Правила и процедури

->ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ДЕЛА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СЪДА
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП
************************************************************************************************************
-> ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ 2010-2012
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЛУЖБА "АРХИВ" В РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЛУЖБА "РЕГИСТРАТУРА" В РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПАРИЧНИ СУМИ КАТО СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ПО НАБИРАТЕЛНАТА СМЕТКА НА РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
************************************************************************************************************
-> ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
************************************************************************************************************
-> ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ БЮДЖЕТНАТА 2012 ГОДИНА В РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ ЗА 2012
************************************************************************************************************
-> МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ВЕЩИ ЛИЦА ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
************************************************************************************************************

Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки