Профил на купувача

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП (.pdf)

11.03.2019
Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП (.pdf) 09.03.2018
Обобщена информация по чл.44, ал.10 ЗОП (.pdf) 03.02.2016
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Договор 3 (.pdf) 10.11.2015
Договор 1 (.pdf) 05.11.2015
Договор 2 (.pdf) 05.11.2015
Протокол класиране (.pdf) 29.10.2015
Разяснение (.doc)21.10.2015
Публична покана изх.№ 260/16.10.2015г. - ID 9046850 (.pdf) 16.10.2015
Документация относно обществена поръчка (.pdf) 16.10.2015
Указания за участие (.doc) 16.10.2015
Техническа спецификация (.doc)16.10.2015
Скица гишетура (.doc)16.10.2015
Списък на документите, съдържащи се в офертата Образец N:1 (.doc)16.10.2015
Представяне на участник Образец N:2 (.doc)16.10.2015
Декларация по чл.47, ал.9 ЗОП Образец N:3 (.doc)16.10.2015
Декларация за липса на свързаност чл.55, ал.7 ЗОП Образец N:4 (.doc)16.10.2015
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Образец N:5 (.doc)16.10.2015
Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 ЗОП Образец N:6 (.doc)16.10.2015
Запознаване с обстоятелства и условия на ОП Образец N:7 (.doc)16.10.2015
Декларация за приемане на условията проекта на договора Образец N:8 (.doc)16.10.2015
Декларация за спазване условията на поръчката и за неразпространяване данни Образец N:9 (.doc)16.10.2015
Декларация за ползване на подизпълнител Образец N:10 (.doc)16.10.2015
Техническо предложение (.doc)16.10.2015
Ценово предложение (.doc)16.10.2015
Проекто-договори:
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА обос. поз. 1 (.doc)16.10.2015
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА обос. поз. 2 (.doc)16.10.2015
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА обос. поз. 3 (.doc)16.10.2015

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
(.pdf 308kb)
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки