .1, А., Д. Г. Я., с А.: Г., ж.к.“М.“ 3, Б., В., .1, А. и Х. Г. Я., с А.: Г., район „П.“, ул.“543-.“ №9, в качеството им на наследници на П. ответник Г. Д. Я., Р. В. Д., ЕГН: * с постоянен А. Г., общ.С., У. М. № 3 Б, В. .6, А.5, С. В. Д., с А. за призоваване Ч. Р. В. Д., ЕГН: * от Г., общ.С., У. М. № 3 Б, В. .6, А.5, в качеството им на наследници на П. ответник В. С. Д., М. И. Д., с А. Г., кв.“О. 2“ Б. В., .2, А., В. И. У., с А. Г., кв.“О. 2“ Б. В., .2, А., Д. В. Д., А. Г., кв.“О. 2“ Б. В., .2, ап.85 /последните ответници като наследници на З. Д. Д., П. на 23.12.2014 г./, Д. Х. М. с А. Г.. ул.“Р." № 1., Х. Г. М. с А. Г.. У. № 1., В. Т. Р. с А. О.. С., М. Г. Р. с А. О.. С., „Д." Е., ЕИК ***, със седалище и А. на управление Г.. ул."С." № 3, Ч. управителя Г. Х. Т., Х. Г. Т. с А. Г., У. № 3, Д. С. Я. с А. Г., „Ф. Ж.“ бл.З, В.. . 9. ап. 59, Б. С. З., с А. Г., У. П. № 7, .1, А., К. Т. Р., с А. О.. с. К., В.С.Я. с А. Г., ул. В. бл. 11, .6, ап. 24, Р. Г. Г. с А. Г. и П. П. И. с А. Г., У. № 4, .4, А..
Съдът, с разпореждане от 02.02.2017 година, е постановил да бъде връчен
препис от исковата молба и доказателствата на ответниците. Предвид
обстоятелството, че в хода на размяна на съдебните книжа, част от ответниците
са починали, съдът е разпоредил препис от исковата молба и доказателствата да
бъдат връчени на наследниците на починалите ответници.
Съобщенията до ответниците Д. С. Я. и Х. Г. Я. са върнати с отбелязване, че
лицата не са намерени на посочените адреси.
Със свое разпореждане от 31.05.2018 г., районната инстанция е изискала
служебно справка за постоянния и настоящия А. на ответника Д. С. Я., като видно
от справка от НДБ „Население“ последният е с постоянен А. в Г., ж.к.“Ф. Ж.“ №
3, В., .9, А. и настоящия А. в С. О. У. С. № 30. Изискана е и справка за
постоянния и настоящ А. и на ответника Х. Г. Я., видно от която същата е с
постоянен и настоящ А. в Г., район „П.“, У.-. № 9.
С оглед това обстоятелство, съдът е указал на длъжностното лице по
призоваването да връчи книжата по реда на чл. 47 ГПК /Ч. залепване на
уведомление/ на известните по делото адреси.
Връчването Ч. залепване на уведомление до ответника Д. Я. е извършено на
съответно на 22.08.2019 г. на адреса в С. общ.С. и на 30.09.2019 г. на адреса в
Г., от която дата е започнал да тече двуседмичния срок, в който ответника Д. С.
Я. е могъл да получи книжата по делото от канцелариите на РС-С. и РС-София.
Връчването Ч. залепване на уведомлението до ответника Х. Я. е извършено на
01.11.2019 г. на адреса в Г., от която дата е започнал да тече двуседмичния
срок, в който ответника Х. Я. е могъл да получи книжата по делото от
канцеларията на РС-София.
Предвид изпълнението разпоредбите на чл. 47 ГПК, разписките за залепване на
уведомленията са приложени към делото и връчването на съответните съдебни книжа е счетено за редовно.
По смисъла на чл.47, ал.6 ГПК, съдът е предоставил правна помощ на ответниците Д. С. Я. и Х. Г. Я., В. вид на процесуално представителство.
На ищците е указано да внесат депозит за назначаване на особен представител в
размер на 300 /триста/ лева за всеки един от тях, като съобщенията за това са
връчени на 14.01.2020 г. на адв.Г., процесуален представител на ищците.
По молба на адв.Г., съдът е удължил срока за внасяне на депозит с 1 /един/
месец, считано от 21.01.2020 г.
Тъй като ищците не са внесли депозита до настоящия момент /05.03.2020г./, съдът счита, че производството по гр. дело № 86 по описа за 2017 г. на РС-П. -
следва да бъде прекратено, на осн. чл. 129, ал. 3 от ГПК.
В подобна насока е и практиката на Върховния съд на Република България.
Така например в Определение №258/29.04.2011г., по ч.гр.д. № 121 по описа на
четвърто гражданско отделение на ВКС за 2011 г., е посочено, че след като съдът е указал на жалбоподателя да внесе сума по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК и това не е сторено, то основателно съдът е прекратил производството по делото.
В определение №671/21.11.2011г. по ч. гр. дело № 542 по описа за 2011 г. на
ВКС Гражданска колегия, Четвърто отделение е отбелязано, че при създадената
поради процесуалното бездействие на ищеца невъзможност ответникът да участва по делото Ч. назначен от съда негов особен представител, е налице пречка за движение на делото и се налага прекратяването му.

Водим от горното, Петричкият районен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 86 по описа за 2017г. на Районен
съд – Г. на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК, тъй като ищците не са отстранили
в срока нередовности на исковата молба.

ВРЪЩА исковата молба на ищците Б. А. М. с А. О., С. К., И. К. Л. от О., с. М. Ч. адв. Е. Г. и А.: Г., ул."Б. № 4, . 1, В. Г. Г. с А. О.,с. Н. К., К. Х. Б. с А. общ.С., с.Ч., С. Д. Г. с А. О..С. К., Х. И. Г. с А. О., с. Н. К., В. И. Г. с А. О., С. К., С. Б. Г. с А. О., С. К., Б. Н.
Г. с А. О., с. Н. К., В. Н. Г. с А. О..С. К., А. И. Я. с А. общ. П., с. Н. К., В. Т. М. с А. О.,С. К., А. Т. Я. с А. О., С. К., Н. А. П. с А. общ. П., с. Н. К., А. Д. Я. с А. общ. П., С. К., Д. Й. Г. с А. общ. П., с. Н. К., М. И. А. с А. О., с.М., М. И. Р. с А. общ. П., с.М., В. И. П. с А. общ. П., с М., Е. К. Ч. с А. О., с.М., Ф. К. К. с А. О., с.М., Х. К. Л. с А. О..с. М., с общ съдебен адресат ответника Б. М., Ч. нейния представител адв. Е. Г. А. за връчване на книжа: Г., У. № 4 .1.


Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Благоевград с
частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: