Протоколно определение № 96

към дело: 20201230200122
Дата: 03/06/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1. Обвиняемият Д. С. М. , се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.01.2020 г.
в Г., на ул.“Р.“, в района под бившето гранично поделение, без надлежно
разрешително, изискващо се съгласно чл.32 ал.1 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите, съгласно който производството,
преработването, съхраняването и търговията в страната вносът, износът и
транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от списъците по чл.3 ал.2 т.2 и т.3 се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения,
издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник министър, е държал високорисково наркотично вещество, а именно: 0.45 грама нето тегло хероин със съдържание на активен наркотично действащ компонент диацетилморфин 39.6% на стойност 40.50 лева-Обект№1 и 0.43 грама нето тегло хероин със съдържание на активен наркотично действащ компонент диацетил морфин 40.1% на стойност 38.70 лева-Обект№2 - всичко 0.88 грама хероин на обща стойност 79.20 лева, съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по тарифа за нуждите на съдопроизводството, което е поставено под контрол съгласно списък I на Единната конвенция на ООН за упойващите вещества от 1961 г., ратифицирана от Република България и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ДВ.бр.30/1999г./- чл.3 ал.1 т.1 и ал.2 т.1 и Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични –Приложение №1 към чл.3 т.1 - Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, като деянието представлява маловажен случай - престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия Д. С. М. престъпление на основание чл.381 от
НПК, във връзка с чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК във
връзка с чл. 54, ал. 1 от НК му се НАЛАГА наказание „ГЛОБА“ в размер на 800
/осемстотин/ лева.

3. На основание чл.354а, ал.6 от НК, ОТНЕМА в полза на държавата предмета на
престъплението, а именно - остатъка от Обект № 1 с нето тегло преди ФХЕ 0,45
грама ХЕРОИН със съдържание на активен наркотично действащ компонент
диацетилморфин 39.6% и Обект № 2 с нето тегло преди ФХЕ 0,43 грама ХЕРОИН със съдържание на активен наркотично действащ компонент диацетилморфин 40.1%, изпратен с писмо от 27.02.2020г. на разсл.орган в ЦМУ-София на основание чл.91 ЗКНВП за съхранение и отговорно пазене до окончателното приключване на настоящето наказателно производство и същите да бъдат унищожени по надлежния ред.

4. Имуществени вреди от престъплението не са настъпили.

5. Разноските по делото в размер на 103,29 лева /сто и три лева и двадесет и
девет стотинки/, представляващи възнаграждение на вещото лице В.К.Ц. за изготвената ФХЕ № Н-35/21.02.2020 г., ще бъдат заплатени от обвиняемия Д. С. М. по сметка на ОД на МВР-Благоевград.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:ПРОКУРОР:
ЗАЩИТНИК:
/А.Г. Б./

ОБВИНЯЕМ:
/Д. Ст. М./


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 96/ 06.03.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 122/2020 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Съдът като взе предвид, че обвиняемият Д. С. М. е признат за виновен и осъден
на наказание, което не следва да бъде изтърпявано ефективно, намира, че взетата спрямо същият мярка за неотклонение „Парична гаранция в размер на 200 лева на етап досъдебно производство следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.309, ал.4 от НПК Съдът

О П Р Е Д ЕЛ И:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Парична гаранция в размер на 200/двеста/ лева, взета спрямо обвиняемият Д. С. М., ЕГН * от Г. П..

Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен
протест в 7 - дневен срок от днес пред Окръжен съд - Благоевград.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: