ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Решение на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" от 08.03.2016 за въвеждане в реална експлоатация на Единния портал за електронно правосъдие

ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОМЯНА НА ЛИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
Заявление за регистрация и създаване на личен потребителски профил

Заявлението се използва при искане за първоначално създаване на личен потребителски профил.

Заявление за смяна на потребителско име на личен профил

Заявлението се използва при искане за промяна на потребителско име (адрес на електронна поща) на личен потребителски профил.

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА
Заявление за достъп до електронно дело и електронно призоваване

Заявлението се използва при искане за получаване на достъп до дело и/или при искане за електронно призоваване за конкретно дело.

Заявление за отказ от достъп до дело или електронно призоваване

Заявлението се използва при искане на прекратяване на личен достъп до дело и/или отказ от електронно призоваване.

Заявление за прекратяване на достъп на трето лице

Заявлението се използва при искане за прекратяване на достъпа до електронно дело на трето лице, различно от заявителя. Такова заявление може да се подаде например, когато страна е сменила своя процесуален представител и желае да ограничи достъпа до делото за стария си представител.


Важно съобщение:


Считано от 16.11.2015г. е преустановена актуализацията на данни в ползвания до момента Единен електронен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела. Наличната база данни в този тестови Портал във връзка с предоставения достъп на адвокатите до електронните дела ще бъде поетапно прехвърлена в новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС, а адвокатите с разрешен достъп до тестововия портал на РС Петрич следва да направят пререгистрация на акаунта си в централизирания портал, за да продължат да ползват информация по електронната папка на делата си. Пререгистрацията следва да се извърши след уведомяване за това, посредством автоматично съобщение от системата в имейлите на всеки от регистрираните вече адвокати за получаване на дистанционен електронен достъп до делата посредством тестовият Единен електронен портал. 

Навигация
Справки по дела
Важно
Брояч
Пресцентър
Контакти
Адрес:
гр. Петрич п.к. 2850
ул. "Лазар Маджаров" N:3
Телефони:
Регистратура -

0745 2 20 53

Деловодство -

0745 615 03

Факс:

0745 6 15 06
Електронна поща:

rspetrich@gmail.com

Съдилища в окръга
Фото галерия
Календар
No calendar found.
Полезни връзки