Протоколно определение № 94

към дело: 20201230200125
Дата: 03/05/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

I. Обвиняемият Е.И.Е. се признава за ВИНОВЕН, за това, че на 29.01.2020г., около 18:20 часа по пътя [населено място], общ.П. в посока Р Гърция, в района на казино „Ф.“ – [населено място], е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Фиат“, модел „Чинкуеченто“ с гръцки регистрационен номер ***, след употреба на наркотични вещества по смисъла на П..I, т.11 от ДР на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, а именно: наркотичните вещества хероин и тетрахидроканабинол /Т./, включени в Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманитарната и ветеринарната медицина“ към „Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични по чл.3, ал.2 от ЗКНВП установено със съдебно-химическа/токсикологична/ експертиза №1424/2020г. на токсикологична лаборатория към ВМА-С. - престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

II. 1.За извършеното от обвиняемият Е.И.Е. престъпление на основание чл.381, ал.1 от НПК, във вр. с чл.343б, ал.3 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 и от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 11/единадесет/ месеца и „ГЛОБА“ в размер на 500,00/петстотин/ лева.

2. На основание чл.66, ал.1 НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ години от влизането на споразумението в сила.

3. На основание чл.343г. във вр. с чл.343б, ал.3, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на обвиняемият Е.И.Е.Лишаване от право да управлява МПС за срок от 11/единадесет/ месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА от наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ времето, през което обвиняемият е бил лишен от това право по административен ред считано от 29.01.2020г. с ПАМ 810/29.01.20г.

III.ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ:
На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК не се налагат възпитателни мерки спрямо осъдения Е.И.Е..

IV. ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО – не са настъпили.

V.ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА. Еднократен тест № 00097 получен с техническо средство „D. T. 5000“, с фабричен номер № ARKH-0042, който се съхранява в склада за веществени доказателства на РУ – П. да бъде унищожено по надлежния ред.

VI. РАЗНОСКИ. Сторените разноски по делото в размер на 490,60 /четиристотин и деветдесет лева и шестдесет стотинки/ лева да бъдат заплатени от обвиняемия по сметка на ОД на МВР - Б..


С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:

ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 94 /05.03.2020г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 125/2020 г. по описа на РС-П.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: