ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ДЕЛА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС

РАЙОНЕН СЪД-ГР.ПЕТРИЧ


УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ
………………………….
/МАЯ БАНЧЕВА/
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ,
ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ДЕЛА
ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕСІ. Общи положения

1. Настоящите правила утвърждават реда за изпращане на съобщения, призовки и съдебни актове по дела чрез електронен пощенски адрес от Районен съд-Петрич

ІІ. Изисквания за обявяване на електронния адрес на съда

2. Съдът обявява публично – чрез интернет страницата си www.petrich.judiciary-bg.org, чрез информационните табла и информационния център, своя електронен пощенски адрес, чрез който ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс, както и съдебни актове, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела. Чрез същия електронен пощенски адрес съдът ще изпраща и съдебни актове в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните и по наказателни дела.
3. Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това незабавно страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.
4. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла, чрез информационния центйр и по всякакъв друг подходящ начин.
5. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за неприети.

ІІІ. Заявление за получаване на съобщения по електронна поща

6. Страната /или процесуалният й представител/, посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае по този начин да й се връчват те.
7. Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път трябва да бъдат запознати с настоящите Правила, за удостоверяването на което следва да разпишат заявление /Приложение №1/. След получаване на такова заявление от страна по делото, същото ще бъде прилагано по делото, като на корицата се отбелязва, че кореспонденцията е по електронен път за съответната страна, а посоченият електронен адрес ще бъде вписван и в деловодната система АСУД.

ІV. Процедура по изпращане и получаване на съобщения по електронна поща

8. Съобщенията и призовките се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.
Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления.
9. Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.
10. Копие от електронния запис, включващо адреса за електронната поща на съда, адреса за електронната поща за получателя, дата и час на изпращане и описание на изпратените съдебни книжа се прилага по делото.
11. Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.
12. Ако страната е посочила неверен или несъществуващ електронен адрес, съобщенията и призовките се изпращат на настоящия адрес, а при липса на такъв – на постоянния /чл.38 от ГПК/.
13. Страната, която промени електронния си адрес, който е съобщила по делото или на който веднъж й е било връчено съобщение е длъжна да уведоми съда за новия си електронен адрес.
14. При неизпълнение на задълженията по т. 12 всички съобщения ще бъдат прилагани по делото и ще се смятат за връчени / чл.41 ГПК/. За тези последици страната трябва да бъде уведомена от съда при връчване на първото съобщение.
15. Изпратените по граждански и наказателни дела протоколи, определения, разпореждания, присъди, решения ще се считат за издадени незаверени копия на съответните съдебни актове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Правилата са утвърдени от административния ръководител със Заповед № 40/07.10.2011г. и влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване.
2.Контролът по изпълнението на правилата се възлага на системния администратор на Районен съд-Петрич.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ
…………………………………………………..
(трите имена на лицето)

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(ЕГН, адрес)

……………………………………………………..
(качество по дело №)


Заявявам, че съм запознат с Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Районен съд-Петрич


……………………………..
(име, подпис)
Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки