Решение № 327

към дело: 20181230101129
Дата: 02/04/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл.215 във вр. с чл.121 от КТ във вр. с чл.86, ал.1 във вр. с чл.84, ал.1 от ЗЗД и е образувано по искова молба, подадена от Д.С., ЕГН **** от с.Л., общ.Б., чрез „Адвокатско дружество С.“ БУЛСТАТ: ****, представлявано от адв.Е.А.П., със служебен адрес гр.Б., ул.В.№ 32, ет.1, офис № 4, подадена против „Р.“ ООД, с ЕИК **** със седалище и адрес на управление в гр. П., ул. П. № 2, представлявано от управителите заедно и поотделно Р.Г. и О.Г..
В исковата молба от фактическа страна е посочено, че ищецът Д.С. е работел в ответното дружество „Р.“ ООД от 10.09.2015 г. до 25.07.2017г., на длъжност "Шофьор на тежкотоварен автомобил", с код по НКПД 83322006 и код по КИД 4941, като трудовото правоотношение възникнало с валидно сключен Трудов договор и съгласно уговореното в същият,С. постъпил на работа на 10.09.2015 г. Твърди се, че трудовият договор е бил сключен за 8-часов работен ден, като било уговорено основно месечно трудово възнаграждение в размер на 431 лева месечно, а след увеличение на минималното възнаграждение за сочената длъжност в размер на 463 лева. Ищецът твърди, че за посоченият период е извършил превози в страни членки на Европейският съюз. Сочи също така, че за извършената работа му се дължат съгласно Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници, командировъчни пари, които съгласно чл.8. от сочената Наредба на шофьорите и стюардесите, извършващи международни превози на товари и пътници, се изплаща единна ставка в размер на 35 щатски долара на ден, като сочи, че съгласно 1. от Заключителните разпоредби изрично е предвидено, че Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници, се прилага от всички стопански организации, които имат собствени автомобили и автобуси и извършват международни превози.
Твърди се, че за периода от 21.01.2016 година до 24.07.2017 година е извършил следните курсове и съответно е бил командирован, за което му се дължат суми за командировки по смисъла на чл. 121 от КТ, за соченият период, тъй като е осъществявал пътуванията в чужбина с товарен автомобил марка „МАН" с рег.№ Е 25- 94 КН, собственост на ответното дружество и с ремарке собственост на ответното дружество в следните страни: Швеция-Германия, Германия-Швеция, Швеция-Франция, Франция-Швеция, през конкретно посочени в ИМ периоди.
Ищецът твърди, че въпреки многократните обещания от страна на двамата управители на ответното дружество сочените от него по-горе суми не са ми изплатени. Твърди също така, че трудовото му правоотношение е било прекратено на 25.07.2017 г., като от страна на работодателя устно е било обещано, че ще получи дължимите му се пари за служебни командировки за периода от 21.01.2016 г. до 24.07.2017 г., като въпреки многократните обещания работодателят не му е заплатил дължимите се командировъчни пари, съгласно чл.121 от КТ.
Във връзка с изложеното са предявени претенции от Д.С., ЕГН **** от с.Л., общ.Б., чрез „Адвокатско дружество С.“ БУЛСТАТ: ****, представлявано от адв.Е.А.П., със служебен адрес гр.Б., ул.В.№ 32, ет.1, офис № 4, срещу „Р.“ ООД, с ЕИК **** със седалище и адрес на управление в гр. П., ул. „П.“ № 2, представлявано от управителите заедно и поотделно Р.Г. и О.Г., с искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца дължимите ми се командировъчни пари както следва:
1. Сума в размер на 14 175 щатски долара /четиринадесет хиляди сто седемдесет и пет щатски долара/ по курс на БНБ равняваща се на 1щ.д.-1.68868 лева или общо в размер на 23 936.97 /двадесет и три хиляди деветстотин тридесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, представляващи дължими командировки за периода от 21.01.2016 година до 24.07.2017 година, а именно:
За периода 21.01.2016 г. до 29.12.2016г.
-За извършени курсове в периода от 21.01.2016 г. до 04.03.2016 г., а именно:
-за 10 дни за м.01.2016 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 350 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 591.03 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
-за м.02.2016г. - 29 дни по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 1045 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1714.01лв., ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба,до окончателното изплащане на сумата
-за м.03 /от 01.03 до 04.03 четири дни и от 14.03 до 31.03.2016 г. за 18 дни или общо за месец март - 22 дни по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 770 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1300.28 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба,до окончателното изплащане на сумата.
За м.04.2016 г. 29 дни за по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 1015 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1714.01 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба,до окончателното изплащане на сумата.
За курса от 16.05.2016 г., продължил до 22.07.2016г., а именно: -за 16 дни за м.05.2016 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 560 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 945.66 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба,до окончателното изплащане на сумата
- за 30 дни за м.06.2016 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 1050 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1773.11лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата
-за м.07.2016 г. -22 дни по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 770 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1300.28лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
За извършени от ищеца курсове за периода от 01.09.2016 г. до 21.10.2016 г., командировъчни пари,а именно:
-за 30 дни за м.09.2016г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 1050 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1773.11 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
-за 21 дни за м.10.2016 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 735 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1241.17 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
За извършените курсова за периода от 07.11.2016 г. до 29.12.2016 г., командировъчни пари, а именно:
-за 23 дни за м.11.2016 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 805 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1359.38 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
-за 29 дни за м.12.2016 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 1015 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1714.01 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба,до окончателното изплащане на сумата.
За периода от 06.02.2017 г.и продължил до 15.04.2017 г.,командировъчни пари, а имено:
-за 22 дни за м.02.2017г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 770 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1300.28 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба,до окончателното изплащане на сумата.
-за 31 дни за м.03.2017 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 1085 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1832.21 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба,до окончателното изплащане на сумата.
-за м.4.2017 г. за 15 дни по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 525 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 886.55 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
За периода от 09.05.2017 г. и до 24.07.2017 г. командировъчни пари, а именно:
-за 22 дни за м.05.2017 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 770 щатски долара по курс па БНБ равняващи се на 1300.28 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба,до окончателното изплащане на сумата.
-за 30 дни за м.06.2017 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 1050 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1773.11 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
-за 24 дни за м.07.2017 г. по 35 щатски долара на ден или общо в размер на 840 щатски долара по курс на БНБ равняващи се на 1418.49 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
Претендират се и сторените в производството съдебни и деловодни разноски, включително и заплатеното адвокатско възнаграждение.

По делото е постъпил отговор от ответната страна в срока по чл.131 от ГПК. Ответникът-работодател, чрез процесуалния си представител оспорва предявените искове и счита същите за неоснователни.

В съдебното заседание ищецът, чрез процесуалния си представител поддържа предявените искови претенции, както и моли същите да бъдат уважени. Депозира писмено становище във връзка с проекто-доклада на съда. Депозира и писмени бележки.

Ответникът-работодател се представлява от процесуалните си представители в съдебно заседание. Депозират писмено становище във връзка с проекто-доклада на съда. Депозира и писмени бележки.

В хода на производството по делото са приети писмени доказателства. Разпитани са свидетели. Приобщено е и заключението на назначената съдебно-техническа експертиза.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото и съобразявайки становището на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Съдът приема за безспорно установено обстоятелство по делото /не се оспорва от двете страни в процеса/, че ищецът Д.С. е сключил трудов договор /ТД/ № 006/10.09/2015 година /виж л.19 от делото/, с ответното дружество на длъжност „шофьор, товарен автомобил /международни преводи/, шифър по НКПД 83322006 и Код по НКИД: 4941.
Договорът е сключен на 10.09.2015 г. на пълно работно време, за 8 часов работен ден, с уговорено трудово месечно възнаграждение в размер на 431.00 лева. Страните са се споразумели в ТД, че служителят има право на 20 работни дни основен платен годишен отпуск, както и че служителят е постъпил на работа на 10.09.2015 година.
По делото на л.2 - л.22 се съдържа заверено копие на длъжностна характеристика на длъжност „шофьор на тежкотоварен автомобил“, с код по НКПД: 83322006, в която са визирани характеристиките на трудовата функция на ищеца.
Приложени са и множество документи, касателно трудовото правоотношение между страните - копие от справка уведомление за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с вх.№ 01388153051316/10.09.2015 г. /лист 23/, ведно с копие на придружително писмо за подаване на уведомления по чл.62, ал.5 от КТ от 10.09.2015 г. – л.24 по делото; Копие от допълнително споразумение № 2/01.01.2016 г. към трудов договор 006/10.09.2015 г./лист 25/; Копие от допълнително споразумение № 5/26.006.2016 г. към трудов договор № 006/10.09.2015 г. /лист 26/; Копие от Заповед № 005/25.07.2017 г. за прекратяване на трудово правоотношение /лист 27/; Копие от справка уведомление за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с вх.№ 01388173053623/25.07.2017 г. /лист 28/, ведно с копие на придружително писмо за подаване на уведомления по чл.62, ал.5 от КТ – л.29 по делото.
В кориците на делото се съдържат и копия от вносни бележки, както следва от 03.05.2016 г. за сумата от 3000 евро /л.30-31/; от 18.05.2016 г. за сумата от 500 евро /л.32/; от 09.06.2016 г. за сумата от 500 евро /л.33/; от 09.06.2016 г. за сумата от 500 евро /л.34/; от 06.07.2016 г. за сумата от 1000 евро /л.35-36/; от 04.08.2016 г. за сумата от 650 евро /л.37/; от 04.11.2016 г. за сумата от 400 евро /л.39/; от 09.11.2016 г. за сумата от 900 евро /л.41/; от 04.01.2017 г. за сумата от 1000 евро /л.43-л.44/; от 16.01.2017 г. за сумата от 1000 евро /л.44-л.45/; от 01.03.2017 г. за сумата от 250 евро /л.46-47/; от 22.03.2017 г. за сумата от 995 евро /л.49/; копие от преводно нареждане от 07.04.2017 г. за сумата от 975 лева /л.50/; копие от вносна бележка от 04.05.2017 г. за сумата от 1620 евро /л.51/; копие от преводно нареждане от 09.05.2017 г. за сумата от 400 евро /л.52/; Копие от преводно нареждане от 16.06.2017 г. за сумата от 200 евро /л.53/; копие от преводно нареждане от 04.07.2017 г. за сумата от 2500 евро /л.54/; копие от преводно нареждане от 16.08.2017 г. за сумата от 720 евро /л.56/; копие от вносна бележка от 31.10.2018 г. за сумата от 30.700 динара, равняваща се на 500 евро /л.58/; копие на пълномощно от 23.10.2014 г. на нотариус К.Т..
Приети като доказателства по делото са и лично трудово досие на Д.С., съдържащо – трудов договор № 006/10.09.2015 г., длъжностна характеристика на шофьор на тежкотоварен автомобил, справка изх.№ 01388153051316/10.09.2015 г. от НАП, придружително писмо от 10.09.2015 г., допълнително споразумение № 2/01.01.2016 г. към трудов договор № 006/10.09.2015 г., допълнително споразумение № 5/26.06.2016 г. към трудов договор № 006/10.09.2015 г., Заповед № 005/25.07.2017 г., справка изх.№ 01388173053623/25.07.2017 г. от НАП, придружително писмо за подаване на уведомления по чл.62, ал.5 от КТ, заверени копия на ведомости за периода м.януари-м.декември 2016 г. и м.януари - м.октомври 2017 г., 330 броя извлечения от тахографска карта на ищеца Д.С. за периода от 05.09.2016 г. – 31.12.2016 г. и от 01.01.2017 г. до 24.07.2016 г. и 31 броя ЧМР-та.

В съдебно заседание проведено на 08.03.2019 г. ищецът Д.С. се е явил лично и е изслушан на основание чл.177 във вр. с чл.176 от ГПК.
Същият заявява, че през месец септември 2016 г. получил първите пари от „Р.“ ООД, седем месеца и половина след като почнал работа при тях. Тези пари не покривали достатъчно заплащането му, като твърди, че се познавал с работодателя, и той му казвал, че всеки месец е във финансова ревизия да почака още малко, като през септември били първите пари, но те не покривали цялото вземане. Твърди, че за период от седем месеца и половина, по 400 лева на месец- 2800 лева заплата, която имал а за целия период по негова сметка около 10 800 лева трябвало да му заплатят. Твърди също така, че тези пари, които са пускани по негова сметка, от тях имал направени разходи за малки сервизи и тези разходи са приложени. Счетоводните документи за тези разходи ги е предал на О.Г., като за този период има разходи около 2000 евро, за които има документи, които са представени лично на О.Г..
В същото съдебно заседание е допуснато до разпит в качеството на свидетел и лицето И.В.П.. Същият заявява, че е пълномощник на „Р.“ ООД, разполага с нотариално заверено пълномощно от 14 години, и е упълномощен да представлява ответното дружество, да получава документи, да подава и получава всички видове документи пред НАП, да извършва регистрации пред „Бюро по труда“, пред НОИ, пред Министерството на транспорта, пред КАТ, да прави банкови преводи и да получава банкови извлечения, да извършва парични преводи, да открива и закрива банкови сметки, да има право на касови тегления и внасяния от името на фирмата. Твърди, че по тези платежни нареждания той е внасял сумите, те са били при него и той ги е представил, като същите имат печат и подпис от банката. Внасял е парите по сметка. Сочи, че визуално познава на ищеца, знае че работи в ответната фирма. Когато някой от управителите му е казвал да се внесат пари на ищеца същият е внасял. Твърди, че управителите му са се обаждали, т.к. нямат физическа възможност да внасят те парите, тъй като преди години го нямало и онлайн банкирането. Твърди, че е запознат с дейността на фирмата в транспорта, като плащането за превоза се извършва на по-късен етап, до 45 дни, а даже е имало моменти, когато на шофьорите е внасял лични средства и в последствие са му възстановявани тези пари. Също така твърди, че е запознат със заплащането във фирмата към шофьорите, но че всичко е въпрос на договорка, доколкото знае там се плаща на дни, изчисляват се дните, през които шофьорът е работил и се смята. Сочи, че много пъти са давани и пари на ръка, което е грешка, но на доверие. Твърди, че тези платежни, които са изплащани от дружеството са за работа, това е дните работа, ако е работил 20 дни, примерно договорката е 50 евро на ден, изчислява се 20 дни по 50 евро са хиляда евро и се изплащат. Сочи се също така, че относно разходите за камиона, на фирмата на шофьора се издава фактура и тези пари се плащат чрез валутни преводи от сметка на фирмата. Твърди, че по имейли се изпращат фактурите, за да се заплатят, като посочва, че сега в сервизите в България има контрол, а в другите европейски страни е много по-голямо и всичко трябва да става по ел.път, плащането да е страна от името на фирмата, а не от името на шофьора той да плаща и фирмата да му възстанови. Свидетелят заявява, че обслужват доста фирма, изпращат им сканирани фактури и те нареждат чрез банкови преводи. Твърди, че за всички пъти на банкови преводи към ищеца може и да не е ходил той, защото пълномощници са и майка му и брат му, поради което който е бил в града, и е бил свободен, той е правил преводите.Твърди, че на платежното от 06.07.2016 година е подпис на майка му, има и негов, както и че пълномощниците са извършвали милион процента преводите, но той е запознат и твърди, че подписа не е на ищеца, което може да бъде установено. Твърди, че подписите на платежните са от пълномощници на фирмата. Свидетелят заявява, че е виждал ищеца и всички други шофьори, като точна дата не може да посочи. Заявява, че платежните нареждания са подписани от него, брат му и майка му като не всеки път, когато са внасяли е имало пари по сметка, чакали са плащания като те са на по-късен етап, но шофьорите не търпели и след като се приберат от чужбина трябва да им се плаща. Сочи, че много пъти са услужвали с лични средства, или със средства които е имал. Посочва, че е грешка, че се изписва името на ищеца като вносител, че в банката няма контрол и като отива да внесе пари, като каже ЕГН-то на получателя просто така го пишат, което осъзнава сега като грешка. Относно посочването на основанието в платежните нареждания, свидетелят предполага, че е може би е грешка, като пред него не се е случвало някой от управителите да е давал пари на ръка на ищеца. Твърди, че всичките вноски по въпросните платежни няма как ищецът да ги е внасял, тъй като ако е така, той няма как да разполага с тези документи и да ги представя. Твърди, че според закона се заплаща заплата, плюс командировки, дневни надници, има уговорки, че ще работят за определена дневна надница и се изчислява като това е включвало всичко, като той знае, че винаги покрива заплата и командировъчни. Свидетелят заявява, че управителят му казва за размера на сумата, която трябва да преведе като когато управителя си идва в България, заплащането към шофьорите си го прави той, но много често управителите не са в страната и поради тази причина му е дал пълномощно къде какво да плаща. Управителя му казва, че трябва да плати на шофьора за месеца и му казва каква сума трябва да преведе като такава е практиката при всички шофьори, а той работи с 30-40 фирми. Твърди, че заплащането става след като е започнал работа, след като се прибере, след приключване на курса, като те са няколко курса, след като шофьора си е направил заработката, му заплащат дължимата сума. Свидетелят изяснява че е пълномощник на 40 фирми, като също така се е налагало с лични средства да внася пари за шофьорите, но не е имало забавяне при получаване на възнаграждението като също така заявява, че има борба за шофьори и те спекулират малко и имали случай, когато имали камион, който е оставен в Испания с ключовете на таблото.
В хода на съдебното производство е прието заключението на съдебно-техническата експертиза, изпълнена от вещото лице Р.А.Ч..
Според същото за процесния период 01.01.2016 г.- 24.07.2017 г., от представеното извлечение Д.С. е управлявал от 04.09.2016 г. до 18.05.2017 г. Збр. МПС с peг. № № Е2594КН, с рег.№ Е7153КВ и с рег.№ Е0772 КХ, като до 19.05.2017 г. липсват данни за държавите, в които водачът Д.С. е управлявал горепосочените МПС. Вещото лице посочва в експертизата, че съгласно чл. 34, .7 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, водачът въвежда в дигиталния тахограф символите на държавите, в които започва и приключва ежедневния си работен период. Твърди, че дигиталните тахографи, произвеждани до този момент, не могат да регистрират автоматично държавите, през които преминават и затова е необходимо допълнително водача да прави ръчно това въвеждане. А от подробната разбивка на дейностите на водача се установява, следното:
-за периода от 01.01.2016 г. до 04.09.2016 г. липсват данни за дейности. Дигиталната карта съхранява информация миниум 28 предходни дни, като обемът информация може да достигне и повече от половин година в зависимост от поведението на водача и движението на автомобила. Дигиталният тахограф съхранява информация около 365 дни, като предходната информация се самозаличава. Ето защо за този период от 01.01.2016 г. до 04.09.2016 г. липсват данни за дейности, снети от дигиталната КАРТА на водача С..
-за периода от 05.09.2016г. до 21.10.2016г. водачът е управлявал МПС с peг. №Е 2594 КН, - 27 дни за м. септември и 21 дни за месец октомври 2016 г., вкл. дни за почивки.
- за периода от 09.18 ч. на 21.10.2016 г. до 20.42 ч. на 06.11.2016 г. картата на водача е извадена и не е поставяна в дигитален тахограф.
- за периода от 20.42 ч. на 06.11.2016 г. до 23.12.2016 г. е управлявал МПС с peг. №Е 2594 КН, (а в исковата молба началото на този период е посочен 07.11.2016 г. вероятно заради късния час на поставяне на тахографската карта). А дали този ден следва да се включи в дните за командировка не е от компетенцията на автоексперта. Експертизата посочва само датите на движение на автомобила. 24 дни за месец ноември 2016 г. и 23 дни за м. декември 2016 г. вкл. дни почивки.
- за периода от 24.12.2016 г. до 29.12.2016 г. е управлявал МПС с peг. № Е 7153 КВ, 6 дни за м. декември 2016 г.
- за периода от 29.12.2016 г. до 06.02.2017 г. картата на водача е извадена от тахографа и е направено ръчно въвеждане за почивка за посочения период,
- за периода от 06.57 ч. на 06.02.2017 г. до 17.30 ч. на 09.02.2017 г. е управлявал МПС с peг. № Е 0772 КХ, - 4 дни за месец февруари 2017 г.
- в 17.30 ч. на 09.02.2017 г. картата е поставена в дигиталния тахограф, монтиран на МПС с peг. №Е 2594 КН и е управлявал до 20.27 ч. на 14.04.2017 г., когато изважда дигиталната карта, - 6 дни за м. февруари 2017 г.
- за периода от 09.05.2017 г. до 18.05.2017 г. управлява МПС с peг. №Е 2594 КН - 10 дни за м. май 2017 г.
От 19.05.2017г. до 24.07.2017 г. Д.С., съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 е въвеждал символите на държавите, в които е извършвал превози. За този период е управлявал МПС с peг. №Е2594КН.
- на 19.05.2017г. - 20.05.2017г. - въведено К. Швеция; на 23.05.2017 г. - въведено Германия; от 25.05.2017 г. до 30.05.2017 г. въведено К. Швеция; от 31.05.2017 г. до 03.05.2017 г. въведено Германия;на 05.06.2017 г. въведено Дания; на 06.06.2017 г.- въведено К. Швеция; от 08.06.2017 г. до 12.06.2017 г. - въведено Франция; на 13.06.2017 г. - въведено Белгия; от 14.06.2017 г. до 16.06.0217 г. - въведено Германия; от 20.06.2017 г. до 21.06.2017 г. - въведено Германия; на 22.06.2017 г. - въведено Германия; от 24.06.2017 г., до 25.06.2017 г. - въведено К. Швеция;от 27.06.2017 г. до 28.06.2017 г. въведено Германия; от 30.06.2017 г. до 03.07.2017 г. - въведено Швеция; на 04.07.2017 г. - въведено Холандия; на 05.07.2017 г. - въведено Белгия; на 07.07.2017 г. - въведено К Швеция; на 08.07.2017 г. - въведено Германия; от 14.07.2017 г. до 15.07.2017 г. - въведено Швеция; на 18.07.2017 г.- въведено Холандия; на 19.07.2017 г. - въведено Германия; 20.07.2017 г.- въведено Австрия; 21.07.2017 г. - въведено Хърватска; в 15.36 ч. на 22.07.2017 г. до 02.51 ч. на 24.07.2017 г. картата на водача е извадена от дигиталния тахограф и няма данни; на 24.07.2017 г. в 02.51 ч. е поставена картата в тахометричното устройство и е извадена в 18.11 ч. на 24.07.2017 г. в Р Македония; За периода 19.05.2017 г. до 24.07.2017 г. , в който водачът е въвеждал инициалите на съответните държави, водачът С. и управляваният от него процесен товарен автомобил са били в чужбина, преимуществено в страни на ЕС. В периода 09.05.2017 г. до 18.05.2017 г. включително, водачът С. и процесния товарен автомобил също са били извън територията на Р България. Водачът С. за този период обаче не е въвеждал инициали за съответните държави. За периода 19.05.2017 г. до 24.07.2017 г. за някои дати са въвеждани данни в бордовото тахометрично устройство, но не са въведени данни за държава - прави се извод от предходното въвеждане на инициали на държава.
В заключителната си част вещото лице прави следните извод:
На въпрос - В кои дни от периода 21.01.2016 г. - 24.07.2017 г. камионът е бил в движение извън територията на Р България?
Вещото лице заявява, че категорично на база събраните по делото доказателства - извлечение от дигитална карта - може да се твърди, че в периода 19.05.2017 г. до 24.07.2018 г. водачът Д.С. е управлявал процесния товарен автомобил с peг. № Е 2594 КН извън територията на Р България. Предшестващият процесен период водачът не е въвеждал ръчно инициалите на държавите, в които навлиза процесния автомобил. От показанията за изминатия път за отделните дати, когато автомобилът е бил в движение, може да се направи обоснован извод, че автомобилът е изминавал много дълги разстояния. Отделно то това, за периода, за който не са въвеждани в дигиталната карта инициали за съответни държави, в които навлиза процесното МПС, има данни за процесиите автомобили, че същите са извършвали превози в чужбина в представените от ответното дружество CMR (включително и за липсващия от дигиталната карта на С. период). Поставеният от ответното дружество въпрос към експерта е по отношение движение на процесния автомобил /процесиите автомобили/. Следва ясно да се отличи, че между периодите на движение има и дни на почивки и изчакване за товаро-разтоварни работи.
На въпрос - В кои дни от горепосочения период камионът е бил шофиран от ищеца?
Вещото лице посочва, че в аналитично изчислителната част на заключението е установено, че водачът С. е управлявал три различни МПС, чиито регистрационни номера са със следните с peг. № № Е 2594 КН, Е 7153 КВ, Е 0772 КХ. В посочените в аналитично-изчислителна част дати, процесиите МПС са управлявани от С. или втори водач, отразено в дигиталната карта на Д.С..

В хода на съдебното производство е прието заключението на съдебно-счетоводната експертиза, изпълнена от вещото лице Д.Ю..
Вещото лице Д.Ю. след направени констатации и извършени изчисления, прави следното заключение:
На въпрос № 1- Какъв е размерът на дневната ставка съгласно Наредбата на шофьорите и стюардесите, извършващи международни превози на товари и пътници?, дава следният отговор:
Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници е издадена от Министерството на финансите, изменена е с писмо № 04-18-0118 от 04.12.1996 г. на МФ, но не е обнародвана. Заплащането по тази наредба се е извършвало съгласно чл. 8. (Изм. с писмо № 04-18-0118 от 4.12.1996 г.), а именно: „На шофьорите и стюардесите, извършващи международни превози на товари и пътници, се изплаща единна ставка в размер на 35 щатски долара на ден - за единична езда и 27,50 щатски долара на ден - при двойна езда или тяхната равностойност в друга конвертируема валута."
На въпрос № 2- Какъв е размерът на дължимите командировъчни пари на ищеца Д.С. за всеки от посочените в исковата молба месеци/от 01.2016 г. до м.07.2017 г./, както и какъв е общият размер на дължимите му командировъчни пари за подробно посочените в исковата молба периоди и за посочените курсове?, дава следният отговор:
Сумата за дължимите командировъчни пари на ищеца Д.С. за подробно посочените в исковата молба извършвани превози на основание на действащата „Наредба за служебните командировки и специализация в чужбина" за процесния период от 21.01.2016 год. до 24.07.2017 год. са в размер на 10935,00 /десет хиляди деветстотин тридесет и пет/евро.
На въпрос № 3 - Върху коя Наредба се изчисляват дневните ставки за командировки в чужбина, тъй като между тези посочени в ИЧ и писмения отговор има разминаване?, дава следния отговор:
За командироването на шофьорите и стюардесите се прилага „Наредба за служебните командировки и специализация в чужбина" в сила от 01.07.2004 година. Същата е приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 год., обнародван в ДВ, бр.50/11.06.2004 г., посл. изм. и доп. в ДВ бр. 61 от 10.08.2012 г. и по специално раздел I\/ "Командировъчни пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни и водни транспортни и специални средства".
На въпрос № 4- Каква е дневната ставка по посочената Наредба?, дава следния отговор:
Възнаграждението за извършване на международни превози на товари и пътници, респективно размера на командировъчните пари/дневната ставка/ за времето на изпълнение на международни рейсове, съгласно индивидуалните ставки, определени в Приложение № 3 към чл. 31 от НСКСЧ/Наредба за служебните командировки и специализация в чужбина/, е както следва:№ по ред, вид персонал, валута, командировъчни пари на ден в размери до: - Шофьори и евро стюардеси при автомобилни превози - 27 евро при единична езда; Шофьори и евро стюардеси при автомобилни превози - 21 евро при двойна езда, включително
На въпрос № 5- Каква е заплатената сума от командировъчни на ищеца и остава ли сума за изплащане?, сана следния отговор:
Направените вноски по сметката на ищеца Д.С. в УниКредит Булбанк АД с IBAN*** са в общ размер на 16635,41 /шестнадесет хиляди шестстотин тридесет пет евро и 41 цента/, от които са заплатени 4116,00/четири хиляди сто и шестнадесет/ евро възнаграждение за работна заплата и 12519,41/дванадесет хиляди петстотин деветнадесет евро и 41 цента/ суми за командировъчни на ищеца.
Ищецът Д.С. е получил по сметката си по-голяма сума /12519,41 евро/ в сравнение с тази, която дружеството Р. ООД му дължи за командировки/10935,00 евро/, което означава, че не остава дължима сума за изплащане.
На въпрос № 6- Платежните нареждания, които са представени с отговора на ИМ, осчетоводени ли са в дружеството на ответника?, дава следния отговор:
От сумите внесени с представените с отговора на исковата молба вносни бележки и платежни нареждания за процесния период от 21.01.2016 год. до 24.07.2017 год. в счетоводството на ответника „Р." ООД са осчетоводени изплатените трудови възнаграждения и направените разходи за командировки, както следва: Разходите за изплатените трудови възнаграждения на ищеца Д.С. за процесния период са осчетоводени по сметка 604 /Разходи за заплати/ в размер на 6812,15 /шест хиляди осемстотин дванадесет лева и 15 ст./; Разходите за изплатените командировки на ищеца Д.С. за процесния период са осчетоводени по сметка 602 /Разходи за външни услуги/, партида 19 „Д.С." в размер на 10139,02/десет хиляди сто тридесет девет лева и 02 ст./.
В проведено съдебно заседание на 16.07.2019 г. е допусната повторна съдебно-счетоводна експертиза . Експертът по тази експертиза дава следните отговори:
На въпрос 1 - Какъв е размерът на дневната ставка съгласно Наредбата на шофьорите и стюардесите , извършващи международни превози на товари и пътници?
Вещото лице отговаря, че Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници е издадена от Министерство на финансите, изменена с писмо № 04-18-0118 от 04.12.1996 г на МФ, но не е обнародвана. Заплащането по тази Наредба се е извършвало съгласно чл.8 , а именно „На шофьорите и стюардесите, извършващи международни превози на товари и пътници, се изплаща единна ставка в размер на 35 щатски долара на ден - за единична езда и 27,50 щатски долара на ден- при двойна езда или тяхната равностойност в друга конвертируема валута „.
На въпрос 2 - Какъв е размерът на дължимите командировъчни пари на ищеца Д.С. за всеки от посочените в исковата молба месеци /от м.01.2016 г. до м.07.2017 г./, както и какъв е общия размер на дължимите командировъчни пари за подробно описаните в исковата молба периоди и за посочените курсове ?
Вещото лице дава следният отговор: Общият размер на дължимите командировъчни пари за подробно описаните в исковата молба периоди и за посочените курсове на ищеца Д.С. е в размер на 10 935.00 /десет хиляди деветстотин тридесет и пет/ евро като е посочено по месеци дължимите командировъчни.
На въпроса 3 - Върху коя Наредба се изчисляват дневните ставки за командировка в чужбина, тъй като тези посочени в исковата молба и в писмения отговор има разминаване? Вещото лице дава следният отговор: Съгласно ЗКПО и на основание чл.215 от КТ на ищеца се полагат командировъчни съгласно Наредбата за служебните командировки и специализация в чужбина ,чл.31, ал.1, приета с ПМС №115 от 03.06.2004 г., обн.ДВ ,бр.50 от 11.06.2004 г. в сила от 01.07.2004 г, доп.бр.80 от 14.09.2004 г. последно изменение ДВ бр.106 от 30.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп.бр.61 от 10.08.2012 г.
На въпрос 4 - Каква е дневната ставка по посочената Наредба ?
Вещото лице дава следният отговор: Дневната ставка по посочената наредба е 27 евро на ден при единична езда и 21 евро при двойна езда.
На въпрос 5 - Каква е заплатената сума от командировъчни на ищеца и остава ли сума за изплащане? 
Вещото лице дава следният отговор: Съгласно представени заповеди за командировка и РКО, от счетоводството на фирмата, на които не фигурира подпис на получил сумата- ищеца Д.С. или упълномощено от него лице изплатената сума за командировъчни разходи е в размер на : 5076.00 /пет хиляди седемдесет и шест/ евро. Съгласно счетоводните записвания сумата е в размер на 5 184.00 /пет хиляди сто осемдесет и четири/ евро. Съгласно описаните курсове и дни в командировка подробно описани в исковата молба на ищеца Д.С. дължимите разходи за командировка са в размер на 10 935.00 /десет хиляди деветстотин тридесет и пет /евро, остава разлика за доплащане в размер на 5751.00 /пет хиляди седемстотин петдесет и едно/ евро.
На въпрос 6 - Платежните нареждания, които са представени с отговора на исковата молба осчетоводени ли са в дружеството на ответника?
Вещото лице дава следният отговор: В документите по делото са представени платежни нареждания за излъчени преводи от сметка на фирма Р. ООД по сметка на ищеца Д.С.. Те не фигурират като счетоводни записвания на изплатени суми по сметка на ищеца Д.С. в поисканите и предоставени счетоводни регистри на сметка 503 „Разплащателна сметка в лева „ и сметка 504" Разплащателна сметка във валута". Представени са и вносни бележки по сметка на ищеца Д.С., с вносител Д.С. и основание „захранване",които в този вид не може да се отразят в счетоводството на фирмата.
За сумите по платежните нареждания и вносни бележки са представени РКО описани в експертизата на стойност 5076.00 /пет хиляди седемдесет и шест /евро. Осчетоводени са разходи в размер на 5184.00 /пет хиляди сто осемдесет и четири /евро.

В проведеното съдебно заседание на 26.11.2019 г. съдът е допуснал и назначил тройна съдебно-счетоводна експертиза, изпълнима от вещите лица С. Т., Т.Я. и Д.Ю. Задачите, които е поставил съда за изготвянето на тройна експертиза са следните: 1. Какъв е размерът на дневната ставка съгласно Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници /НСКШСЧМАПТП?; 2. Какъв е размерът на дължимите се командировъчни пари на ищеца Д.С. за всеки от посочените в исковата молба месеци /от м.01.2016 г. до м.07.2017 г./, както и какъв е общият размер на дължимите се командировъчни пари за подробно посочените в исковата молба периоди и за посочените курсове?; 3. Върху коя Наредба се изчисляват дневните ставки за командировки в чужбина, тъй като между тези посочени в исковата молба и в писмения отговор има разминаване? ; 4. Каква е дневната ставка по посочената Наредба?; 5. Каква е заплатената сума от командировъчни па ищеца и остава ли сума за изплащане?; 6. Платежните нареждания, които са представени с отговора на исковата молба осчетоводени ли са в дружеството на ответника?
В заключителната си част на тричленната експертизаа, вещите лица дават следните отговори:
По въпрос 1: Какъв е размерът на дневната ставка съгласно Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници /НСКШСЧМАПТП? Отговорът на вещите лица е следният: Размерът на дневната ставка съгласно чл.8 от Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници /НСКШСЧМАПТП/ при единична езда е 35 щ. долара за ден;
По въпрос 2: Какъв е размерът на дължимите се командировъчни пари на ищеца Д.С. за всеки от посочените в ИМ месеци /от м.01.2016г до м.07.2017г/, както и какъв е общият размер на дължимите ми се командировъчни пари за подробно посочените в исковата молба периоди и за посочените курсове?
Отговорът на вещите лица е следният: Експертизата е изчислила дължимите се командировъчни пари на ищеца Д.С. за всеки от посочените в исковата молба месеци /от м.01.2016 г. до м.07.2017 г./ в два варианта:
2.1. Вариант първи: за претендирания период от 21.01.2016 г. до 24.07.2017 г. задграничните пътувания на ищеца са общо за 409 дни. Полагащите му се дневни по НСКШСЧМАПТП при единична езда са в размер на 14 315 щ.долара (409 дни х 35,00 щ.долара/ден) с левов еквивалент от 25 474,02 лева, като изчислението е посочено в справка № 09;както следва:
2.2. Вариант първи: за претендирания период от 21.01.2016 г. до 24.07.2017 г. задграничните пътувания на ищеца са общо за 409 дни. Полагащите му се дневни по НСКЧ при единична езда са в размер на 11 043 евро (409 дни х 27,00 евро/ден) с левов еквивалент от 21 598,24 лева, като изчислението е посочено в справка № 10;
По въпрос 3: Върху коя Наредба се изчисляват дневните ставки за командировки в чужбина, тъй като между тези посочени в ИМ и в писмения отговор има разминаване?
Отговорът на вещите лица е следният: 3.1.Експертизата не може да се ангажира с отговор на така поставения въпрос, тъй като същият ще съдържа правен извод.
3.2.На л.7-л.8 в изложението е цитирана съдебна практика на ВКС, според която приложима е НСКШСЧМАПТП, както и такава, според която приложима е НСКЧ;
3.3.Съдебната практика на Б.ски окръжен съд също е противоречива и дава два примера: - Съгласно Решение № 3326/23.07.2015 г. на ОС Б. по в.гр.дело № 493/2015 г. - приложима е НСКШСЧМАПТП; -Съгласно Решение № 2533/23.05.2018 г. на ОС Б. по в.гр.дело № 243/2018 г. - приложима е НСКЧ.
По въпрос 4: Каква е дневната ставка по посочената Наредба?
Отговорът на вещите лица е следният: 4.1.Дневните ставки по цитираните две Наредби са както следва: Вид езда по Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници /НСКШСЧМАПТП/ и по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина /НСКЧ/: При единична езда по Чл.8 НСКШСЧМАПТП, командировъчни пари за 1 ден – 35 USD, чл.31 НСКЧ, командировъчни пари за 1 ден - 27 ЕUR и при двойна езда по Чл.8 НСКШСЧМАПТП, командировъчни пари за 1 ден – 27,50 USD, чл.31 НСКЧ, командировъчни пари за 1 ден - 21 ЕUR.
4.2.3адграничните пътувания на ищеца са извършвани в условията на единична езда.
По въпрос 5: Каква е заплатената сума от командировъчни на ищеца и остава ли сума за изплащане?
Отговорът на вещите лица е следният: 5.1.Експертизата приема за авансово платени суми за командировъчни пари на ищеца, осчетоводените такива от самия ответник в размер на 10 139,02 лева (или 5 184,00 евро), посочени по години на плащане в справка № 05. 5.2.Остава сума за доплащане от страна на ответника към ищеца. Размерът й зависи от това, коя от двете Наредби съдът ще приеме за приложима: -Вариант първи: Сумата, която ответникът дължи на ищеца при прилагане на НСКШСЧМАПТП е в размер на 15 535,00 лева.
-Вариант втори: Сумата, която ответникът дължи на ищеца при прилагане на НСКЧ е в размер на 11 459,22 лева.
По въпрос 6: Платежните нареждания, които са представени с отговора на исковата молба осчетоводени ли са в дружеството на ответника?
Отговорът на вещите лица е следният:
6.1 .С отговора на исковата молба не са приложени само платежни нареждания. Приложени са 12 броя вносни бележки /ВБ/ и 5 броя платежни нареждания /ПН/ за извършени плащания в брой (респ.банкови преводи) по сметка на ищеца Д.С. с № ВG28UNCR70001522559484 в УникредитБулбанк АД. Същите са описани подробно в справка № 02;
6.2.Вносните бележки — за 11 815,41 евро не са осчетоводени в счетоводството на ответника, тъй като в тях не фигурира имено на „Р." ООД.
6.3.Извършените преводи по сметка на ищеца с платежните нареждания са осчетоводени в счетоводството на „Р." ООД като изтеглени суми в брой и заприходени в касата на дружеството, а не като преводи към ищеца.

Съдът по направеното от процесуалния представител на ищеца искане по смисъла на чл.214, ал.1, изр.3 ГПК, е допуснал изменение на предявения от ищеца Д.С. иск в следния смисъл: - иска по чл.215 във вр. с чл.121 от КТ, във вр. с чл.86, ал.1 във вр. с чл.84, ал.1 от ЗЗД за дължими суми за командировки на ищеца за периода от 21.01.2016 г. до 24.07.2017 г. да се счита предявен за сумата от 15 535 лева.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

По иска с правно основание чл.215 от КТ:

Не е спорно в процеса, че ищецът е работил в ответното дружество по сключен трудов договор на 10.09.2015г. Установено е и това, че по подписно между страните допълнително споразумение № 2/01.01.2016г., основната работна заплата е променена на сумата от 463,00 лева, считано от 01.01.2016г.
Категорично е изяснено, че с Заповед № 5/25.07.2017г. и на основание чл.325, ал.1 от КТ /по взаимно съгласие/, трудовият договор между Д.С. и „Р." ООД е прекратен, считано от 25.07.2017г.
Ищецът претендира обезщетение за командировка в чужбина в общ размер на 15 535,00 /петнадесет хиляди петстотин тридесет и пет/ лева, ведно със законната лихва от депозиране на иска в съда /19.09.2018 г./, до изплащането на вземането, която сума е разделена на части в петитума на исковата молба.
Във връзка с тази претенция, следва да се посочи, че на шофьорите, извършващи международни превози се дължат командировъчни пари, а практиката, че такива не се дължат поради естеството на работа е приложима само за командировките в страната, тъй като се основава на Наредбата за командировки в страната.
При международния транспорт обаче е приложима Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници (която не е изрично отменена) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина(НСКСЧ).

Спорен се явява въпроса, касателно приложимия нормативен акт в случаи, като настоящия. ВКС, в свое Решение № 32 от 5.03.2010 г. по гр. д. № 3592/2008 г., IV г. о., ГК, приема, че когато командироването в чужбина е извършено на шофьори от стопански организации, които разполагат със собствени автомобили и автобуси и извършват международни превози, приложима е НСКШСЧМАПТП, а не НСКСЧ.

Приема се, че съгласно чл.215 КТ при командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и размери, определени от Министерски съвет. По силата на тази законова делегация с ПМС № 72/1986 г. /Д. В. бр. 11/1987 г./ е приета Наредбата за командировките в страната.

С ПМС № 115/2004 г. /Д. В. бр. 50/2004 г./ е приета Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина; С ПМС № 40/02.07.1987 г. е приета Наредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници. Съгл. 1 от Заключителните разпоредби на НСКШСЧМАПТП, тази наредба се прилага от всички стопански организации, които имат собствени автомобили и автобуси и извършват международни превози.

Видно от представеното по делото удостоверение за актуално състояние на ответното дружество, същото осъществява търговска дейност свързана с превоз на товари в чужбина и разполага със собствени автомобили , с което попада в хипотезата на пар.1 от Заключителните разпоредби на НСКШСЧМАПТП.
Първостепенната инстанция е допуснала и назначила съдебно-техническа експертиза, от заключението на която може да се приеме, че ищецът е извършил сочените курсове със собствени на ответното дружество МПС, посочени и в заключените на вещите лица по приетата тричленната съдебно- счетоводна експертиза. Посочени са датите и страните, в които се е намирало управляваното от ищеца МПС с рег.№ Е 2594 КН.
Вещите лица изготвили тройната съдебно-счетоводна експертиза установяват, че от ответната страна са приложени 12 броя вносни бележки /ВБ/ и 5 броя платежни нареждания /ПН/ за извършени плащания в брой (респ.банкови преводи) по сметка на ищеца Д. С. с № ВG28UNCR70001522559484 в УникредитБулбанк АД. Вносните бележки - за 11 815,41 евро не са осчетоводени в счетоводството на ответника.
Вещите лица С.Т., Т.Я. и Д.Ю., при изготвянето на тройната съдебно счетоводна експертиза съобразявайки нормативната база, са изложили в своето заключение, че регламентираното възнаграждение за извършване на международни превози по НСКСЧ, при условията на единична езда, респективно двойна езда на ден, са следните: за шофьори и евро стюардеси при автомобилни превози командировъчните пари на ден са в размер до 27 евро при единична езда и до 21 евро при двойна езда.
Същите експерти, при изготвянето на тройна съдебно счетоводна експертиза съобразявайки нормативната база, са изложили също така в своето заключение, че регламентираното възнаграждение за извършване на международни превози по чл.8 от НСКШСЧМАПТП, при условията на единична езда, респективно двойна езда на ден, са следните: за шофьори и евро стюардеси при автомобилни превози командировъчните пари на ден са в размер до 35 долара при единична езда и до 27,50 долара при двойна езда. По пътните листа и тахошайбите за извършените международни превози от ищеца Д.С. се оказало, че същият е пребивавал в чужбина за 409 /четиристотин и девет/ дни за извършване на тези международни превози.
Досежно основния релевантен въпрос по спора, а именно каква е заплатената сума - командировъчни на ищеца и остава ли такава за изплащане, експертите приемат за авансово платени суми за командировъчни пари на ищеца, осчетоводените такива от самия ответник в размер на 10 139,02 лева (или 5 184,00 евро), посочени по години на плащане в справка № 05/от заключението./ Вещите лица изрично и категорично сочат, че остава сума за доплащане от страна на дружеството-ответник в полза на ищеца, като размерът й зависи от това, коя от двете Наредби съдът ще приеме за приложима.

С оглед посочената по-горе практика на ВКС, настоящият състав приема за приложима НСКШСЧМАПТП, като съобразно правилата заложени в тази наредба сумата, която ответникът-работодател дължи на ищеца при прилагането й, е в размер на 15 535,00 лева.

Относно претенцията за присъждане на разноски на ищцовата страна.

Ищцовата страна своевременно е направила искане за присъждане на сторените по делото съдебно-деловодни разноски, което съобразно изхода на спора следва да бъде уважено. Ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищеца сторените от последния разноски в настоящето производство в размер на 1250 лева, представляващи адвокатско възнаграждение.

Относно направеното възражение от процесуалния представител на ответното дружество за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на ищеца, съдът намира същото за неоснователно. По делото са проведени 11 /единадесет/ о.с.з., направени са значителен по обем доказателствени искания. Освен това, делото е усложнено от фактическа и правна страна. Това предпоставя неоснователност на възражението за прекомерност на адвокатския хонорар на пълномощника на ищцовата страна.

На основание чл.78, ал.6 от ГПК ответникът-работодател следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС-П. и сумата от 509,42 лева, представляваща изплатено възнаграждение на вещи лица по назначени експертизи.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл.215 от Кодекса на труда във вр. с чл.121 от КТ във вр. с чл.86, ал.1 и във вр. с чл.84, ал.1 от ЗЗД, както и на основание чл.78 ГПК, П.кият районен съд


Р Е Ш И :

ОСЪЖДА „Р.“ ООД, с ЕИК **** със седалище и адрес на управление в гр. П., ул. П. № 2, представлявано от управителите заедно и поотделно Р.Г. и О.Г., ДА ЗАПЛАТИ на Д.С., ЕГН **** от с.Л., общ.Б., чрез „Адвокатско дружество С.“ БУЛСТАТ: ****, представлявано от адв.Е.А.П., със служебен адрес гр.Б., ул.В.№ 32, ет.1, офис № 4, сумата от 15535 /петнадесет хиляди петстотин тридесет и пет/ лева, представляваща дължими суми за командировки на ищеца за периода от 21.01.2016 г. до 24.07.2017 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда /19.09.2018 г./ до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА „Р.“ ООД, с ЕИК **** със седалище и адрес на управление в гр. П., ул. П. № 2, представлявано от управителите заедно и поотделно Р.Г. и О.Г., ДА ЗАПЛАТИ на Д.С., ЕГН **** от с.Л., общ.Б., чрез „Адвокатско дружество С.“ БУЛСТАТ: ****, представлявано от адв.Е.А.П., със служебен адрес гр.Б., ул.В.№ 32, ет.1, офис № 4, сумата от 2 250 /две хиляди двеста и петдесет/ лева, представляваща сторени по делото съдебно-деловодни разноски.

ОСЪЖДА „Р.“ ООД, с ЕИК **** със седалище и адрес на управление в гр. П., ул. П. № 2, представлявано от управителите заедно и поотделно Р.Г. и О.Г., ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-П. сумата от 621,40 /шестстотин двадесет и един лева и четиридесет стотинки/ лв., представляваща дължима държавна такса върху уважения иск, както и сумата от 509,42 /петстотин и девет лева и четиридесет и две стотинки/ лв. – възнаграждение за вещи лица, на основание чл.78, ал.6 от ГПК.

Решението подлежи на обжалвано пред Окръжен съд-Б., в двуседмичен срок от съобщението до страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: