Париж, Франция

Председателят на РС – Петрич г-жа Мая Банчева взе участие в обучение на тема „Борба с трафика на наркотични вещества”, което се проведе от 02 до 09 октомври 2013г. в гр. Париж, Франция. Организатор на обучението бе Националната школа за магистратура на Франция, партньор на Националния институт по правосъдие по проект "Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение". Основна цел на проекта е утвърждаване ролята на българския магистрат в правната система на Европейския съюз, както и повишаване на квалификацията, уменията и компетентностите за прилагане на съюзното право в наказателните, гражданските и административните производства.


Самото обучението протече в два модула: „Борба с трафика на наркотични вещества” и „Установяване, изземване и конфискация на средства, придобити чрез престъпна дейност”. По време на обучението бяха разгледани въпроси, свързани със състоянието на пазара на наркотични вещества във Франция, начините на разпространение, видовете канали /по вода, по суша/, възможност за сътрудничество между различните служби и институции. Представени бяха всички способи за установяване, изземване и конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност, предпоставките за предприемане на такива действия, действащата във Франция нормативна уредба и съдебната практика по въпросите на конфискацията и изземването. Разгледана бе дейността на Агенцията за управление на средствата и имуществата, отнети и конфискувани в резултат на престъпна дейност, на Фонда за борба срещу престъпленията, свързани с наркотични вещества, на Службата за предотвратяване на незаконния трафик на наркотични вещества, на Центъра за наблюдение на наркотиците и наркотичните зависимости.

Бе посетена 37 пъти. .
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки