Решение № 329

към дело: 20191230101814
Дата: 02/19/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявени са субективно (активно) съединени искове по чл. 143 СК.
...................................................................................................................................
Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – гр. П., Гражданско отделение, Трети състав

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА, на основание чл. 143 СК, Р. Г. М., с постоянен адрес в с. Д., общ. П., ЕГН *, да заплаща:
- на дететоХ.Р.М., ЕГН *, действащо чрез неговата майка и законен представител В. А. А., с постоянен адрес в с. Д., общ. П., ЕГН *, месечна издръжка в размер на 190 лв., считано от 07.10.2019 г., до настъпване на законни основания за изменение или за прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като ОТХВЪРЛЯ този иск за разликата над уважената част до пълния претендиран размер от 250 лв.;
- на детето Г.Р.М., ЕГН *, действащо чрез неговата майка и законен представител В. А. А., с постоянен адрес в с. Д., общ. П., ЕГН *, месечна издръжка в размер на 170 лв., считано от 07.10.2019 г., до настъпване на законни основания за изменение или за прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като ОТХВЪРЛЯ този иск за разликата над уважената част до пълния претендиран размер от 200 лв.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ от бюджета на съда, на основание чл. 83, ал. 3 във вр. с ал. 1,
т. 2 ГПК, на адв. А.В.А.от Адвокатска колегия – гр. Благоевград, назначена, по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК, за особен представител на ответника Р. Г. М. дължимото ѝ се възнаграждение, в размер на 300 лв.

ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 6 във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 2 ГПК, Р. Г.
М., с постоянен адрес в с. Д., общ. П., ЕГН *, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по бюджетната сметка на Районен съд – гр. П., сумата от 818,40 лв., представляваща сбор от възнаграждението за особения му представител, поето от бюджета на съда, и от държавната такса, дължима във връзка с частичното уважаване на разгледаните искове по чл. 143 СК.

ДОПУСКА, на основание чл. 242, ал. 1, предл. 1 ГПК, предварително изпълнение
на настоящото съдебно решение в частта му относно присъдената издръжка.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните по делото пред Окръжен съд – гр. Б., в 2-седмичен срок, считано от 04.03.2020 г., която дата е била
обявена от съда, съгласно чл. 315, ал. 2 ГПК.

ДА СЕ ВРЪЧИ, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК, препис от съдебния акт на страните
по делото, като в съобщението, с което се извършва връчването, изрично да се
отбележи, че решението подлежи на обжалване, както е посочено в него.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: